2020-02-06 8

โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์...

Continue reading

2020-02-06 12

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับโรงเรียนนครพนมวิทยาคม จัดอบรมบริก...

Continue reading

2020-02-05 14

โครงการบริการวิชาการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อชุมชน กลุ่มวัฒนธรรมชนเ...

Continue reading

2020-01-10 22

ค่ายแคมโขง ครั้งที่ 2...

Continue reading

2019-09-19 69

อบรมโครงการพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2562 ...

Continue reading

2019-09-19 68

ขอแสดงความยินดีกับทีม Digi X นศ.นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ม.นครพนม ...

Continue reading

2019-06-21 114

"ผลิตสื่อสร้างสรรค์ " กับ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล #1...

Continue reading

2019-06-21 91

การสร้างสื่อในยุคดิจิทัล...

Continue reading


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งพนักงานขับรถ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    17
คู่มือจรรยาบรรณข้าราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม   83
ประกาศคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีรับตรง โควตาโรงเรียน   343
รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม   102
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   140
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   315
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา (พนักงานขับรถ)   778
คำสั่งคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)   167
คำสั่งคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   154
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรเทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2561    213