2018-01-09 12

สาขาวิชาการจัดการอกกแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

Continue reading

2018-01-09 5

ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการให้บริการวิชาการ

Continue reading

2018-01-09 1

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม

Continue reading

2018-01-09 5

คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2560

Continue reading

2018-01-09 2

การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ 5 ปี มหาวิทยาลัยนครพนม

Continue reading

2018-01-09 8

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ

Continue reading

2018-01-09 4

MIT รวมใจภักดิ์ ปลูกดอกดาวเรือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

Continue reading

2018-01-09 4

การนำเสนอวิสัยทัศน์ และตอบข้อซักถาม ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Continue reading