2018-04-17 6

คณะวิทยาการจัดการ ฯ จัดงาน ราตรีแก้วเจ้าจอมสัมพันธ์ “บุษบาเริงร่า...

Continue reading

2018-04-11 8

การใช้งาน Google Apps เพื่อการบริหารจัดการเอกสารร่วมกันในองค์กร ...

Continue reading

2018-04-11 5

ประมวลภาพ ประเพณีสงกรานต์ ม.นครพนม 2561...

Continue reading

2018-04-03 14

คณะวิทยาการจัดการ มนพ. ร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์...

Continue reading

2018-04-03 19

นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการ "ทิศทางการบริหารทรัพยากรมนุ...

Continue reading

2018-03-29 27

การผลิตและสื่อสารเนื้อหาในยุคดิจิทัล...

Continue reading

2018-03-29 29

อบรม “การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร”...

Continue reading

2018-03-29 33

อบรมให้ความรู้ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร...

Continue reading


ระเบียบว่าด้วยการเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนมพนมพิทยพัฒน์ ของบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2560   52
ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ   68
คำสั่ง 1 ต.ค 59 - 30 มี.ค 61   85
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการ หรือ คณาจารย์ประจำ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการคณาจารย์ประจำคณะฯ   90
ประชาสัมพันธ์การจัดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ (TOEIC)   97
การขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559   89
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558   85
การลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558   93
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 2559    105
แบบฟอร์ม มคอ.7   104