2021-01-21 8

นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการยุวชนอาสาเข้าร่วมประชุมครั้งที่...

Continue reading

2021-01-20 4

กลุ่มยุวชนอาสา มหาวิทยาลัยนครพนมลงพื้นที่สำรวจเพื่อวิเคราะห์ SWOT...

Continue reading

2021-01-14 11

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์...

Continue reading

2021-01-08 16

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ...

Continue reading

2020-12-24 45

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำนักศึกษาร่วมจัดกิจกรรร...

Continue reading

2020-12-19 18

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม...

Continue reading

2020-12-12 95

คณะวิทยาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศจัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบั...

Continue reading

2020-12-04 81

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมจัดแนะแนวและประชาสัมพัน...

Continue reading


ประกาศจากวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เรื่อง เลื่อนการจัดงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2564    4
มาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อ Covid-19 ของมหาวิทยาลัยนครพนม    16
มหาวิยาลัยศิลปากรจัดทำโครงการทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม "ศิลป์ พีระศรี" ครั้งที่ 20   15
มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางในการบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง และเป็นธรรมกับคู่สัญญา"   41
มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การเพิ่มพูลความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ และศึกษาขั้นตอนประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานระบบ e-GP"   40
มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เทคนิคการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าายในการฝึกอบรมการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ"   41
มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เทคนิคแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ"   41
มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ การจัดประชุมการทำรายงานการประชุม"   40
มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะการโค้ชเพื่อการพัฒนาการสื่อสารและการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ"   41
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์มหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมนาวิชาการ "การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศไทยในบริบทของความปกติใหม่"   60