2020-06-15 31

จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564...

Continue reading

2020-06-02 32

ประชุมบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา...

Continue reading

2020-02-06 65

โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์...

Continue reading

2020-02-06 58

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับโรงเรียนนครพนมวิทยาคม จัดอบรมบริก...

Continue reading

2020-02-05 55

โครงการบริการวิชาการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อชุมชน กลุ่มวัฒนธรรมชนเ...

Continue reading

2020-01-10 76

ค่ายแคมโขง ครั้งที่ 2...

Continue reading

2019-09-19 106

อบรมโครงการพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2562 ...

Continue reading

2019-09-19 108

ขอแสดงความยินดีกับทีม Digi X นศ.นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ม.นครพนม ...

Continue reading


ไฟล์คำสั่ง 63   74
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งพนักงานขับรถ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   41
คู่มือจรรยาบรรณข้าราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม   116
ประกาศคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีรับตรง โควตาโรงเรียน   399
รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม   136
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   179
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   426
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา (พนักงานขับรถ)   881
คำสั่งคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)   214
คำสั่งคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   198