2019-07-15 4

อบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนและการเขียนตำรา ของบุคลากรสายวิชากา...

Continue reading

2019-07-15 5

การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน...

Continue reading

2019-06-21 21

"ผลิตสื่อสร้างสรรค์ " กับ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล #1...

Continue reading

2019-06-21 20

การสร้างสื่อในยุคดิจิทัล...

Continue reading

2019-06-21 14

การพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพเพื่อชุมชนและสังคม...

Continue reading

2019-06-21 14

ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ ตำบลไชยบุรี...

Continue reading

2019-06-18 17

โครงการวิพากย์ ระดับคณะฯ...

Continue reading

2019-06-11 32

โครงการตรวจสุขภาพประจำปีและให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ประจำปี 2562...

Continue reading


คู่มือจรรยาบรรณข้าราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม   21
ประกาศคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีรับตรง โควตาโรงเรียน   273
รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม   50
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   83
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   156
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา (พนักงานขับรถ)   625
คำสั่งคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)   114
คำสั่งคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   100
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรเทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2561    159
สรุปโครงการด้านการเรียนการสอน 2560   111