2020-11-05 47

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงทำ...

Continue reading

2020-11-03 24

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ...

Continue reading

2020-11-03 21

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ...

Continue reading

2020-11-02 32

สาขาวิชาการจัดการกีฬา นำรายได้จากกิจกรรม เดิน-วิ่ง สะสมระยะทาง ซื...

Continue reading

2020-09-10 86

คณะวิทยาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรม เ...

Continue reading

2020-09-03 100

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีทำบุญตั...

Continue reading

2020-09-03 99

คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมกิจกรรมครบรอบ 1...

Continue reading

2020-08-31 52

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปณามหาวิทยาลัย...

Continue reading


มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางในการบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง และเป็นธรรมกับคู่สัญญา"    10
มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การเพิ่มพูลความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ และศึกษาขั้นตอนประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานระบบ e-GP"    10
มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เทคนิคการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าายในการฝึกอบรมการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ"    9
มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เทคนิคแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ"    10
มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ การจัดประชุมการทำรายงานการประชุม"    9
มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะการโค้ชเพื่อการพัฒนาการสื่อสารและการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ"    10
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์มหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมนาวิชาการ "การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศไทยในบริบทของความปกติใหม่"    25
ประกาศจาก กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่สำหรับคลื่นวิทยุคมนาคม ประเภทไมค์โครโฟนไร้สาย    9
บริษัท สิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ขอเชิญนักศึกษาปี 3 - 4 ร่วมโครงการฝึกงานและพัฒนาศักยภาพก่อนทำงาน SINGHA BIZ COOURSE THE SMART INTERNSHIP ปีที่ 12    34
ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2563    8