2018-07-18 0

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการฯ มนพ. ถ่ายทำสื่อการสอนฯ รร....

Continue reading

2018-07-17 2

นิเทศศาสตร์ มนพ.จัดโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนฯ...

Continue reading

2018-07-13 5

ประชุมวิชาการระดับชาติ “ ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 4 ” “ อัตลักษณ์ศ...

Continue reading

2018-07-09 8

ผลงานทีมนักศึกษานิเทศศาสตร์ อนาคตของชาติต้องได้รับการดูแล เข้ารอบ...

Continue reading

2018-07-09 9

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560...

Continue reading

2018-07-06 26

การสอบสัมภาษณ์นักศึกษา หลักสูตรเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2561...

Continue reading

2018-07-06 23

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ...

Continue reading

2018-06-28 34

คณะวิทยาการจัดการฯ มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาต...

Continue reading


ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรเทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2561    26
สรุปโครงการด้านการเรียนการสอน 2560    16
สรุปโครงการสายสนับสนุน 2560    20
ขอเชิญเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การสร้างสื่อ Infographic Presentation ในยุคไทยแลนด์ 4.0" รุ่งที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   37
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561    79
ระเบียบว่าด้วยการเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนมพนมพิทยพัฒน์ ของบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2560   75
ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ   98
คำสั่ง 1 ต.ค 59 - 30 มี.ค 61   110
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการ หรือ คณาจารย์ประจำ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการคณาจารย์ประจำคณะฯ   125
ประชาสัมพันธ์การจัดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ (TOEIC)   132