2018-06-14 3

วิพากษ์ (SAR) ระดับสำนักงานคณบดี...

Continue reading

2018-06-14 6

สัมภาษณ์ TCAS รอบ 3 คณะวิทยาการจัดการฯ...

Continue reading

2018-06-14 5

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการให้บริการที่ดี 2561...

Continue reading

2018-06-14 2

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 2561...

Continue reading

2018-06-14 3

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว นริศรา เปรมศรี ในโอกาสคว้า "เหรียญทองแด...

Continue reading

2018-06-06 14

ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ ร.ต.จิระชัย คาระวะ "คว้าเหรียญเงิน เสื...

Continue reading

2018-06-06 6

MIT BIG CLEANING DAY 2018...

Continue reading

2018-05-28 18

ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)...

Continue reading


ขอเชิญเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การสร้างสื่อ Infographic Presentation ในยุคไทยแลนด์ 4.0" รุ่งที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)    12
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561    62
ระเบียบว่าด้วยการเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนมพนมพิทยพัฒน์ ของบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2560   67
ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ   86
คำสั่ง 1 ต.ค 59 - 30 มี.ค 61   99
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการ หรือ คณาจารย์ประจำ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการคณาจารย์ประจำคณะฯ   111
ประชาสัมพันธ์การจัดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ (TOEIC)   117
การขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559   105
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558   103
การลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558   105