2018-08-16 1

อบรมการเขียนตำรา และ การเขียนเอกสารประกอบการสอน...

Continue reading

2018-08-08 13

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560...

Continue reading

2018-08-08 5

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มนพ. สร้างชื่อ คว้า "รองชนะเลิศ อันดั...

Continue reading

2018-08-03 18

ครบรอบ 11 ปี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มนพ....

Continue reading

2018-08-03 13

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561...

Continue reading

2018-07-26 27

ถวายเทียนวันเข้าพรรษา 2561...

Continue reading

2018-07-26 12

กิจกรรม ผู้บริหารและอาจารย์ พบผู้ปกครอง...

Continue reading

2018-07-26 26

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561...

Continue reading


ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรเทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2561    54
สรุปโครงการด้านการเรียนการสอน 2560   26
สรุปโครงการสายสนับสนุน 2560   29
ขอเชิญเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การสร้างสื่อ Infographic Presentation ในยุคไทยแลนด์ 4.0" รุ่งที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   51
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561    89
ระเบียบว่าด้วยการเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนมพนมพิทยพัฒน์ ของบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2560   84
ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ   106
คำสั่ง 1 ต.ค 59 - 30 มี.ค 61   116
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการ หรือ คณาจารย์ประจำ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการคณาจารย์ประจำคณะฯ   148
ประชาสัมพันธ์การจัดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ (TOEIC)   138