2018-09-24 1

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มนพ. สร้างสรรค์งานภาพถ่ายเพื่อรับใช้สังคม...

Continue reading

2018-09-19 6

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Social Enterprise For Young Smart NPU...

Continue reading

2018-09-13 5

นศ.คณะวิทยาการจัดการฯ ร่วมรำเฉลิมฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม...

Continue reading

2018-09-11 8

งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ...

Continue reading

2018-09-03 14

13 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม...

Continue reading

2018-08-29 8

นศ.คณะวิทยาการจัดการฯ มนพ. รับรางวัล ถ่ายคลิปได้บุญ 2018...

Continue reading

2018-08-29 14

Freshy Boy & Girls MIT 2018...

Continue reading

2018-08-22 8

สัมมนา “การเสริมสร้างสมรรถภาพกล้ามเนื้อ” ...

Continue reading


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา (พนักงานขับรถ)    481
คำสั่งคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)   24
คำสั่งคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   19
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรเทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2561    73
สรุปโครงการด้านการเรียนการสอน 2560   34
สรุปโครงการสายสนับสนุน 2560   37
ขอเชิญเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การสร้างสื่อ Infographic Presentation ในยุคไทยแลนด์ 4.0" รุ่งที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   62
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561    101
ระเบียบว่าด้วยการเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนมพนมพิทยพัฒน์ ของบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2560   90
ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ   118