2021-03-02 50

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ให้บริการวิชาการในหัวข้อ "การพัฒนาแอ...

Continue reading

2021-02-25 96

สาขาวิชาการบัญชีจัดกิจกรรมบริการวิชาการในหัวข้อ "การบันทึกบัญชีรา...

Continue reading

2021-02-25 10

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการเลือกตั้งกรรมการสโมสร...

Continue reading

2021-02-24 109

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการสร้างศักยภาพนักศึ...

Continue reading

2021-02-22 28

สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการบริการวิชาการหัวข้อ "สร้างรายได้จากกา...

Continue reading

2021-02-19 180

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล จัดโคงการบริการวิชาการ "นิเทศลุ่มน้ำโข...

Continue reading

2021-02-18 35

สาขาวิชาการจัดการ นำนักศึกษาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันมาฆบู...

Continue reading

2021-02-18 14

ฝ่ายกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ จัดอบรมนักศึกษาด้านประกันคุณภาพ...

Continue reading


ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564    18
แนวทางจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 3   42
ประกาศจากวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เรื่อง เลื่อนการจัดงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2564   16
มาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อ Covid-19 ของมหาวิทยาลัยนครพนม   27
มหาวิยาลัยศิลปากรจัดทำโครงการทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม "ศิลป์ พีระศรี" ครั้งที่ 20   31
มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางในการบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง และเป็นธรรมกับคู่สัญญา"   55
มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การเพิ่มพูลความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ และศึกษาขั้นตอนประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานระบบ e-GP"   51
มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เทคนิคการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าายในการฝึกอบรมการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ"   54
มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เทคนิคแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ"   53
มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ การจัดประชุมการทำรายงานการประชุม"   52