2019-06-18 4

โครงการวิพากย์ ระดับคณะฯ...

Continue reading

2019-06-11 8

โครงการตรวจสุขภาพประจำปีและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพ ประจำปี...

Continue reading

2019-06-11 6

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร...

Continue reading

2019-05-30 22

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน 5ส....

Continue reading

2019-05-28 18

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง...

Continue reading

2019-05-28 13

เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2562...

Continue reading

2019-02-22 26

ประชุมเพื่อเสนอชื่อผู้แทนเข้าคัดเลือกกรรมการ ก.บ.ม. ...

Continue reading

2019-02-04 22

กีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 12 ...

Continue reading


คู่มือจรรยาบรรณข้าราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม    8
ประกาศคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีรับตรง โควตาโรงเรียน   257
รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม   39
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   74
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   146
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา (พนักงานขับรถ)   615
คำสั่งคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)   99
คำสั่งคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   88
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรเทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2561    144
สรุปโครงการด้านการเรียนการสอน 2560   99