2018-11-15 4

โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการทำงานอย่างมืออาชีพ ...

Continue reading

2018-11-07 5

ขอแสดงความยินดีกับ "ทีมขีดเขียนโปรดักชั่น" ...

Continue reading

2018-11-07 5

โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล...

Continue reading

2018-11-07 6

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากราชมงคลอีสาน...

Continue reading

2018-10-24 14

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปี...

Continue reading

2018-10-19 20

นศ. คณะวิทยาการจัดการ ฯ ร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2561...

Continue reading

2018-10-18 20

คณะวิทยาการจัดการฯ ร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรมการถ่ายทอดนโยบายและยุ...

Continue reading

2018-10-04 31

NPU iDOL นศ.นิเทศศาสตร์ดิจิทัล กับรางวัลอันดับ 2 คลิปเอทีฟ 2018...

Continue reading


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   37
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   98
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา (พนักงานขับรถ)   581
คำสั่งคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)   53
คำสั่งคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   45
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรเทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2561    97
สรุปโครงการด้านการเรียนการสอน 2560   62
สรุปโครงการสายสนับสนุน 2560   68
ขอเชิญเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การสร้างสื่อ Infographic Presentation ในยุคไทยแลนด์ 4.0" รุ่งที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   85
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561    124