2019-06-21 14

"ผลิตสื่อสร้างสรรค์ " กับ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล #1...

Continue reading

2019-06-21 13

การสร้างสื่อในยุคดิจิทัล...

Continue reading

2019-06-21 8

การพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพเพื่อชุมชนและสังคม...

Continue reading

2019-06-21 7

ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ ตำบลไชยบุรี...

Continue reading

2019-06-18 11

โครงการวิพากย์ ระดับคณะฯ...

Continue reading

2019-06-11 23

โครงการตรวจสุขภาพประจำปีและให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ประจำปี 2562...

Continue reading

2019-06-11 19

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร...

Continue reading

2019-05-30 33

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน 5ส....

Continue reading


คู่มือจรรยาบรรณข้าราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม   18
ประกาศคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีรับตรง โควตาโรงเรียน   269
รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม   48
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   81
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   154
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา (พนักงานขับรถ)   623
คำสั่งคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)   107
คำสั่งคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   98
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรเทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2561    152
สรุปโครงการด้านการเรียนการสอน 2560   107