คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าแรก / หลักสูตร / การจัดการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

Bachelor of Business Administration (Management)
โอกาสทางวิชาชีพ 
          นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานในฐานะนักบริหารขององค์การภาคเอกชนและภาครัฐ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจของครอบครัว หรือเป็นพื้นฐาน ในการจัดตั้งธุรกิจ ของตนเอง
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
           ผู้บริหารบริษัทเอกชน ผู้จัดการบริษัทเอกชน ครู/อาจารย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่ฝุายจัดซื้อ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานขาย เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า เจ้าหน้ที่ประชาสัมพันธ์

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร

1. หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30001103 : ภาษาไทยเชิงวิชารการ Thai for Academic purposes 3 (2-2-5)
30002101 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication 3 (2-2-5)
30002103 : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic English 3 (2-2-5)
30002104 : ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ English for Occupation 3 (2-2-5)
30003101 : ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร Vietnamese for Communication 3 (2-2-5)
30003102 : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร Chinese for Communication 3 (2-2-5)
30003103 : ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร Lao for Communication 3 (2-2-5)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30004104 : มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง Human and Multicultural Society in the Greater Mekong Subregion 3 (3-0-6)
30004105 : คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นำ Morality, Ethics, and Leadership 3 (3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30005101 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน Science and Technology in Daily Life 3 (3-0-6)
30005102 : คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา Mathematics and Logic 3 (3-0-6)
1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30006101 : การรู้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ Information, Media, and Information Technology Literacy 3 (2-2-5)
30006102 : สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ Health, Sport, and Aesthetics 3 (2-2-5)

2. หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาแกน42 หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30701201 : เศรษฐศาสตร์จุลภาค Microeconomicsr 3 (3-0-6)
30701202 : เศรษฐศาสตร์มหภาค Macroeconomics 3 (3-0-6)
30701203 : หลักการตลาด Principles of Marketing 3 (3-0-6)
30701204 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ Introduction to Business 3 (3-0-6)
30701205 : การจัดการและพฤติกรรมองค์การ Managment and Organizational Behavior 3 (3-0-6)
30701206 : การจัดการการผลิต Production Management 3 (3-0-6)
30701207 : การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management 3 (3-0-6)
30701208 : สถิติธุรกิจ Business Statistics 3 (3-0-6)
30701209 : กฎหมายธุรกิจ Business Laws 3 (3-0-6)
30701210 : ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการ Business English for Entrepreneurs 3 (3-0-6)
30701211 : การเงินธุรกิจ Business Finance 3 (3-0-6)
30702201 : หลักการบัญชีขั้นต้น Introduction to Principles of Accounting 3 (2-2-5)
30702202 : การภาษีอากร 1 Taxation 1 3 (2-2-5)
30704201 : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ Business Computer and Information Technology 3 (2-2-5)
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 33 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30701301 : สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ Business Environments 3 (3-0-6)
30701302 : การพัฒนาองค์การ Organizationnal Development 3 (3-0-6)
30701303 : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Managment 3 (3-0-6)
30701304 : ธุรกิจระหว่างประเทศ International Business 3 (3-0-6)
30701305 : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ Business Management Information Systems 3 (3-0-6)
30701306 : การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ Quantitative Analysis for Business Decision Making 3 (3-0-6)
30701307 : การบัญชีเพื่อการจัดการ Management Accounting 3 (3-0-6)
30701308 : การพยากรณ์ธุรกิจ Business Forecasting 3 (3-0-6)
30701309 : ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ Business Research Methods 3 (2-2-5)
30701310 : สัมมนาทางการจัดการ Seminar in Management 3 (2-2-5)
30701701 : ปัญหาพิเศษทางการจัดการ Special Problems in Management 3 (1-4-6)
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30701401 : การจัดการธุรกิจ Business Management 3 (3-0-6)
30701402 : การจัดการธุรกิจขนาดย่อม Small Business Management 3 (3-0-6)
30701403 : การวิเคราะห์โครงการและการลงทุน Project Analysis and Investment 3 (3-0-6)
30701404 : การจัดการความเสี่ยง Risk Management 3 (3-0-6)
30701405 : ความรับผิดชอบสังคมขององค์กรธุรกิจ Corporate Social Responsibility 3 (3-0-6)
30701406 : ธุรกิจจำลอง Simulative Business 3 (3-0-6)
30701407 : โลจิสติกส์และซับพลายเชน Logistics and Supply Chain 3 (3-0-6)
30701408 : การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า Warehouse and Distribution Center Management 3 (3-0-6)
30701409 : การจัดการขนส่ง Transportation Management 3 (3-0-6)
30701410 : การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ Business Negotiation 3 (3-0-6)
30701411 : กฎหมายเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ Economic and International Investment Laws 3 (3-0-6)
30701412 : การจัดการการค้าชายแดน Border Trade Management 3 (3-0-6)
30701413 : กฏหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ Labor and Labor Relations Laws 3 (3-0-6)
30701414 : มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ Human Relations in Organizations 3 (3-0-6)
30701415 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Development 3 (3-0-6)
30701416 : การจัดการความขัดแย้ง Conflict Management 3 (3-0-6)
30701417 : การสื่อสารในองค์การ Organizational Communication 3 (3-0-6)
30701418 : การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมองค์การ Change and Organizational Innovation Management 3 (3-0-6)
30701419 : การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Project Management 3 (2-2-5)
30701420 : การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นเพื่องานธุรกิจ Application Development for Business 3 (2-2-5)
30701421 : การตลาดบนอินเทอร์เน็ต Internet Marketing 3 (2-2-5)
30701422 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับระบบโลจิสติคส์ Information Development for Business 3 (2-2-5)
30701423 : ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจธุรกิจ Computer Based Business Decision Support Systems 3 (3-0-6)
30701424 : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ Business Information Technogy Management 3 (3-0-6)

3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

4. หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30701901 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ Business Administration Internship 3 (0-480-0)
30702902 : สหกิจศึกษา Co-operative Education 6 (0-640-0)

Gallery

LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_27
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_23
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_2
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_22
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_64
previous arrow
next arrow
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_27
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_23
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_2
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_22
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_64
previous arrow
next arrow

คณาจารย์

อาจารย์สุพรรณี เขียวไกร

หัวหน้าสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผศ.เนียน คำมุลตรี

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

อาจารย์จีราพร รัตนโกสุม

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

อาจารย์รัฐวุฒิ เจาลา

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

อาจารย์นิสากร พุทธวงศ์

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

อาจารย์เพ็ญพักตร์ สืบศรี

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

อาจารย์พณิฐา ยงพิทยาพงศ์

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผศ.จิตติยา สุระนรากุล

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

อาจารย์ปิยธิดา รัตนรามา

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
Tiktok
gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
beykoz escort cekmekoy escort