คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าแรก / หลักสูตร / การจัดการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

Bachelor of Business Administration (Management)
โอกาสทางวิชาชีพ 
          นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานในฐานะนักบริหารขององค์การภาคเอกชนและภาครัฐ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจของครอบครัว หรือเป็นพื้นฐาน ในการจัดตั้งธุรกิจ ของตนเอง
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
           ผู้บริหารบริษัทเอกชน ผู้จัดการบริษัทเอกชน ครู/อาจารย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่ฝุายจัดซื้อ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานขาย เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า เจ้าหน้ที่ประชาสัมพันธ์

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร

1. หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30001103 : ภาษาไทยเชิงวิชารการ Thai for Academic purposes 3 (2-2-5)
30002101 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication 3 (2-2-5)
30002103 : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic English 3 (2-2-5)
30002104 : ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ English for Occupation 3 (2-2-5)
30003101 : ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร Vietnamese for Communication 3 (2-2-5)
30003102 : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร Chinese for Communication 3 (2-2-5)
30003103 : ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร Lao for Communication 3 (2-2-5)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30004104 : มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง Human and Multicultural Society in the Greater Mekong Subregion 3 (3-0-6)
30004105 : คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นำ Morality, Ethics, and Leadership 3 (3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30005101 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน Science and Technology in Daily Life 3 (3-0-6)
30005102 : คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา Mathematics and Logic 3 (3-0-6)
1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30006101 : การรู้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ Information, Media, and Information Technology Literacy 3 (2-2-5)
30006102 : สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ Health, Sport, and Aesthetics 3 (2-2-5)

2. หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาแกน42 หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30701201 : เศรษฐศาสตร์จุลภาค Microeconomicsr 3 (3-0-6)
30701202 : เศรษฐศาสตร์มหภาค Macroeconomics 3 (3-0-6)
30701203 : หลักการตลาด Principles of Marketing 3 (3-0-6)
30701204 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ Introduction to Business 3 (3-0-6)
30701205 : การจัดการและพฤติกรรมองค์การ Managment and Organizational Behavior 3 (3-0-6)
30701206 : การจัดการการผลิต Production Management 3 (3-0-6)
30701207 : การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management 3 (3-0-6)
30701208 : สถิติธุรกิจ Business Statistics 3 (3-0-6)
30701209 : กฎหมายธุรกิจ Business Laws 3 (3-0-6)
30701210 : ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการ Business English for Entrepreneurs 3 (3-0-6)
30701211 : การเงินธุรกิจ Business Finance 3 (3-0-6)
30702201 : หลักการบัญชีขั้นต้น Introduction to Principles of Accounting 3 (2-2-5)
30702202 : การภาษีอากร 1 Taxation 1 3 (2-2-5)
30704201 : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ Business Computer and Information Technology 3 (2-2-5)
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 33 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30701301 : สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ Business Environments 3 (3-0-6)
30701302 : การพัฒนาองค์การ Organizationnal Development 3 (3-0-6)
30701303 : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Managment 3 (3-0-6)
30701304 : ธุรกิจระหว่างประเทศ International Business 3 (3-0-6)
30701305 : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ Business Management Information Systems 3 (3-0-6)
30701306 : การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ Quantitative Analysis for Business Decision Making 3 (3-0-6)
30701307 : การบัญชีเพื่อการจัดการ Management Accounting 3 (3-0-6)
30701308 : การพยากรณ์ธุรกิจ Business Forecasting 3 (3-0-6)
30701309 : ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ Business Research Methods 3 (2-2-5)
30701310 : สัมมนาทางการจัดการ Seminar in Management 3 (2-2-5)
30701701 : ปัญหาพิเศษทางการจัดการ Special Problems in Management 3 (1-4-6)
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30701401 : การจัดการธุรกิจ Business Management 3 (3-0-6)
30701402 : การจัดการธุรกิจขนาดย่อม Small Business Management 3 (3-0-6)
30701403 : การวิเคราะห์โครงการและการลงทุน Project Analysis and Investment 3 (3-0-6)
30701404 : การจัดการความเสี่ยง Risk Management 3 (3-0-6)
30701405 : ความรับผิดชอบสังคมขององค์กรธุรกิจ Corporate Social Responsibility 3 (3-0-6)
30701406 : ธุรกิจจำลอง Simulative Business 3 (3-0-6)
30701407 : โลจิสติกส์และซับพลายเชน Logistics and Supply Chain 3 (3-0-6)
30701408 : การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า Warehouse and Distribution Center Management 3 (3-0-6)
30701409 : การจัดการขนส่ง Transportation Management 3 (3-0-6)
30701410 : การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ Business Negotiation 3 (3-0-6)
30701411 : กฎหมายเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ Economic and International Investment Laws 3 (3-0-6)
30701412 : การจัดการการค้าชายแดน Border Trade Management 3 (3-0-6)
30701413 : กฏหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ Labor and Labor Relations Laws 3 (3-0-6)
30701414 : มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ Human Relations in Organizations 3 (3-0-6)
30701415 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Development 3 (3-0-6)
30701416 : การจัดการความขัดแย้ง Conflict Management 3 (3-0-6)
30701417 : การสื่อสารในองค์การ Organizational Communication 3 (3-0-6)
30701418 : การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมองค์การ Change and Organizational Innovation Management 3 (3-0-6)
30701419 : การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Project Management 3 (2-2-5)
30701420 : การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นเพื่องานธุรกิจ Application Development for Business 3 (2-2-5)
30701421 : การตลาดบนอินเทอร์เน็ต Internet Marketing 3 (2-2-5)
30701422 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับระบบโลจิสติคส์ Information Development for Business 3 (2-2-5)
30701423 : ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจธุรกิจ Computer Based Business Decision Support Systems 3 (3-0-6)
30701424 : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ Business Information Technogy Management 3 (3-0-6)

3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

4. หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30701901 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ Business Administration Internship 3 (0-480-0)
30702902 : สหกิจศึกษา Co-operative Education 6 (0-640-0)

Gallery

LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_27
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_23
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_2
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_22
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_64
previous arrow
next arrow
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_27
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_23
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_2
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_22
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_64
previous arrow
next arrow

คณาจารย์

อาจารย์สุพรรณี เขียวไกร

หัวหน้าสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

อาจารย์จีราพร รัตนโกสุม

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

อาจารย์รัฐวุฒิ เจาลา

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

อาจารย์นิสากร พุทธวงศ์

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

อาจารย์เพ็ญพักตร์ สืบศรี

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

อาจารย์พณิฐา ยงพิทยาพงศ์

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

ผศ.จิตติยา สุระนรากุล

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

อาจารย์ปิยธิดา รัตนรามา

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
Tiktok

iagra 100 mg nedir

kamagra 100 mg

afilta 20 mg

combo 100 mg

degra 100 mg

flynta 20 mg

hardcis 20 mg

jeligra 100 mg fiyat

lex 20 mg fiyat

lifta 20 mg fiyat

orcafil 20 mg

orcafil 5 mg

priligy 30 mg

sildegra

sinegra 100 mg

vigrande 100 mg

cialis 100 mg fiyat

cialis 20 mg

cialis 5 mg

cialis fiyat

cialis nedir

zayon

sildegra 100 mg fiyat

vigrande nedir

cialis 20 mg fiyat

viagra fiyat

orcafil 5 mg

canlı bahis
film izle filmmodu film izle hd film izle
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
deneme bonusu veren siteler 2024
accidentcar.net
deneme bonusu veren siteler
film izle hdfilmcehennemi hd film izle film izle
kadikoy escort kartal escort gebze escort
deneme bonusu veren siteler
maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort
numberoneescorts.com adana escort ankara escort antalya escort adıyaman escort afyon escort amasya escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bodrum escort bolu escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort gebze escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ısparta escort izmir escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kastamonu escort kayseri escort kırşehir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort kusadasi escort malatya escort manisa escort mardin escort mersin escort muğla escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort şanlıurfa escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort izmir escort kartal escort basaksehir escort maltepe escort tuzla escort pendik escort marmaris escort alanya escort manavgat escort fethiye escort bakirköy escort mecidiyekoy escort esenyurt escort sisli escort göztepe escort umraniye escort

casino siteleri

Kralbet Matadorbet Tipobet Milosbet 1win 7slots Paşacasino Oslobet
deneme bonusu veren siteler 2023 deneme bonusu veren siteler 2023 deneme bonusu veren siteler