คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าแรก / หลักสูตร / การจัดการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

Bachelor of Business Administration (Management)
โอกาสทางวิชาชีพ 
          นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานในฐานะนักบริหารขององค์การภาคเอกชนและภาครัฐ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจของครอบครัว หรือเป็นพื้นฐาน ในการจัดตั้งธุรกิจ ของตนเอง
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
           ผู้บริหารบริษัทเอกชน ผู้จัดการบริษัทเอกชน ครู/อาจารย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่ฝุายจัดซื้อ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานขาย เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า เจ้าหน้ที่ประชาสัมพันธ์

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30001103 : ภาษาไทยเชิงวิชารการ Thai for Academic purposes 3 (2-2-5)
30002101 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication 3 (2-2-5)
30002103 : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic English 3 (2-2-5)
30002104 : ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ English for Occupation 3 (2-2-5)
30003101 : ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร Vietnamese for Communication 3 (2-2-5)
30003102 : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร Chinese for Communication 3 (2-2-5)
30003103 : ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร Lao for Communication 3 (2-2-5)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30004104 : มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง Human and Multicultural Society in the Greater Mekong Subregion 3 (3-0-6)
30004105 : คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นำ Morality, Ethics, and Leadership 3 (3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30005101 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน Science and Technology in Daily Life 3 (3-0-6)
30005102 : คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา Mathematics and Logic 3 (3-0-6)
1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30006101 : การรู้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ Information, Media, and Information Technology Literacy 3 (2-2-5)
30006102 : สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ Health, Sport, and Aesthetics 3 (2-2-5)

2.1 กลุ่มวิชาแกน42 หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30701201 : เศรษฐศาสตร์จุลภาค Microeconomicsr 3 (3-0-6)
30701202 : เศรษฐศาสตร์มหภาค Macroeconomics 3 (3-0-6)
30701203 : หลักการตลาด Principles of Marketing 3 (3-0-6)
30701204 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ Introduction to Business 3 (3-0-6)
30701205 : การจัดการและพฤติกรรมองค์การ Managment and Organizational Behavior 3 (3-0-6)
30701206 : การจัดการการผลิต Production Management 3 (3-0-6)
30701207 : การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management 3 (3-0-6)
30701208 : สถิติธุรกิจ Business Statistics 3 (3-0-6)
30701209 : กฎหมายธุรกิจ Business Laws 3 (3-0-6)
30701210 : ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการ Business English for Entrepreneurs 3 (3-0-6)
30701211 : การเงินธุรกิจ Business Finance 3 (3-0-6)
30702201 : หลักการบัญชีขั้นต้น Introduction to Principles of Accounting 3 (2-2-5)
30702202 : การภาษีอากร 1 Taxation 1 3 (2-2-5)
30704201 : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ Business Computer and Information Technology 3 (2-2-5)
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 33 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30701301 : สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ Business Environments 3 (3-0-6)
30701302 : การพัฒนาองค์การ Organizationnal Development 3 (3-0-6)
30701303 : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Managment 3 (3-0-6)
30701304 : ธุรกิจระหว่างประเทศ International Business 3 (3-0-6)
30701305 : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ Business Management Information Systems 3 (3-0-6)
30701306 : การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ Quantitative Analysis for Business Decision Making 3 (3-0-6)
30701307 : การบัญชีเพื่อการจัดการ Management Accounting 3 (3-0-6)
30701308 : การพยากรณ์ธุรกิจ Business Forecasting 3 (3-0-6)
30701309 : ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ Business Research Methods 3 (2-2-5)
30701310 : สัมมนาทางการจัดการ Seminar in Management 3 (2-2-5)
30701701 : ปัญหาพิเศษทางการจัดการ Special Problems in Management 3 (1-4-6)
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30701401 : การจัดการธุรกิจ Business Management 3 (3-0-6)
30701402 : การจัดการธุรกิจขนาดย่อม Small Business Management 3 (3-0-6)
30701403 : การวิเคราะห์โครงการและการลงทุน Project Analysis and Investment 3 (3-0-6)
30701404 : การจัดการความเสี่ยง Risk Management 3 (3-0-6)
30701405 : ความรับผิดชอบสังคมขององค์กรธุรกิจ Corporate Social Responsibility 3 (3-0-6)
30701406 : ธุรกิจจำลอง Simulative Business 3 (3-0-6)
30701407 : โลจิสติกส์และซับพลายเชน Logistics and Supply Chain 3 (3-0-6)
30701408 : การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า Warehouse and Distribution Center Management 3 (3-0-6)
30701409 : การจัดการขนส่ง Transportation Management 3 (3-0-6)
30701410 : การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ Business Negotiation 3 (3-0-6)
30701411 : กฎหมายเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ Economic and International Investment Laws 3 (3-0-6)
30701412 : การจัดการการค้าชายแดน Border Trade Management 3 (3-0-6)
30701413 : กฏหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ Labor and Labor Relations Laws 3 (3-0-6)
30701414 : มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ Human Relations in Organizations 3 (3-0-6)
30701415 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Development 3 (3-0-6)
30701416 : การจัดการความขัดแย้ง Conflict Management 3 (3-0-6)
30701417 : การสื่อสารในองค์การ Organizational Communication 3 (3-0-6)
30701418 : การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมองค์การ Change and Organizational Innovation Management 3 (3-0-6)
30701419 : การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Project Management 3 (2-2-5)
30701420 : การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นเพื่องานธุรกิจ Application Development for Business 3 (2-2-5)
30701421 : การตลาดบนอินเทอร์เน็ต Internet Marketing 3 (2-2-5)
30701422 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับระบบโลจิสติคส์ Information Development for Business 3 (2-2-5)
30701423 : ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจธุรกิจ Computer Based Business Decision Support Systems 3 (3-0-6)
30701424 : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ Business Information Technogy Management 3 (3-0-6)

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30701901 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ Business Administration Internship 3 (0-480-0)
30702902 : สหกิจศึกษา Co-operative Education 6 (0-640-0)

Gallery

LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_27
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_23
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_2
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_22
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_64
previous arrow
next arrow
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_27
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_23
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_2
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_22
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_64
previous arrow
next arrow

คณาจารย์

อาจารย์สุพรรณี เขียวไกร

หัวหน้าสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงาน : 

วุฒิการศึกษา :

ผลงาน : 

ผศ.เนียน คำมุลตรี

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์จีราพร รัตนโกสุม

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงาน : 

วุฒิการศึกษา :

ผลงาน : 

อาจารย์สุจิรา หงษามนุษย์

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์นิสากร พุทธวงศ์

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงาน : 

วุฒิการศึกษา :

ผลงาน : 

อาจารย์รัฐวุฒิ เจาลา

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์พณิฐา ยงพิทยาพงศ์

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงาน : 

วุฒิการศึกษา :

ผลงาน : 

อาจารย์เพ็ญพักตร์ สืบศรี

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ปิยธิดา รัตนรามา

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงาน : 

วุฒิการศึกษา :

ผลงาน : 

ผศ.จิตติยา สุระนรากุล

อาจารย์ประจำสาขา

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
Tiktok
beylikdüzü escort
zaknigi.com
ankara escort antalya escort izmir escort mersin escort
istanbul escort esenyurt escort kapalı escort sirinevler escort taksim escort beylikduzu escort halkalı escort şişli escort avcılar escort turkey escorts
Cialis Viagra Kamagra Novagra Levitra Geciktirici ilaclarim.com.tr
izmir escort izmir escort bayan escort izmir buca escort
kocaeli escort izmit escort bayan gebze escort izmit sınırsız escort escort bursa tuzla escort aydınlı escort orhanlı escort bursa escort escort bayan istanbul escort istanbul sınırsız escort istanbul bayan escort izmit escort izmit escort kocaeli escort sisli escort mecidiyekoy escort bursa escort bayan bursa görükle escort maltepe escort goztepe escort yakacik-yeni-escort bursa sınırsız escort sisli escort bayan taksim escort bursa escort porno izle sikiş izle atasehir escort antalya escort ankara escort etlik escort çankaya escort kızılay escort demetevler escort dikmen escort esat escort eryaman escort ankara escort bayan
adıyaman escort adana escort afyonkarahisar escort ağrı escort amasya escort ankara escort antalya escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort bursa escort canakkale escort cankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ısparta escort mersin escort istanbul escort izmir escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort manisa escort kahramanmaraş escort mardin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort rize escort sakarya escort samsun escort siirt escort sinop escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tunceli escort urfa escort uşak escort van escort yozgat escort zonguldak escort aksaray escort bayburt escort karaman escort kırıkkale escort batman escort şırnak escort bartın escort ardahan escort ığdır escort yalova escort karabük escort kilis escort osmaniye escort düzce escort
istanbul escort beykoz escort kadıköy escort maltepe escort şişli escort bakırköy escort pendik escort beşiktaş escort tuzla escort kartal escort ataşehir escort bağcılar escort esenyurt escort fatih escort küçükçekmece escort büyükçekmece escort taksim escort sancaktepe escort Güngören escort eyüp escort bahçelievler escort başakşehir escort ataköy escort nişantaşı escort çengelköy escort erenköy escort kasımpaşa escort şirinevler escort bayrampaşa escort anadolu yakası escort avrupa yakası escort adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort izmir escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kırklareli escort kırşehir escort kilis escort kocaeli escort konya escort kütahya escort manisa escort mersin escort ordu escort rize escort samsun escort urfa escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort sakarya escort eskişehir escort malatya escort tekirdağ escort nevşehir escort niğde escort muş escort mardin escort muğla escort şırnak escort ısparta escort siirt escort bursa escort marmaris escort bodrum escort fethiye escort kuşadası escort didim escort cesme escort bornova escort karşıyaka escort alsancak escort konak escort karabağlar escort Narlıdere escort buca escort göztepe escort aliağa escort alanya escort manavgat escort lara escort izmit escort gebze escort adana escort ankara escort izmir escort antalya escort gaziantep escort kayseri escort konya escort mersin escort denizli escort kocaeli escort diyarbakır escort alanya escort manavgat escort bursa escort eskişehir escort sakarya escort samsun escort malatya escort trabzon escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balikesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort ısparta escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kütahya escort manisa escort mardin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort urfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort ordu escort tokat escort tunceli escort usak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort kıbrıs escort

kamagra jel

orcafil

degra

jeligra

geciktirici

lifta 20 mg

vigrande

combo 100 mg

degra 100 mg

sinegra

viagra

cialis

cialis jel

cialis nedir

cialis fiyat

cialis satın al

cialis 100 mg

viagra sipariş

viagra