คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าแรก / หลักสูตร / การบัญชี

บัญชีดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

Bachelor of Accounting Program 
โอกาสทางวิชาชีพ
          ผู้ทําบัญชี ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ผู้สอบบัญชีภาครัฐ ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี นักบัญชีบริหาร นักบัญชีภาษีอากร นักบัญชีต้นทุน นักวางแผนและวิเคราะห์งบการเงิน นักวิชาการการเงินและบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านการวางระบบบัญชี เป็นต้น นักวิชาการบริหารงานทั่วไป
ประกอบอาชีพอิสระ

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร (แผน 2.2)

1. หมวดวิชาพื้นฐาน 12 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
71700101 :  การประยุกต์การวิเคราะห์ความถดถอย  Application in Regression Analysis 3 (3-0-12)
71700102 :  การประยุกต์สถิติหลายตัวแปร  Application in Multivariate Statistics 3 (3-0-12)
71700103 :  วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  Qualitative Research Methods 3 (3-0-12)
71700104 :  การประยุกต์โมเดลโครงสร้างมูลเหตุและความแปรปรวนร่วม  Applications in Causal and Covariance Structure Modeling 3 (3-0-12)

2. หมวดวิชาเฉพาะ 24 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ     18 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
71702301 :  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงประจักษ์ทางการบัญชี   Empirical Research Methodology in Accounting 3 (3-0-12)
71702302 :  สัมมนาการวิจัยการบัญชีบริหาร  Seminar in Managerial Accounting Research 3 (3-0-12)
71702303 :  สัมมนาการวิจัยระบบสารสนเทศทางการบัญชี  Seminar in Accounting Information System Research 3 (3-0-12)
71702304 :  สัมมนาการวิจัยการสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน  Seminar in Auditing and Internal Audit Research 3 (3-0-12)
71702305 :  สัมมนาการวิจัยการบัญชีเชิงพฤติกรรม  Seminar in Behavioral Accounting Research 3 (3-0-12)
71702306 :  สัมมนาสภาพแวดล้อมด้านสังคมและองค์การของการบัญชี  Seminar in the Social and Organizational Context of Accounting 3 (3-0-12)
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก     6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
71701401 :  สัมมนาการวิจัยพฤติกรรมองค์การ  Seminar in Organizational Behavior Research 3 (3-0-12)
71701402 :  สัมมนาการวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์  Seminar in Human Resource Management Research 3 (3-0-12)
71701403 :  สัมมนาการวิจัยการจัดการการประกอบการ  Seminar in Entrepreneurship Management Research 3 (3-0-12)
71701404 :  สัมมนาการวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศ   Seminar in International Business Research 3 (3-0-12)
71702401 :  สัมมนาการวิจัยการบัญชีการเงิน   Seminar in Financial Accounting Research 3 (3-0-12)
71702402 :  สัมมนาการวิจัยการบัญชีนานาชาติ  Seminar in International Accounting Research 3 (3-0-12)
71702403 :  ประเด็นสำคัญทางการบัญชีและหัวข้อที่เกี่ยวข้อง  Important Issues in Accounting and Related Topics 3 (3-0-12)
71702404 :  สัมมนาการวิจัยการบริหารการเงิน  Seminar in Financial Management Research 3 (3-0-12)
71704401 :  สัมมนาการวิจัยกลยุทธ์การตลาด  Seminar in Marketing Strategy Research 3 (3-0-12)

3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
71702701 : วิทยานิพนธ์ Thesis 36 (36-0-72)

Gallery

LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_27
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_23
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_2
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_22
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_64
previous arrow
next arrow
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_27
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_23
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_2
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_22
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_64
previous arrow
next arrow
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
Tiktok
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
casibom
deneme bonusu
deneme bonusu deneme bonusu
ankara escort
hdfilmcehennemi
bonus veren siteler
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
deneme bonusu veren siteler
Kralbet Matadorbet Tipobet Milosbet 1win 7slots Paşacasino Oslobet
casibom
gebze escort kadikoy escort kartal escort
lenirobredo.com
film izle