คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าแรก / หลักสูตร / การบัญชี

บัญชีดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

Bachelor of Accounting Program 
โอกาสทางวิชาชีพ
          ผู้ทําบัญชี ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ผู้สอบบัญชีภาครัฐ ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี นักบัญชีบริหาร นักบัญชีภาษีอากร นักบัญชีต้นทุน นักวางแผนและวิเคราะห์งบการเงิน นักวิชาการการเงินและบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านการวางระบบบัญชี เป็นต้น นักวิชาการบริหารงานทั่วไป
ประกอบอาชีพอิสระ

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร (แผน 2.2)

1. หมวดวิชาพื้นฐาน 12 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
71700101 :  การประยุกต์การวิเคราะห์ความถดถอย  Application in Regression Analysis 3 (3-0-12)
71700102 :  การประยุกต์สถิติหลายตัวแปร  Application in Multivariate Statistics 3 (3-0-12)
71700103 :  วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  Qualitative Research Methods 3 (3-0-12)
71700104 :  การประยุกต์โมเดลโครงสร้างมูลเหตุและความแปรปรวนร่วม  Applications in Causal and Covariance Structure Modeling 3 (3-0-12)

2. หมวดวิชาเฉพาะ 24 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ     18 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
71702301 :  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงประจักษ์ทางการบัญชี   Empirical Research Methodology in Accounting 3 (3-0-12)
71702302 :  สัมมนาการวิจัยการบัญชีบริหาร  Seminar in Managerial Accounting Research 3 (3-0-12)
71702303 :  สัมมนาการวิจัยระบบสารสนเทศทางการบัญชี  Seminar in Accounting Information System Research 3 (3-0-12)
71702304 :  สัมมนาการวิจัยการสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน  Seminar in Auditing and Internal Audit Research 3 (3-0-12)
71702305 :  สัมมนาการวิจัยการบัญชีเชิงพฤติกรรม  Seminar in Behavioral Accounting Research 3 (3-0-12)
71702306 :  สัมมนาสภาพแวดล้อมด้านสังคมและองค์การของการบัญชี  Seminar in the Social and Organizational Context of Accounting 3 (3-0-12)
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก     6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
71701401 :  สัมมนาการวิจัยพฤติกรรมองค์การ  Seminar in Organizational Behavior Research 3 (3-0-12)
71701402 :  สัมมนาการวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์  Seminar in Human Resource Management Research 3 (3-0-12)
71701403 :  สัมมนาการวิจัยการจัดการการประกอบการ  Seminar in Entrepreneurship Management Research 3 (3-0-12)
71701404 :  สัมมนาการวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศ   Seminar in International Business Research 3 (3-0-12)
71702401 :  สัมมนาการวิจัยการบัญชีการเงิน   Seminar in Financial Accounting Research 3 (3-0-12)
71702402 :  สัมมนาการวิจัยการบัญชีนานาชาติ  Seminar in International Accounting Research 3 (3-0-12)
71702403 :  ประเด็นสำคัญทางการบัญชีและหัวข้อที่เกี่ยวข้อง  Important Issues in Accounting and Related Topics 3 (3-0-12)
71702404 :  สัมมนาการวิจัยการบริหารการเงิน  Seminar in Financial Management Research 3 (3-0-12)
71704401 :  สัมมนาการวิจัยกลยุทธ์การตลาด  Seminar in Marketing Strategy Research 3 (3-0-12)

3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
71702701 : วิทยานิพนธ์ Thesis 36 (36-0-72)

Gallery

LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_27
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_23
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_2
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_22
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_64
previous arrow
next arrow
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_27
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_23
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_2
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_22
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_64
previous arrow
next arrow
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
Tiktok
gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
beykoz escort cekmekoy escort