คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าแรก / หลักสูตร / การจัดการ

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการตลาด

Doctor of Business  Administration Program in Marketing Innovation
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
           อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการด้านการตลาด นักวิจัยด้านการตลาด ผู้บริหารระดับสูงหรือพนักงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่คิดค้นนวัตกรรมทางด้านการตลาด ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับผู้เชี่ยวชาญขึ้นไป

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30001103 : ภาษาไทยเชิงวิชารการ Thai for Academic purposes 3 (2-2-5)
30002101 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication 3 (2-2-5)
30002103 : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic English 3 (2-2-5)
30002104 : ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ English for Occupation 3 (2-2-5)
30003101 : ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร Vietnamese for Communication 3 (2-2-5)
30003102 : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร Chinese for Communication 3 (2-2-5)
30003103 : ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร Lao for Communication 3 (2-2-5)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30004104 : มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง Human and Multicultural Society in the Greater Mekong Subregion 3 (3-0-6)
30004105 : คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นำ Morality, Ethics, and Leadership 3 (3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30005101 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน Science and Technology in Daily Life 3 (3-0-6)
30005102 : คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา Mathematics and Logic 3 (3-0-6)
1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30006101 : การรู้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ Information, Media, and Information Technology Literacy 3 (2-2-5)
30006102 : สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ Health, Sport, and Aesthetics 3 (2-2-5)

2.1 กลุ่มวิชาแกน42 หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30701201 : เศรษฐศาสตร์จุลภาค Microeconomicsr 3 (3-0-6)
30701202 : เศรษฐศาสตร์มหภาค Macroeconomics 3 (3-0-6)
30701203 : หลักการตลาด Principles of Marketing 3 (3-0-6)
30701204 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ Introduction to Business 3 (3-0-6)
30701205 : การจัดการและพฤติกรรมองค์การ Managment and Organizational Behavior 3 (3-0-6)
30701206 : การจัดการการผลิต Production Management 3 (3-0-6)
30701207 : การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management 3 (3-0-6)
30701208 : สถิติธุรกิจ Business Statistics 3 (3-0-6)
30701209 : กฎหมายธุรกิจ Business Laws 3 (3-0-6)
30701210 : ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการ Business English for Entrepreneurs 3 (3-0-6)
30701211 : การเงินธุรกิจ Business Finance 3 (3-0-6)
30702201 : หลักการบัญชีขั้นต้น Introduction to Principles of Accounting 3 (2-2-5)
30702202 : การภาษีอากร 1 Taxation 1 3 (2-2-5)
30704201 : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ Business Computer and Information Technology 3 (2-2-5)
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 33 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30701301 : สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ Business Environments 3 (3-0-6)
30701302 : การพัฒนาองค์การ Organizationnal Development 3 (3-0-6)
30701303 : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Managment 3 (3-0-6)
30701304 : ธุรกิจระหว่างประเทศ International Business 3 (3-0-6)
30701305 : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ Business Management Information Systems 3 (3-0-6)
30701306 : การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ Quantitative Analysis for Business Decision Making 3 (3-0-6)
30701307 : การบัญชีเพื่อการจัดการ Management Accounting 3 (3-0-6)
30701308 : การพยากรณ์ธุรกิจ Business Forecasting 3 (3-0-6)
30701309 : ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ Business Research Methods 3 (2-2-5)
30701310 : สัมมนาทางการจัดการ Seminar in Management 3 (2-2-5)
30701701 : ปัญหาพิเศษทางการจัดการ Special Problems in Management 3 (1-4-6)
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30701401 : การจัดการธุรกิจ Business Management 3 (3-0-6)
30701402 : การจัดการธุรกิจขนาดย่อม Small Business Management 3 (3-0-6)
30701403 : การวิเคราะห์โครงการและการลงทุน Project Analysis and Investment 3 (3-0-6)
30701404 : การจัดการความเสี่ยง Risk Management 3 (3-0-6)
30701405 : ความรับผิดชอบสังคมขององค์กรธุรกิจ Corporate Social Responsibility 3 (3-0-6)
30701406 : ธุรกิจจำลอง Simulative Business 3 (3-0-6)
30701407 : โลจิสติกส์และซับพลายเชน Logistics and Supply Chain 3 (3-0-6)
30701408 : การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า Warehouse and Distribution Center Management 3 (3-0-6)
30701409 : การจัดการขนส่ง Transportation Management 3 (3-0-6)
30701410 : การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ Business Negotiation 3 (3-0-6)
30701411 : กฎหมายเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ Economic and International Investment Laws 3 (3-0-6)
30701412 : การจัดการการค้าชายแดน Border Trade Management 3 (3-0-6)
30701413 : กฏหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ Labor and Labor Relations Laws 3 (3-0-6)
30701414 : มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ Human Relations in Organizations 3 (3-0-6)
30701415 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Development 3 (3-0-6)
30701416 : การจัดการความขัดแย้ง Conflict Management 3 (3-0-6)
30701417 : การสื่อสารในองค์การ Organizational Communication 3 (3-0-6)
30701418 : การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมองค์การ Change and Organizational Innovation Management 3 (3-0-6)
30701419 : การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Project Management 3 (2-2-5)
30701420 : การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นเพื่องานธุรกิจ Application Development for Business 3 (2-2-5)
30701421 : การตลาดบนอินเทอร์เน็ต Internet Marketing 3 (2-2-5)
30701422 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับระบบโลจิสติคส์ Information Development for Business 3 (2-2-5)
30701423 : ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจธุรกิจ Computer Based Business Decision Support Systems 3 (3-0-6)
30701424 : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ Business Information Technogy Management 3 (3-0-6)

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30701901 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ Business Administration Internship 3 (0-480-0)
30702902 : สหกิจศึกษา Co-operative Education 6 (0-640-0)

Gallery

LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_27
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_23
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_2
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_22
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_64
previous arrow
next arrow
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_27
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_23
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_2
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_22
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_64
previous arrow
next arrow

คณาจารย์

ผศ.จิตติยา สุระนรากุล

หัวหน้าสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงาน : 

วุฒิการศึกษา :

ผลงาน : 

ผศ.เนียน คำมุลตรี

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์จีราพร รัตนโกสุม

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงาน : 

วุฒิการศึกษา :

ผลงาน : 

อาจารย์สุจิรา หงษามนุษย์

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์นิสากร พุทธวงศ์

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงาน : 

วุฒิการศึกษา :

ผลงาน : 

อาจารย์รัฐวุฒิ เจาลา

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์พณิฐา ยงพิทยาพงศ์

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงาน : 

วุฒิการศึกษา :

ผลงาน : 

อาจารย์เพ็ญพักตร์ สืบศรี

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ปิยธิดา รัตนรามา

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงาน : 

วุฒิการศึกษา :

ผลงาน : 

อาจารย์สุพรรณี เขียวไกร

อาจารย์ประจำสาขา

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
Tiktok
maltepe escort pendik escort kadıköy escort kartal escort anadolu yakası escort bayan escort ümraniye escort pendik escort kurtköy escort anadolu yakası escort maltepe escort sex hikaye porno izle ümraniye escort
Deneme bonusu Bonus veren siteler Bahis forum Wonmania8.com
atasehir escort anadolu yakasi escort ankara escort
izmit escort bayan izmit anal yapan escort darıca escort izmit rus escort kocaeli escort bayan gemlik escort bursa escort pendik escort escort bayan tuzla sınırsız escort tuzla eve gelen escort tuzla otele gelen escort bursa escort escort bayan bursa eve gelen escort görükle escort bayan escort istanbul kadıköy escort ataköy escort bostancı escort göztepe escort avcılar escort kocaeli escort anal yapan escort darıca escort eve gelen escort gebze escort cialis cialis fiyat cialis 100 mg cialis 20 mg viagra escort ankara eryaman escort etlik escort çankaya escort kızılay escort sisli escort kurtuluş escort avrupa yakası escort şirinevler escort escort bursa bursa eve gelen escort bursa ucuz escort kartal escort atalar escort cevizli escort esentepe escort topselvi escort yakacik escort ugurmumcu escort karlıktepe escort cavuşoglu escort cumhuriyet escort gumuspinar escort kordonboyu escort orhantepe escort altayçeşme escort aydınevler escort zümrütevler escort gülsuyu escort gülensu escort girne escort başıbüyük escort bağlarbaşı escort idealtepe escort fındıklı escort esenkent escort büyükbakkalköy escort küçükyalı escort şişli escort taksim escort bursa escort seks izle zenci porno izle escort bayan ataşehir escort antalya kemer escort kepez escort antalya türbanlı escort ankara escort etlik escort çankaya escort kızılay escort demetevler escort dikmen escort esat escort eryaman escort ankara escort bayan
ankara escort marmaris escort bursa escort mersin escort antalya escort izmir escort samsun escort bodrum escort çeşme escort kuşadası escort adana escort eskişehir escort gaziantep escort esenyurt escort pendik escort tuzla escort fatih escort ümraniye escort mecidiyeköy escort kartal escort bahçelievler escort bahçeşehir escort ataşehir escort bakırköy escort nişantaşı escort avcılar escort büyükçekmece escort kurtkoy escort konya escort beşiktaş escort taksim escort beylikdüzü escort malatya escort sakarya escort şişli escort maltepe escort kadıköy escort ataköy escort bostancı escort şirinevler escort bağcılar escort üsküdar escort etiler escort başaksehir escort ortaköy escort kağıthane escort alsancak escort bornova escort buca escort karabaglar escort karşıyaka escort konak escort narlıdere escort izmit escort başiskele escort kandira escort körfez escort karamürsel escort dilovası escort gölcük escort gebze escort kocaeli escort kayseri escort elazığ escort denizli escort diyarbakir escort adana escort ankara escort izmir escort antalya escort gaziantep escort kayseri escort konya escort mersin escort denizli escort kocaeli escort diyarbakır escort alanya escort manavgat escort bursa escort eskişehir escort sakarya escort samsun escort malatya escort trabzon escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balikesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort ısparta escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kütahya escort manisa escort mardin escort muğla escort zonguldak escort kıbrıs escort
adana escort adapazarı escort afyon escort aksaray escort alanya escort aliağa escort amasya escort antalya escort ataşehir escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayraklı escort bilecik escort bodrum escort bolu escort bornova escort buca escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort darıca escort didim escort edirne escort edremit escort elazığ escort konya escort eryaman escort kıbrıs escort eskişehir escort fethiye escort giresun escort gümüşhane escort güngören escort hatay escort iskenderun escort ısparta escort gaziemir escort karabük escort karaman escort karşıyaka escort kaş escort kastamonu escort kayseri escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort kuşadası escort kütahya escort lara escort malatya escort manisa escort maraş escort mersin escort muğla escort nevşehir escort niğde escort ödemiş escort ordu escort osmaniye escort pendik escort sakarya escort atakum escort samsun escort sincan escort sinop escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tuzla escort urfa escort uşak escort düzce escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort dörtyol escort antakya escort yüreğir escort bandırma escort gürsu escort marmaris escort ereğli escort çorlu escort afşin escort gemlik escort kemer escort karatay escort selçuklu escort beyşehir escort bosna escort ceyhan escort nazilli escort talas escort yıldırım escort

viagra sipariş

lifta 20 mg

cialis fiyat

viagra 100 mg fiyat

cialis jel

viagra satın al

cialis 5 mg fiyat

viagra satın al

viagra fiyatı

degra

vigrande

degra 100 mg

orcafil

cialis nedir

cialis 20 mg eczane fiyatı

cialis fiyat

cialis 20 mg

cialis 100 mg

viagra fiyat

lifta

lifta 5 mg

hardcis

cialis eczane

cialis 5 mg fiyatı

cialis 100 mg fiyat

cialis 5 mg

viagra fiyatları

viagra satış

online eczane viagra

viagra eczane

cialis 20 mg

viagra fiyat eczane

cialis 5 mg

kamagra satın al

kamagra

kamagra jel

kamagra jel sipariş

kamagra sipariş

kamagra fiyat

kamagra jel fiyatı

kamagra fiyatı

kamagra 100mg

kamagra 100mg fiyat

süper kamagra

kamagra nedir

Ereksiyon Hapları

orcafil 5 mg

flynta 5 mg

lifta 5 mg

flynta 20 mg

lifta 20 mg

degra fiyat

degra 100 mg

sildegra 100 mg

sildegra

sinegra

vigrande

vigrande 100 mg

combo 100 mg

vigaroo

jeligra

cialis satış

cialis 100 mg fiyat

cialis 20 mg eczane fiyatı

cialis 5 mg

cialis hap

cialis 5 mg fiyatı

cialis nedir

cialis 100 mg

cialis 20 mg

cialis fiyat

cialis

viagra fiyatı 2021

viagra fiyat

viagra yorum

viagra nedir

viagra satın al

viagra sipariş

eczane viagra

viagra 100 mg

orijinal viagra

viagra 100 mg fiyat

novagra

geciktirici krem

geciktirici sprey

viga krem

viga sprey

nely8

stag sprey

delay sprey

geciktirici mendil

geciktirici