คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าแรก / หลักสูตร / บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการตลาด

Doctor of Business  Administration Program in Marketing Innovation
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
           อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการด้านการตลาด นักวิจัยด้านการตลาด ผู้บริหารระดับสูงหรือพนักงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่คิดค้นนวัตกรรมทางด้านการตลาด ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับผู้เชี่ยวชาญขึ้นไป

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร (แผน 2.2)

1.1 หมวดวิชาพื้นฐาน (รายวิชาไม่นับหน่วยกิต)
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
61000101 :  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขั้นกลาง  Intermediate Academic English for Graduate Students 3 (3-0-6)
61000102 :  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขั้นสูง  Advanced Academic English for Graduate Students 3 (3-0-6)
1.2 หมวดวิชาพื้นฐาน 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
70707001 :  การประยุกต์การวิเคราะห์ความถดถอย  Application in Regression Analysis 3 (3-0-12)
70707002 :  การประยุกต์สถิติหลายตัวแปร  Application in Multivariate Statistics 3 (3-0-12)
70707003 :  วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  Qualitative Research Methods 3 (3-0-12)
70707004 :  การประยุกต์โมเดลโครงสร้างมูลเหตุและความแปรปรวนร่วม  Applications in Causal and Covariance Structure Modeling 3 (3-0-12)

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ     18 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
70707301 :  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงประจักษ์ทางการตลาด  Empirical Research Methodology in Marketing 3 (3-0-12)
70707302 :  สัมมนาการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคสมัยใหม่  Seminar in Modern Consumer Behavior Research 3 (3-0-12)
70707303 :  สัมมนาการวิจัยการตลาดดิจิทัล  Seminar in Digital Marketing Research 3 (3-0-12)
70707304 :  สัมมนาการวิจัยการจัดการลูกค้าสัมพันธ์  Seminar in Customer Relationship Management Research 3 (3-0-12)
70707305 :  สัมมนาการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  Seminar in New Product Development Research 3 (3-0-12)
70707306 :  สัมมนาการวิจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  Seminar in Integrated Marketing Communication Research 3 (3-0-12)
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก     6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
70707401 :  สัมมนาการวิจัยพฤติกรรมองค์การร่วมสมัย  Seminar in Contemporary Organizational Behavior Research 3 (3-0-12)
70707402 :  สัมมนาการวิจัยการจัดการและการพัฒนาทุนมนุษย์  Seminar in Human Capital Management and Development 3 (3-0-12)
70707403 :  สัมมนาการวิจัยการสร้างสรรค์ธุรกิจและนวัตกรรมการประกอบการ  Seminar in Business Creation and Entrepreneurship Innovation Research Research 3 (3-0-12)
70707404 :  สัมมนาการวิจัยการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและข้ามวัฒนธรรม  Seminar in International and Cross-Cultural Business Management Research 3 (3-0-12)
70707405 :  สัมมนาการวิจัยการสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยี  Seminar in Innovative Technology Creation and Management Research 4 (3-0-12)
70707406 :  สัมมนาการวิจัยการบริหารการเงิน  Seminar in Financial Management Research 5 (3-0-12)
70707407 :  สัมมนาการวิจัยกลยุทธ์การตลาด  Seminar in Marketing Strategy Research 6 (3-0-12)
70707408 :  สัมมนาการวิจัยการตลาดระหว่างประเทศ  Seminar in International Marketing Research 7 (3-0-12)
70707409 :  สัมมนาการวิจัยการตลาดการบริการ  Seminar in Service Marketing Research 8 (3-0-12)
70707410 :  สัมมนาการวิจัยธุรกิจอัจฉริยะ  Seminar in Business Intelligence Research 9 (3-0-12)
 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
70707701 :  วิทยานิพนธ์  Thesis 36 (36-0-72)

Gallery

LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_27
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_23
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_2
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_22
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_64
previous arrow
next arrow
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_27
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_23
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_2
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_22
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_64
previous arrow
next arrow
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
Tiktok