คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าแรก / หลักสูตร / บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการตลาด

Doctor of Business  Administration Program in Marketing Innovation
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
           อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการด้านการตลาด นักวิจัยด้านการตลาด ผู้บริหารระดับสูงหรือพนักงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่คิดค้นนวัตกรรมทางด้านการตลาด ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับผู้เชี่ยวชาญขึ้นไป

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร (แผน 2.2)

1. หมวดวิชาพื้นฐาน 12 หน่วยกิต

1.1 หมวดวิชาพื้นฐาน (รายวิชาไม่นับหน่วยกิต)
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
61000101 :  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขั้นกลาง  Intermediate Academic English for Graduate Students 3 (3-0-6)
61000102 :  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขั้นสูง  Advanced Academic English for Graduate Students 3 (3-0-6)
1.2 หมวดวิชาพื้นฐาน 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
70707001 :  การประยุกต์การวิเคราะห์ความถดถอย  Application in Regression Analysis 3 (3-0-12)
70707002 :  การประยุกต์สถิติหลายตัวแปร  Application in Multivariate Statistics 3 (3-0-12)
70707003 :  วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  Qualitative Research Methods 3 (3-0-12)
70707004 :  การประยุกต์โมเดลโครงสร้างมูลเหตุและความแปรปรวนร่วม  Applications in Causal and Covariance Structure Modeling 3 (3-0-12)

2 หมวดวิชาเฉพาะ 24 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ     18 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
70707301 :  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงประจักษ์ทางการตลาด  Empirical Research Methodology in Marketing 3 (3-0-12)
70707302 :  สัมมนาการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคสมัยใหม่  Seminar in Modern Consumer Behavior Research 3 (3-0-12)
70707303 :  สัมมนาการวิจัยการตลาดดิจิทัล  Seminar in Digital Marketing Research 3 (3-0-12)
70707304 :  สัมมนาการวิจัยการจัดการลูกค้าสัมพันธ์  Seminar in Customer Relationship Management Research 3 (3-0-12)
70707305 :  สัมมนาการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  Seminar in New Product Development Research 3 (3-0-12)
70707306 :  สัมมนาการวิจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  Seminar in Integrated Marketing Communication Research 3 (3-0-12)
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก     6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
70707401 :  สัมมนาการวิจัยพฤติกรรมองค์การร่วมสมัย  Seminar in Contemporary Organizational Behavior Research 3 (3-0-12)
70707402 :  สัมมนาการวิจัยการจัดการและการพัฒนาทุนมนุษย์  Seminar in Human Capital Management and Development 3 (3-0-12)
70707403 :  สัมมนาการวิจัยการสร้างสรรค์ธุรกิจและนวัตกรรมการประกอบการ  Seminar in Business Creation and Entrepreneurship Innovation Research Research 3 (3-0-12)
70707404 :  สัมมนาการวิจัยการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและข้ามวัฒนธรรม  Seminar in International and Cross-Cultural Business Management Research 3 (3-0-12)
70707405 :  สัมมนาการวิจัยการสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยี  Seminar in Innovative Technology Creation and Management Research 4 (3-0-12)
70707406 :  สัมมนาการวิจัยการบริหารการเงิน  Seminar in Financial Management Research 5 (3-0-12)
70707407 :  สัมมนาการวิจัยกลยุทธ์การตลาด  Seminar in Marketing Strategy Research 6 (3-0-12)
70707408 :  สัมมนาการวิจัยการตลาดระหว่างประเทศ  Seminar in International Marketing Research 7 (3-0-12)
70707409 :  สัมมนาการวิจัยการตลาดการบริการ  Seminar in Service Marketing Research 8 (3-0-12)
70707410 :  สัมมนาการวิจัยธุรกิจอัจฉริยะ  Seminar in Business Intelligence Research 9 (3-0-12)
 

3 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
70707701 :  วิทยานิพนธ์  Thesis 36 (36-0-72)

Gallery

LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_27
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_23
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_2
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_22
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_64
previous arrow
next arrow
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_27
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_23
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_2
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_22
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_64
previous arrow
next arrow
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
Tiktok
hdfilmcehennemi
deneme bonusu veren siteler
bonus veren siteler
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
deneme bonusu veren siteler
Kralbet Matadorbet Tipobet Milosbet 1win 7slots Paşacasino Oslobet
tuzla escort maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort maltepe escort kartal escort deneme bonusu escort bayan ataşehir escort
gebze escort kadikoy escort kartal escort
lenirobredo.com
deneme bonusu veren siteler
film izle