คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าแรก / หลักสูตร / การบัญชี

บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

Bachelor of Accounting Program 
โอกาสทางวิชาชีพ
          ผู้ทําบัญชี ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ผู้สอบบัญชีภาครัฐ ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี นักบัญชีบริหาร นักบัญชีภาษีอากร นักบัญชีต้นทุน นักวางแผนและวิเคราะห์งบการเงิน นักวิชาการการเงินและบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านการวางระบบบัญชี เป็นต้น นักวิชาการบริหารงานทั่วไป
ประกอบอาชีพอิสระ

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร แผน ข 42 หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
61702101 : ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา English for Graduate Studies 2 (1-2-3)
61702102 : ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์ English for Thesis Writing 2 (1-2-3)

2.1 กลุ่มวิชาแกน     12 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
61702201 :  ทฤษฎีการบัญชีขั้นสูง  Advanced Accounting Theory 3 (3-0-6)
61702202 :  การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์  Strategic Managerial Accounting 3 (3-0-6)
61702203 :  การวางแผนภาษี  Tax Planning 3 (3-0-6)
61702204 :  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ  Business Research Methodology 3 (3-0-6)
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ     15 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
61702301 :  การบัญชีนานาชาติ  International Accounting 3 (3-0-6)
61702302 :  การวิเคราะห์และการจัดการต้นทุน  Cost Analysis and Management 3 (3-0-6)
61702303 :  การวิเคราะห์รายงานทางการบัญชี  Accounting Reporting Analysis 3 (3-0-6)
61702304 :  การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม  Environmental Management Accounting 3 (3-0-6)
61702305 :  สัมมนาการบัญชี  Seminar in Accounting 3 (3-0-6)
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก     9 หน่วยกิต
2.3.1 กลุ่มวิชาการจัดการ
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
61702401 :  นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์  Business Policy and Strategic Management 3 (3-0-6)
61702402 :  การจัดการนวัตกรรมองค์กร  Organizational Innovation Management 3 (3-0-6)
61702403 :  การจัดการการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์  Strategic Change Management 3 (3-0-6)
61702404 :  การสร้างสรรค์ธุรกิจและการประกอบการ  Business Creation and Entrepreneurship 3 (3-0-6)
61702405 :  การบริหารพันธมิตรทางธุรกิจ  Business Alliance Management 3 (3-0-6)
2.3.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
61702406 :  การจัดการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์  Strategic Information System Management 3 (3-0-6)
61702407 :  การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  Business Information Technology Management 3 (3-0-6)
61702408 :  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ  Business Management Information System 3 (3-0-6)
61702409 :  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงบริหาร  Management Decision Support System 3 (3-0-6)
61702410 :  ระบบสารสนเทศเชิงปัญญา  Intelligent Information System 3 (3-0-6)
2.3.3 กลุ่มวิชาการเงิน
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
61702411 :  การจัดการการเงินขั้นสูง  Advanced Financial Management 3 (3-0-6)
61702412 :  การวิเคราะห์การลงทุน  Investment Analysis 3 (3-0-6)
61702413 :  การเงินระหว่างประเทศ  International Finance 3 (3-0-6)
61702414 :  การจัดการความเสี่ยง  Risk Management 3 (3-0-6)
61702415 :  อนุพันธ์ทางการเงิน  Financial Derivatives 3 (3-0-6)
2.3.4 กลุ่มวิชาอื่นๆ
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
61702416 :  ระบบการควบคุมทางการบริหาร  Management Control System 3 (3-0-6)
61702417 :  เศรษฐศาสตร์การจัดการ  Managerial Economics 3 (3-0-6)
61702418 :  สถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจ  Statistics for Business Research 3 (3-0-6)
61702419 :  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  Accounting Information System 3 (3-0-6)
61702420 :  โปรแกรมภาษาเพื่อการประมวลผลข้อมูลทางการบัญชี  Programming for Accounting Information Interpretation 3 (3-0-6)
61702421 :  การบัญชีบูรณาการเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร  Integrative Accounting for Enterprise Resource Management 3 (3-0-6)
 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
61702702 : การศึกษาค้นคว้าอิสระ Independent Study 6 (0-0-0)

Gallery

LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_27
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_23
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_2
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_22
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_64
previous arrow
next arrow
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_27
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_23
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_2
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_22
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_64
previous arrow
next arrow
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
Tiktok