คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าแรก / หลักสูตร / การบัญชี

บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

Bachelor of Accounting Program 
โอกาสทางวิชาชีพ
          ผู้ทําบัญชี ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ผู้สอบบัญชีภาครัฐ ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี นักบัญชีบริหาร นักบัญชีภาษีอากร นักบัญชีต้นทุน นักวางแผนและวิเคราะห์งบการเงิน นักวิชาการการเงินและบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านการวางระบบบัญชี เป็นต้น นักวิชาการบริหารงานทั่วไป
ประกอบอาชีพอิสระ

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร แผน ข 42 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
61702101 : ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา English for Graduate Studies 2 (1-2-3)
61702102 : ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์ English for Thesis Writing 2 (1-2-3)

2. หมวดวิชาเฉพาะ 30 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาแกน     12 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
61702201 :  ทฤษฎีการบัญชีขั้นสูง  Advanced Accounting Theory 3 (3-0-6)
61702202 :  การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์  Strategic Managerial Accounting 3 (3-0-6)
61702203 :  การวางแผนภาษี  Tax Planning 3 (3-0-6)
61702204 :  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ  Business Research Methodology 3 (3-0-6)
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ     15 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
61702301 :  การบัญชีนานาชาติ  International Accounting 3 (3-0-6)
61702302 :  การวิเคราะห์และการจัดการต้นทุน  Cost Analysis and Management 3 (3-0-6)
61702303 :  การวิเคราะห์รายงานทางการบัญชี  Accounting Reporting Analysis 3 (3-0-6)
61702304 :  การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม  Environmental Management Accounting 3 (3-0-6)
61702305 :  สัมมนาการบัญชี  Seminar in Accounting 3 (3-0-6)
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก     9 หน่วยกิต
2.3.1 กลุ่มวิชาการจัดการ
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
61702401 :  นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์  Business Policy and Strategic Management 3 (3-0-6)
61702402 :  การจัดการนวัตกรรมองค์กร  Organizational Innovation Management 3 (3-0-6)
61702403 :  การจัดการการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์  Strategic Change Management 3 (3-0-6)
61702404 :  การสร้างสรรค์ธุรกิจและการประกอบการ  Business Creation and Entrepreneurship 3 (3-0-6)
61702405 :  การบริหารพันธมิตรทางธุรกิจ  Business Alliance Management 3 (3-0-6)
2.3.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
61702406 :  การจัดการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์  Strategic Information System Management 3 (3-0-6)
61702407 :  การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  Business Information Technology Management 3 (3-0-6)
61702408 :  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ  Business Management Information System 3 (3-0-6)
61702409 :  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงบริหาร  Management Decision Support System 3 (3-0-6)
61702410 :  ระบบสารสนเทศเชิงปัญญา  Intelligent Information System 3 (3-0-6)
2.3.3 กลุ่มวิชาการเงิน
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
61702411 :  การจัดการการเงินขั้นสูง  Advanced Financial Management 3 (3-0-6)
61702412 :  การวิเคราะห์การลงทุน  Investment Analysis 3 (3-0-6)
61702413 :  การเงินระหว่างประเทศ  International Finance 3 (3-0-6)
61702414 :  การจัดการความเสี่ยง  Risk Management 3 (3-0-6)
61702415 :  อนุพันธ์ทางการเงิน  Financial Derivatives 3 (3-0-6)
2.3.4 กลุ่มวิชาอื่นๆ
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
61702416 :  ระบบการควบคุมทางการบริหาร  Management Control System 3 (3-0-6)
61702417 :  เศรษฐศาสตร์การจัดการ  Managerial Economics 3 (3-0-6)
61702418 :  สถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจ  Statistics for Business Research 3 (3-0-6)
61702419 :  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  Accounting Information System 3 (3-0-6)
61702420 :  โปรแกรมภาษาเพื่อการประมวลผลข้อมูลทางการบัญชี  Programming for Accounting Information Interpretation 3 (3-0-6)
61702421 :  การบัญชีบูรณาการเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร  Integrative Accounting for Enterprise Resource Management 3 (3-0-6)
 

3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
61702702 : การศึกษาค้นคว้าอิสระ Independent Study 6 (0-0-0)

Gallery

LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_27
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_23
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_2
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_22
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_64
previous arrow
next arrow
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_27
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_23
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_2
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_22
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_64
previous arrow
next arrow
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
Tiktok
hdfilmcehennemi
deneme bonusu veren siteler
bonus veren siteler
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
deneme bonusu veren siteler
Kralbet Matadorbet Tipobet Milosbet 1win 7slots Paşacasino Oslobet
tuzla escort maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort maltepe escort kartal escort deneme bonusu escort bayan ataşehir escort
gebze escort kadikoy escort kartal escort
lenirobredo.com
deneme bonusu veren siteler
film izle