คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าแรก / นักศึกษา

นางนัฐธิดา อาษาวัง

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางชื่นสุมล อินทร์หา

งานการบัญชี

นางสาวอรพรรณ สุวรรณมาโจ

งานการเจ้าหน้าที่

นางสาวอมรรัตน์ ลาวงค์

งานแผนและนโยบาย

นางพัชราภรณ์ ลองจำนงค์

งานหลักศุตร

นางสาวจิราภา ปะวัง

งานกิจการนักศึกษา

นางสาววราภรณ์ พันธุ์เมือง

งานพัสดุ

นางสาววิกานดา หล้าบา

งานทะเบียบ

นางสาวสุจิตตรา ถาพร

งานการเงิน

นางสาวชรินทร์ทิพย์ แผ้วไธสง

งานประกันคุณภาพ

นางสาวผุสดี นนท์ไพรวัน

งานธุรการ

นายคณธร เกตุแย้ม

งานบริการวิชาการ

นางสาวธิดารัตน์ ประพัฒน์พงษ์

งานบัณฑิต

นายรัตนพล จันทร์ปาน

งานโสตและเทคโนโลยี

นายภานุเดช นราหนองแวง

งานอาคารสถานที่

นางสาววรัญญา พูลสวัสดิ์

งานประชาสัมพันธ์

นางสาวปรางค์นุช อุทัยแสน

งานประชาสัมพันธ์

นายธนารัตน์ บุญทูล

งานพาหนะ

นายชูเกียรติ กันทะสีพรม

ยามรักษาการณ์

นายดาบชัย เปรมปรี

ยามรักษาการณ์

นางสาวผุสดี โพธิ์ชัย

แม่บ้าน

นางสาวจันทิรา วิเศษสุนทร

แม่บ้าน

นางสาวสรัญญา ลาวงค์

แม่บ้าน

นางสาววิไลลักษณ์ ศรีบุตร

แม่บ้าน

นางสาวศรีจันทร์ ขันมา

แม่บ้าน

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
Tiktok
beykoz escort cekmekoy escort