คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าแรก / หลักสูตร / การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี

               หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหลักสูตรที่มุํงเน้นผลิตบัณฑิตให๎มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความคิดสร้างสรรค์การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมีวิจารณญาณ สามารถสื่อสารและทํางานรํวมกับผู้อื่นได้ มีความยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี มีความใฝุรู้และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง โดยมุํงเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วย การผสมผสานระหวํางภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ ให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงผํานสหกิจศึกษา(Cooperative Education) เพื่อให้บัณฑิตได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงในการประกอบธุรกิจทางวิชาชีพ บัญชีอันจะนําไปสูํความเป็นมืออาชีพทางวิชาชีพบัญชีในอนาคต

หลักสูตร

Gallery

LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_27
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_23
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_2
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_22
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_64
previous arrow
next arrow
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_27
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_23
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_2
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_22
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_64
previous arrow
next arrow

คณาจารย์

ดร.ปิยาภิศักดิ์ เจียรสุคนธ์

หัวหน้าสาขา

วุฒิการศึกษา :

รศ.ดร.กรไชย พรลภัสรชกร

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ดร.นิตยา โพธิ์ศรีจันทร์

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผศ.บัวจันทร์ อินธิโส

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ดร.สายทิพย์ จะโนภาษ

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

อาจารย์ดวงฤทัย ณ นครพนม

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

อาจารย์ณัฐกฤตา ศรีเมือง

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

อาจารย์นิภาภัทร พงษ์โสภณ

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

อาจารย์ปิ่นอัมภรณ์ มะลัย

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
Tiktok
gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
beykoz escort cekmekoy escort