คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าแรก / หลักสูตร / การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี

               หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหลักสูตรที่มุํงเน้นผลิตบัณฑิตให๎มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความคิดสร้างสรรค์การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมีวิจารณญาณ สามารถสื่อสารและทํางานรํวมกับผู้อื่นได้ มีความยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี มีความใฝุรู้และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง โดยมุํงเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วย การผสมผสานระหวํางภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ ให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงผํานสหกิจศึกษา(Cooperative Education) เพื่อให้บัณฑิตได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงในการประกอบธุรกิจทางวิชาชีพ บัญชีอันจะนําไปสูํความเป็นมืออาชีพทางวิชาชีพบัญชีในอนาคต

หลักสูตร

Gallery

LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_27
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_23
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_2
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_22
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_64
previous arrow
next arrow
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_27
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_23
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_2
LINE_ALBUM_ห้องสมุด_๒๒๐๒๑๕_22
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_64
previous arrow
next arrow

คณาจารย์

ผศ.ณัฐกฤตา ศรีเมือง

หัวหน้าสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

ดร.ปิยาภิศักดิ์ เจียรสุคนธ์

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

รศ.ดร.กรไชย พรลภัสรชกร

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

ผศ.ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

ดร.นิตยา โพธิ์ศรีจันทร์

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

ผศ.บัวจันทร์ อินธิโส

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

ดร.สายทิพย์ จะโนภาษ

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

อาจารย์ดวงฤทัย ณ นครพนม

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

อาจารย์นิภาภัทร พงษ์โสภณ

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

อาจารย์ฉัตรชัย แสงจันทร์

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

อาจารย์ปิ่นอัมภรณ์ มะลัย

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

อาจารย์กิตติศักดิ์ มะลัย

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
Tiktok
escort şişli
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
casibom
deneme bonusu
deneme bonusu deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler
hdfilmcehennemi
bonus veren siteler
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
deneme bonusu veren siteler
gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
casibom
gebze escort kadikoy escort kartal escort
lenirobredo.com
film izle