คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าแรก / ค่าเทอม

การชำระเงินลงทะเบียน

สาขาวิชา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าหน่วยกิตต่อ 1 หน่วย
ภาคเรียนปกติ
ภาคเรียนฤดูร้อน
ปริญญาเอก
      บัญชีดุษฎีบัณฑิต
50,000
25,000
5,000
      บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมการตลาด)
50,000
25,000
5,000
ปริญญาโท
      บัญชีมหาบัณฑิต
25,000
15,000
2,000
      บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการตลาด)
25,000
15,000
2,000
ปริญญาตรี
      การบัญชี
4,000
2,000
400
      การจัดการ
4,000
2,000
400
      คอมพิวเตอร์ธรุกิจ
4,000
2,000
400
      เทคโนโลยีสารสนเทศ
4,000
2,000
400
      วิทยาศาสตรร์การกีฬา
5,000
2,500
400
      นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
5,000
2,500
400

หมายเหตุ :

1. อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแผนการเรียน

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
Tiktok
gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
beykoz escort cekmekoy escort