คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าแรก / หลักสูตร / เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Bachelor of Science Program in Information Technology
โอกาสทางวิชาชีพ
          สามารถประกอบอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์ ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้วิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร

1. หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30001103 : ภาษาไทยเชิงวิชารการ Thai for Academic purposes 3 (2-2-5)
30002101 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication 3 (2-2-5)
30002103 : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic English 3 (2-2-5)
30002104 : ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ English for Occupation 3 (2-2-5)
30003101 : ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร Vietnamese for Communication 3 (2-2-5)
30003102 : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร Chinese for Communication 3 (2-2-5)
30003103 : ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร Lao for Communication 3 (2-2-5)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30004104 : มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง Human and Multicultural Society in the Greater Mekong Subregion 3 (3-0-6)
30004105 : คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นำ Morality, Ethics, and Leadership 3 (3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30005101 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน Science and Technology in Daily Life 3 (3-0-6)
30005102 : คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา Mathematics and Logic 3 (3-0-6)
1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30006101 : การรู้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ Information, Media, and Information Technology Literacy 3 (2-2-5)
30006102 : สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ Health, Sport, and Aesthetics 3 (2-2-5)

2. หมวดวิชาเฉพาะ 89 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาแกน 18 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30703205 : คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Mathematics for Computer and Information Technology 3 (3-0-6)
30703206 : สถิติและวิจัยสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ Statistics and Research for Information Technology 3 (3-0-6)
30703207 : กฎหมายและจริยธรรมสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ Laws and Ethics for Information Technology 3 (3-0-6)
30703208 : เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Computer Networks 3 (2-2-5)
30703209 : ระบบฐานข้อมูล Database Systems 3 (2-2-5)
30703210 : หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Principles Computer Programming 1 (1-0-2)
30703211 : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Introduction to Computer Programming 2 (0-4-2)
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 57 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30703325 : เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น Introduction to Information Technology 3 (3-0-6)
30703326 : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Management Information Systems 3 (3-0-6)
30703327 : การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ Software Project Management 3 (3-0-6)
2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 24 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30703328 : ฐานข้อมูลขั้นสูง Advanced Database 3 (0-6-3)
30703329 : การเขียนโปรแกรมบนเว็บ Web Programming 3 (0-6-3)
30703330 : เทคโนโลยีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย Internetworking Technology 3 (0-6-3)
30703331 : ความมั่นคงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Security 3 (2-2-5)
30703332 : การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Application Development for Mobile Devices 3 (0-6-3)
30703333 : หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Special Topics in Information Technology 3 (0-6-3)
30703334 : หลักการสื่อดิจิทัล Principles of Digital Media 1 (1-0-2)
30703335 : ปฏิบัติการออกแบบสื่อดิจิทัล Digital Media Design 2 (0-4-2)
30703336 : โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Project 3 (0-6-3)
2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟท์แวร์ต์ 18 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30703337 : การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ Information System Analysis and Design 3 (3-0-6)
30703338 : การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ Object Oriented Programming 3 (0-6-3)
30703339 : การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร ์ Computer Graphic Design 3 (0-6-3)
30703340 : เกมคอมพิวเตอร์ Computer Game Security 3 (0-6-3)
30703341 : การออกแบบและพัฒนาเว็บ Web Design and Development 3 (0-6-3)
30703342 : คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล Data Warehouse and Data Mining 3 (2-2-5)
2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30703343 : โครงสร้างข้อมูล Data Structure 3 (2-2-5)
30703344 : ระบบปฏิบัติการ Operating System 3 (0-6-3)
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 8 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30703414 : ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับธุรกิจ Geographic Information System for Business 3 (2-2-5)
30703415 : การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ Cloud Computing 3 (2-2-5)
30703416 : เทคโนโลยีไร้สายและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง Wireless Technologies and Internet of Things 3 (2-2-5)
30703417 : การออกแบบภาพเคลื่อนไหว Animation Design 3 (2-2-5)
30703418 : ปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence 3 (3-0-6)
30703419 : การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ Software Design and Development 3 (2-2-5)
30703420 : ซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส Open Source Software 3 (2-2-5)
30703421 : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ Human-computer Interaction 3 (3-0-6)
30703422 : ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ English for Information Technology 3 (3-0-6)
30703423 : สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ Seminar in Information Technology 1 (1-0-2)
30703424 : เตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจ Pre-Cooperative Education 1 (1-0-2)
30703425 : หลักการสืบค้นทางสารสนเทศ Principles of Information 3 (3-0-6)
30703426 : พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-Commerce 3 (2-2-5)

3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

4. หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30705901 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี Internship in Accounting 3 (0-500-0)
30705902 : สหกิจศึกษา Co-operative Education 6 (0-640-0)

Gallery

LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_30
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_29
previous arrow
next arrow
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_30
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_29
previous arrow
next arrow

คณาจารย์

ผศ.วิทยา บุญสุข

หัวหน้าสาขา

วุฒิการศึกษา :

รศ.ดร.ยุวนุช กุลาตรี

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผศ. ระวิวร ฮงมา

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผศ.ว่าที่ ร.ต.ภูมินทร์ ฮงมา

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ดร.จรรยารัตน์ พฤกษานันท์

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

อาจารย์ยอดรัก สายสิญจน์

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

อาจารย์ชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

อาจารย์จิ่ม ยืนนาน

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
Tiktok
gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
beykoz escort cekmekoy escort