คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าแรก / หลักสูตร / เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Bachelor of Science Program in Information Technology
โอกาสทางวิชาชีพ
          สามารถประกอบอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์ ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้วิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร

1. หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30001103 : ภาษาไทยเชิงวิชารการ Thai for Academic purposes 3 (2-2-5)
30002101 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication 3 (2-2-5)
30002103 : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic English 3 (2-2-5)
30002104 : ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ English for Occupation 3 (2-2-5)
30003101 : ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร Vietnamese for Communication 3 (2-2-5)
30003102 : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร Chinese for Communication 3 (2-2-5)
30003103 : ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร Lao for Communication 3 (2-2-5)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30004104 : มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง Human and Multicultural Society in the Greater Mekong Subregion 3 (3-0-6)
30004105 : คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นำ Morality, Ethics, and Leadership 3 (3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30005101 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน Science and Technology in Daily Life 3 (3-0-6)
30005102 : คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา Mathematics and Logic 3 (3-0-6)
1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30006101 : การรู้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ Information, Media, and Information Technology Literacy 3 (2-2-5)
30006102 : สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ Health, Sport, and Aesthetics 3 (2-2-5)

2. หมวดวิชาเฉพาะ 89 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาแกน 18 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30703205 : คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Mathematics for Computer and Information Technology 3 (3-0-6)
30703206 : สถิติและวิจัยสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ Statistics and Research for Information Technology 3 (3-0-6)
30703207 : กฎหมายและจริยธรรมสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ Laws and Ethics for Information Technology 3 (3-0-6)
30703208 : เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Computer Networks 3 (2-2-5)
30703209 : ระบบฐานข้อมูล Database Systems 3 (2-2-5)
30703210 : หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Principles Computer Programming 1 (1-0-2)
30703211 : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Introduction to Computer Programming 2 (0-4-2)
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 57 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30703325 : เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น Introduction to Information Technology 3 (3-0-6)
30703326 : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Management Information Systems 3 (3-0-6)
30703327 : การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ Software Project Management 3 (3-0-6)
2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 24 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30703328 : ฐานข้อมูลขั้นสูง Advanced Database 3 (0-6-3)
30703329 : การเขียนโปรแกรมบนเว็บ Web Programming 3 (0-6-3)
30703330 : เทคโนโลยีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย Internetworking Technology 3 (0-6-3)
30703331 : ความมั่นคงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Security 3 (2-2-5)
30703332 : การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Application Development for Mobile Devices 3 (0-6-3)
30703333 : หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Special Topics in Information Technology 3 (0-6-3)
30703334 : หลักการสื่อดิจิทัล Principles of Digital Media 1 (1-0-2)
30703335 : ปฏิบัติการออกแบบสื่อดิจิทัล Digital Media Design 2 (0-4-2)
30703336 : โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Project 3 (0-6-3)
2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟท์แวร์ต์ 18 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30703337 : การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ Information System Analysis and Design 3 (3-0-6)
30703338 : การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ Object Oriented Programming 3 (0-6-3)
30703339 : การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร ์ Computer Graphic Design 3 (0-6-3)
30703340 : เกมคอมพิวเตอร์ Computer Game Security 3 (0-6-3)
30703341 : การออกแบบและพัฒนาเว็บ Web Design and Development 3 (0-6-3)
30703342 : คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล Data Warehouse and Data Mining 3 (2-2-5)
2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30703343 : โครงสร้างข้อมูล Data Structure 3 (2-2-5)
30703344 : ระบบปฏิบัติการ Operating System 3 (0-6-3)
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 8 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30703414 : ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับธุรกิจ Geographic Information System for Business 3 (2-2-5)
30703415 : การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ Cloud Computing 3 (2-2-5)
30703416 : เทคโนโลยีไร้สายและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง Wireless Technologies and Internet of Things 3 (2-2-5)
30703417 : การออกแบบภาพเคลื่อนไหว Animation Design 3 (2-2-5)
30703418 : ปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence 3 (3-0-6)
30703419 : การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ Software Design and Development 3 (2-2-5)
30703420 : ซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส Open Source Software 3 (2-2-5)
30703421 : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ Human-computer Interaction 3 (3-0-6)
30703422 : ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ English for Information Technology 3 (3-0-6)
30703423 : สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ Seminar in Information Technology 1 (1-0-2)
30703424 : เตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจ Pre-Cooperative Education 1 (1-0-2)
30703425 : หลักการสืบค้นทางสารสนเทศ Principles of Information 3 (3-0-6)
30703426 : พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-Commerce 3 (2-2-5)

3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

4. หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30705901 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี Internship in Accounting 3 (0-500-0)
30705902 : สหกิจศึกษา Co-operative Education 6 (0-640-0)

Gallery

LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_30
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_29
previous arrow
next arrow
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_30
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_29
previous arrow
next arrow

คณาจารย์

ผศ.วิทยา บุญสุข

หัวหน้าสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

รศ.ดร.ยุวนุช กุลาตรี

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

ผศ. ระวิวร ฮงมา

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

ผศ.ว่าที่ ร.ต.ภูมินทร์ ฮงมา

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

ดร.จรรยารัตน์ พฤกษานันท์

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

อาจารย์ยอดรัก สายสิญจน์

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

อาจารย์ชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

อาจารย์จิ่ม ยืนนาน

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

อาจารย์วชิรนันท์ ปุ้ม

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
Tiktok

iagra 100 mg nedir

kamagra 100 mg

afilta 20 mg

combo 100 mg

degra 100 mg

flynta 20 mg

hardcis 20 mg

jeligra 100 mg fiyat

lex 20 mg fiyat

lifta 20 mg fiyat

orcafil 20 mg

orcafil 5 mg

priligy 30 mg

sildegra

sinegra 100 mg

vigrande 100 mg

cialis 100 mg fiyat

cialis 20 mg

cialis 5 mg

cialis fiyat

cialis nedir

zayon

sildegra 100 mg fiyat

vigrande nedir

cialis 20 mg fiyat

viagra fiyat

orcafil 5 mg

canlı bahis
film izle filmmodu film izle hd film izle
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
deneme bonusu veren siteler 2024
accidentcar.net
deneme bonusu veren siteler
film izle hdfilmcehennemi hd film izle film izle
kadikoy escort kartal escort gebze escort
deneme bonusu veren siteler
maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort
numberoneescorts.com adana escort ankara escort antalya escort adıyaman escort afyon escort amasya escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bodrum escort bolu escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort gebze escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ısparta escort izmir escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kastamonu escort kayseri escort kırşehir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort kusadasi escort malatya escort manisa escort mardin escort mersin escort muğla escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort şanlıurfa escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort izmir escort kartal escort basaksehir escort maltepe escort tuzla escort pendik escort marmaris escort alanya escort manavgat escort fethiye escort bakirköy escort mecidiyekoy escort esenyurt escort sisli escort göztepe escort umraniye escort

casino siteleri

Kralbet Matadorbet Tipobet Milosbet 1win 7slots Paşacasino Oslobet
deneme bonusu veren siteler 2023 deneme bonusu veren siteler 2023 deneme bonusu veren siteler