คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าแรก / หลักสูตร / เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Bachelor of Science Program in Information Technology
โอกาสทางวิชาชีพ
          สามารถประกอบอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์ ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้วิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30001103 : ภาษาไทยเชิงวิชารการ Thai for Academic purposes 3 (2-2-5)
30002101 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication 3 (2-2-5)
30002103 : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic English 3 (2-2-5)
30002104 : ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ English for Occupation 3 (2-2-5)
30003101 : ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร Vietnamese for Communication 3 (2-2-5)
30003102 : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร Chinese for Communication 3 (2-2-5)
30003103 : ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร Lao for Communication 3 (2-2-5)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30004104 : มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง Human and Multicultural Society in the Greater Mekong Subregion 3 (3-0-6)
30004105 : คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นำ Morality, Ethics, and Leadership 3 (3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30005101 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน Science and Technology in Daily Life 3 (3-0-6)
30005102 : คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา Mathematics and Logic 3 (3-0-6)
1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30006101 : การรู้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ Information, Media, and Information Technology Literacy 3 (2-2-5)
30006102 : สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ Health, Sport, and Aesthetics 3 (2-2-5)

2.1 กลุ่มวิชาแกน 18 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30703205 : คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Mathematics for Computer and Information Technology 3 (3-0-6)
30703206 : สถิติและวิจัยสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ Statistics and Research for Information Technology 3 (3-0-6)
30703207 : กฎหมายและจริยธรรมสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ Laws and Ethics for Information Technology 3 (3-0-6)
30703208 : เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Computer Networks 3 (2-2-5)
30703209 : ระบบฐานข้อมูล Database Systems 3 (2-2-5)
30703210 : หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Principles Computer Programming 1 (1-0-2)
30703211 : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Introduction to Computer Programming 2 (0-4-2)
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 57 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30703325 : เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น Introduction to Information Technology 3 (3-0-6)
30703326 : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Management Information Systems 3 (3-0-6)
30703327 : การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ Software Project Management 3 (3-0-6)
2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 24 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30703328 : ฐานข้อมูลขั้นสูง Advanced Database 3 (0-6-3)
30703329 : การเขียนโปรแกรมบนเว็บ Web Programming 3 (0-6-3)
30703330 : เทคโนโลยีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย Internetworking Technology 3 (0-6-3)
30703331 : ความมั่นคงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Security 3 (2-2-5)
30703332 : การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Application Development for Mobile Devices 3 (0-6-3)
30703333 : หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Special Topics in Information Technology 3 (0-6-3)
30703334 : หลักการสื่อดิจิทัล Principles of Digital Media 1 (1-0-2)
30703335 : ปฏิบัติการออกแบบสื่อดิจิทัล Digital Media Design 2 (0-4-2)
30703336 : โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Project 3 (0-6-3)
2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟท์แวร์ต์ 18 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30703337 : การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ Information System Analysis and Design 3 (3-0-6)
30703338 : การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ Object Oriented Programming 3 (0-6-3)
30703339 : การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร ์ Computer Graphic Design 3 (0-6-3)
30703340 : เกมคอมพิวเตอร์ Computer Game Security 3 (0-6-3)
30703341 : การออกแบบและพัฒนาเว็บ Web Design and Development 3 (0-6-3)
30703342 : คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล Data Warehouse and Data Mining 3 (2-2-5)
2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30703343 : โครงสร้างข้อมูล Data Structure 3 (2-2-5)
30703344 : ระบบปฏิบัติการ Operating System 3 (0-6-3)
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 8 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30703414 : ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับธุรกิจ Geographic Information System for Business 3 (2-2-5)
30703415 : การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ Cloud Computing 3 (2-2-5)
30703416 : เทคโนโลยีไร้สายและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง Wireless Technologies and Internet of Things 3 (2-2-5)
30703417 : การออกแบบภาพเคลื่อนไหว Animation Design 3 (2-2-5)
30703418 : ปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence 3 (3-0-6)
30703419 : การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ Software Design and Development 3 (2-2-5)
30703420 : ซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส Open Source Software 3 (2-2-5)
30703421 : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ Human-computer Interaction 3 (3-0-6)
30703422 : ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ English for Information Technology 3 (3-0-6)
30703423 : สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ Seminar in Information Technology 1 (1-0-2)
30703424 : เตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจ Pre-Cooperative Education 1 (1-0-2)
30703425 : หลักการสืบค้นทางสารสนเทศ Principles of Information 3 (3-0-6)
30703426 : พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-Commerce 3 (2-2-5)

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30705901 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี Internship in Accounting 3 (0-500-0)
30705902 : สหกิจศึกษา Co-operative Education 6 (0-640-0)

Gallery

LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_30
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_29
previous arrow
next arrow
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_30
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_29
previous arrow
next arrow

คณาจารย์

ผศ.วิทยา บุญสุข

หัวหน้าสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงาน : 

วุฒิการศึกษา :

ผลงาน : 

รศ.ดร.ยุวนุช กุลาตรี

อาจารย์ประจำสาขา

ผศ. ระวิวร ฮงมา

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงาน : 

วุฒิการศึกษา :

ผลงาน : 

ผศ.ว่าที่ ร.ต.ภูมินทร์ ฮงมา

อาจารย์ประจำสาขา

ดร.จรรยารัตน์ พฤกษานันท์

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงาน : 

วุฒิการศึกษา :

ผลงาน : 

อาจารย์ยอดรัก สายสิญจน์

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงาน : 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
Tiktok
beylikdüzü escort
zaknigi.com
ankara escort antalya escort izmir escort mersin escort
istanbul escort esenyurt escort kapalı escort sirinevler escort taksim escort beylikduzu escort halkalı escort şişli escort avcılar escort turkey escorts
Cialis Viagra Kamagra Novagra Levitra Geciktirici ilaclarim.com.tr
izmir escort izmir escort bayan escort izmir buca escort
kocaeli escort izmit escort bayan gebze escort izmit sınırsız escort escort bursa tuzla escort aydınlı escort orhanlı escort bursa escort escort bayan istanbul escort istanbul sınırsız escort istanbul bayan escort izmit escort izmit escort kocaeli escort sisli escort mecidiyekoy escort bursa escort bayan bursa görükle escort maltepe escort goztepe escort yakacik-yeni-escort bursa sınırsız escort sisli escort bayan taksim escort bursa escort porno izle sikiş izle atasehir escort antalya escort ankara escort etlik escort çankaya escort kızılay escort demetevler escort dikmen escort esat escort eryaman escort ankara escort bayan
adıyaman escort adana escort afyonkarahisar escort ağrı escort amasya escort ankara escort antalya escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort bursa escort canakkale escort cankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ısparta escort mersin escort istanbul escort izmir escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort manisa escort kahramanmaraş escort mardin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort rize escort sakarya escort samsun escort siirt escort sinop escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tunceli escort urfa escort uşak escort van escort yozgat escort zonguldak escort aksaray escort bayburt escort karaman escort kırıkkale escort batman escort şırnak escort bartın escort ardahan escort ığdır escort yalova escort karabük escort kilis escort osmaniye escort düzce escort
istanbul escort beykoz escort kadıköy escort maltepe escort şişli escort bakırköy escort pendik escort beşiktaş escort tuzla escort kartal escort ataşehir escort bağcılar escort esenyurt escort fatih escort küçükçekmece escort büyükçekmece escort taksim escort sancaktepe escort Güngören escort eyüp escort bahçelievler escort başakşehir escort ataköy escort nişantaşı escort çengelköy escort erenköy escort kasımpaşa escort şirinevler escort bayrampaşa escort anadolu yakası escort avrupa yakası escort adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort izmir escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kırklareli escort kırşehir escort kilis escort kocaeli escort konya escort kütahya escort manisa escort mersin escort ordu escort rize escort samsun escort urfa escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort sakarya escort eskişehir escort malatya escort tekirdağ escort nevşehir escort niğde escort muş escort mardin escort muğla escort şırnak escort ısparta escort siirt escort bursa escort marmaris escort bodrum escort fethiye escort kuşadası escort didim escort cesme escort bornova escort karşıyaka escort alsancak escort konak escort karabağlar escort Narlıdere escort buca escort göztepe escort aliağa escort alanya escort manavgat escort lara escort izmit escort gebze escort adana escort ankara escort izmir escort antalya escort gaziantep escort kayseri escort konya escort mersin escort denizli escort kocaeli escort diyarbakır escort alanya escort manavgat escort bursa escort eskişehir escort sakarya escort samsun escort malatya escort trabzon escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balikesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort ısparta escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kütahya escort manisa escort mardin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort urfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort ordu escort tokat escort tunceli escort usak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort kıbrıs escort

kamagra jel

orcafil

degra

jeligra

geciktirici

lifta 20 mg

vigrande

combo 100 mg

degra 100 mg

sinegra

viagra

cialis

cialis jel

cialis nedir

cialis fiyat

cialis satın al

cialis 100 mg

viagra sipariş

viagra