คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าแรก / หลักสูตร / เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Bachelor of Science Program in Information Technology
โอกาสทางวิชาชีพ
          สามารถประกอบอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์ ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้วิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร

1. หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30001103 : ภาษาไทยเชิงวิชารการ Thai for Academic purposes 3 (2-2-5)
30002101 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication 3 (2-2-5)
30002103 : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic English 3 (2-2-5)
30002104 : ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ English for Occupation 3 (2-2-5)
30003101 : ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร Vietnamese for Communication 3 (2-2-5)
30003102 : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร Chinese for Communication 3 (2-2-5)
30003103 : ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร Lao for Communication 3 (2-2-5)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30004104 : มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง Human and Multicultural Society in the Greater Mekong Subregion 3 (3-0-6)
30004105 : คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นำ Morality, Ethics, and Leadership 3 (3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30005101 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน Science and Technology in Daily Life 3 (3-0-6)
30005102 : คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา Mathematics and Logic 3 (3-0-6)
1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30006101 : การรู้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ Information, Media, and Information Technology Literacy 3 (2-2-5)
30006102 : สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ Health, Sport, and Aesthetics 3 (2-2-5)

2. หมวดวิชาเฉพาะ 89 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาแกน 18 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30703205 : คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Mathematics for Computer and Information Technology 3 (3-0-6)
30703206 : สถิติและวิจัยสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ Statistics and Research for Information Technology 3 (3-0-6)
30703207 : กฎหมายและจริยธรรมสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ Laws and Ethics for Information Technology 3 (3-0-6)
30703208 : เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Computer Networks 3 (2-2-5)
30703209 : ระบบฐานข้อมูล Database Systems 3 (2-2-5)
30703210 : หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Principles Computer Programming 1 (1-0-2)
30703211 : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Introduction to Computer Programming 2 (0-4-2)
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 57 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30703325 : เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น Introduction to Information Technology 3 (3-0-6)
30703326 : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Management Information Systems 3 (3-0-6)
30703327 : การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ Software Project Management 3 (3-0-6)
2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 24 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30703328 : ฐานข้อมูลขั้นสูง Advanced Database 3 (0-6-3)
30703329 : การเขียนโปรแกรมบนเว็บ Web Programming 3 (0-6-3)
30703330 : เทคโนโลยีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย Internetworking Technology 3 (0-6-3)
30703331 : ความมั่นคงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Security 3 (2-2-5)
30703332 : การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Application Development for Mobile Devices 3 (0-6-3)
30703333 : หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Special Topics in Information Technology 3 (0-6-3)
30703334 : หลักการสื่อดิจิทัล Principles of Digital Media 1 (1-0-2)
30703335 : ปฏิบัติการออกแบบสื่อดิจิทัล Digital Media Design 2 (0-4-2)
30703336 : โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Project 3 (0-6-3)
2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟท์แวร์ต์ 18 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30703337 : การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ Information System Analysis and Design 3 (3-0-6)
30703338 : การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ Object Oriented Programming 3 (0-6-3)
30703339 : การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร ์ Computer Graphic Design 3 (0-6-3)
30703340 : เกมคอมพิวเตอร์ Computer Game Security 3 (0-6-3)
30703341 : การออกแบบและพัฒนาเว็บ Web Design and Development 3 (0-6-3)
30703342 : คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล Data Warehouse and Data Mining 3 (2-2-5)
2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30703343 : โครงสร้างข้อมูล Data Structure 3 (2-2-5)
30703344 : ระบบปฏิบัติการ Operating System 3 (0-6-3)
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 8 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30703414 : ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับธุรกิจ Geographic Information System for Business 3 (2-2-5)
30703415 : การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ Cloud Computing 3 (2-2-5)
30703416 : เทคโนโลยีไร้สายและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง Wireless Technologies and Internet of Things 3 (2-2-5)
30703417 : การออกแบบภาพเคลื่อนไหว Animation Design 3 (2-2-5)
30703418 : ปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence 3 (3-0-6)
30703419 : การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ Software Design and Development 3 (2-2-5)
30703420 : ซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส Open Source Software 3 (2-2-5)
30703421 : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ Human-computer Interaction 3 (3-0-6)
30703422 : ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ English for Information Technology 3 (3-0-6)
30703423 : สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ Seminar in Information Technology 1 (1-0-2)
30703424 : เตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจ Pre-Cooperative Education 1 (1-0-2)
30703425 : หลักการสืบค้นทางสารสนเทศ Principles of Information 3 (3-0-6)
30703426 : พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-Commerce 3 (2-2-5)

3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

4. หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30705901 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี Internship in Accounting 3 (0-500-0)
30705902 : สหกิจศึกษา Co-operative Education 6 (0-640-0)

Gallery

LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_30
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_29
previous arrow
next arrow
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_30
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_29
previous arrow
next arrow

คณาจารย์

ผศ.วิทยา บุญสุข

หัวหน้าสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

รศ.ดร.ยุวนุช กุลาตรี

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

ผศ. ระวิวร ฮงมา

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

ผศ.ว่าที่ ร.ต.ภูมินทร์ ฮงมา

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

ดร.จรรยารัตน์ พฤกษานันท์

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

อาจารย์ยอดรัก สายสิญจน์

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

อาจารย์ชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

อาจารย์จิ่ม ยืนนาน

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

อาจารย์วชิรนันท์ ปุ้ม

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
Tiktok
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
casibom
deneme bonusu
deneme bonusu deneme bonusu
ankara escort
hdfilmcehennemi
bonus veren siteler
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
deneme bonusu veren siteler
Kralbet Matadorbet Tipobet Milosbet 1win 7slots Paşacasino Oslobet
casibom
gebze escort kadikoy escort kartal escort
lenirobredo.com
film izle