คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าแรก / หลักสูตร / นิเทศศาสตร์ดิจิทัล

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล

Bachelor of Communication Arts Program in Digital Communication Arts
โอกาสทางวิชาชีพ  
           ทำงานทางด้านสื่อสารมวลชน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น กลุ่มสายงานโฆษณา ในตำแหน่งนักคิดสร้างสรรค์ (Creative) หรือฝ่ายผลิตและสร้างสรรค์งาน เช่น กราฟฟิกดีไซน์เนอร์อาร์ตไดเรคเตอร์ เป็นต้น กลุ่มงานประสาชาสัมพันธ์ ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์นักข่าว ผู้ประกาศนักวัดรายการวิทยุกระจายเสียง เป็นต้น และยังสามารถประกอบอาชีพอิสระได้อีกหลากหลาย ด้วยการนำศาสตร์ ทางด้านนิเทศศาสตร์ท่่มุ่งเน้นในการพัฒนาและใช้ความคิดสร้าง สรรค์นั้นไปประยุกต์ใช้

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30001103 : ภาษาไทยเชิงวิชารการ Thai for Academic purposes 3 (2-2-5)
30002101 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication 3 (2-2-5)
30002103 : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic English 3 (2-2-5)
30002104 : ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ English for Occupation 3 (2-2-5)
30003101 : ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร Vietnamese for Communication 3 (2-2-5)
30003102 : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร Chinese for Communication 3 (2-2-5)
30003103 : ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร Lao for Communication 3 (2-2-5)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30004104 : มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง Human and Multicultural Society in the Greater Mekong Subregion 3 (3-0-6)
30004105 : คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นำ Morality, Ethics, and Leadership 3 (3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30005101 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน Science and Technology in Daily Life 3 (3-0-6)
30005102 : คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา Mathematics and Logic 3 (3-0-6)
1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30006101 : การรู้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ Information, Media, and Information Technology Literacy 3 (2-2-5)
30006102 : สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ Health, Sport, and Aesthetics 3 (2-2-5)

2.1 กลุ่มวิชาแกน48 หน่วยกิต2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ33 หน่วยกิต2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก9 หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30705201 : หลักการเบื้องต้นของสื่อดิจิทัล Principles of Digital Media 3 (3-0-6)
30705202 : ธุรกิจสื่อดิจิทัล Digital Media Business 3 (3-0-6)
30705203 : ศิลปะการออกแบบและคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น Introduction to Design Art and Computer Graphic 3 (2-2-5)
30705204 : การลำดับความคิดและการเล่าเรื่อง Thought Sequence and Story Telling 3 (2-2-5)
30705205 : หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ดิจิทัล Principles of Digital Broadcasting 3 (3-0-6)
30705206 : การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางสื่อดิจิทัล Digital Media in Advertising and Public Relations 3 (2-2-5)
30705207 : การเขียนเพื่อการผลิตสื่อดิจิทัล Writing for Digital Media Production 3 (2-2-5)
30705208 : หลักการวารสารศาสตร์และสิ่งพิมพ์ออนไลน์ Principles of Journalism and Online Publications 3 (3-0-6)
30705209 : สื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล Mass Communication in the Digital Age 3 (3-0-6)
30705210 : กฎหมายและจริยธรรมสื่อดิจิทัล Laws and Ethics of Digital Media 3 (3-0-6)
30705211 : หลักการภาพยนตร์ดิจิทัลเบื้องต้น Principles of Digital Film 3 (3-0-6)
30705212 : การตัดต่อภาพและเสียงในสื่อดิจิทัล Audio and Visual Editing for Digital Media 3 (2-2-5)
30705213 : การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ดิจิทัล Research for Digital Communication Arts 3 (3-0-6)
30705214 : ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อดิจิทัล English for Digital Media 3 (3-0-6)
30705215 : การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับสื่อดิจิทัล Strategic Management for Digital Media 3 (3-0-6)
30705216 : โครงงานระดับปริญญาตรี Undergraduate Senior Project 3 (2-2-5)
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30705301 : เทคโนโลยีการผลิตสื่อดิจิทัล Digital Media Production Technology 3 (2-2-5)
30705302 : การสื่อสารวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง Cultural Communication in the Middle Greater Mekong Sub-region 3 (3-0-6)
30705303 : ศิลปะการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว Art of Photography and Motion Picture 3 (2-2-5)
30705304 : คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานนิเทศศาสตร์ขั้นสูง Computer Graphic for Advanced Communication Arts 3 (1-4-4)
30705305 : การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ดิจิทัล Digital Radio and Digital Television Production 3 (1-4-4)
30705306 : การตลาดสำหรับสื่อดิจิทัล Marketing for Digital Media 3 (3-0-6)
30705307 : การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล Digital Film Production 3 (1-4-4)
30705308 : การจัดกิจกรรมพิเศษในงานนิเทศศาสตร์ Special Events in Communication Arts 3 (1-4-4)
30705309 : ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อดิจิทัล Entrepreneurship for Digital Media Business 3 (2-2-5)
30705310 : การสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์ Online Content Creation 3 (2-2-5)
30705311 : สัมมนาทางนิเทศศาสตร์ Seminar in Communication Arts 3 (2-2-5)
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30705312 : ความคิดสร้างสรรค์สำหรับการสื่อสาร Creativity for Communications 3 (2-2-5)
30705313 : การสื่อข่าวและการรายงานข่าวออนไลน์ News Coverage and Online News Reporting 3 (2-2-5)
30705314 : ศิลปะการพูดเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล Speech Art for Communication in Digital Media Age 3 (2-2-5)
30705315 : ผู้ประกาศและพิธีกร Announcer and Master of Ceremony 3 (2-2-5)
30705316 : การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ Online Publications Media Production 3 (1-4-4)

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30705901 : เตรียมสหกิจศึกษา Pre- Cooperative Education 1 (3-0-6)
30705902 : สหกิจศึกษา Co-operative Education 6 (0-640-0)

Gallery

LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_1
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_11
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_16
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_17
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_18
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_19
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_22
previous arrow
next arrow
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_1
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_11
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_16
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_17
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_18
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_19
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_22
previous arrow
next arrow

คณาจารย์

อาจารย์ณัฐพงศ์ เขียวศรี

หัวหน้าสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงาน : 

วุฒิการศึกษา :

ผลงาน : 

อาจารย์วัชระ สุตะโคตร

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์พัฒนา ศรีวรมย์

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงาน : 

วุฒิการศึกษา :

ผลงาน : 

อาจารย์คงฤทธิ์ รีวงษ์

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์สุภัทรชรี บุญประชุม

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงาน : 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
Tiktok
maltepe escort pendik escort kadıköy escort kartal escort anadolu yakası escort bayan escort ümraniye escort pendik escort kurtköy escort anadolu yakası escort maltepe escort sex hikaye porno izle ümraniye escort
Deneme bonusu Bonus veren siteler Bahis forum Wonmania8.com
atasehir escort anadolu yakasi escort ankara escort
izmit escort bayan izmit anal yapan escort darıca escort izmit rus escort kocaeli escort bayan gemlik escort bursa escort pendik escort escort bayan tuzla sınırsız escort tuzla eve gelen escort tuzla otele gelen escort bursa escort escort bayan bursa eve gelen escort görükle escort bayan escort istanbul kadıköy escort ataköy escort bostancı escort göztepe escort avcılar escort kocaeli escort anal yapan escort darıca escort eve gelen escort gebze escort cialis cialis fiyat cialis 100 mg cialis 20 mg viagra escort ankara eryaman escort etlik escort çankaya escort kızılay escort sisli escort kurtuluş escort avrupa yakası escort şirinevler escort escort bursa bursa eve gelen escort bursa ucuz escort kartal escort atalar escort cevizli escort esentepe escort topselvi escort yakacik escort ugurmumcu escort karlıktepe escort cavuşoglu escort cumhuriyet escort gumuspinar escort kordonboyu escort orhantepe escort altayçeşme escort aydınevler escort zümrütevler escort gülsuyu escort gülensu escort girne escort başıbüyük escort bağlarbaşı escort idealtepe escort fındıklı escort esenkent escort büyükbakkalköy escort küçükyalı escort şişli escort taksim escort bursa escort seks izle zenci porno izle escort bayan ataşehir escort antalya kemer escort kepez escort antalya türbanlı escort ankara escort etlik escort çankaya escort kızılay escort demetevler escort dikmen escort esat escort eryaman escort ankara escort bayan
ankara escort marmaris escort bursa escort mersin escort antalya escort izmir escort samsun escort bodrum escort çeşme escort kuşadası escort adana escort eskişehir escort gaziantep escort esenyurt escort pendik escort tuzla escort fatih escort ümraniye escort mecidiyeköy escort kartal escort bahçelievler escort bahçeşehir escort ataşehir escort bakırköy escort nişantaşı escort avcılar escort büyükçekmece escort kurtkoy escort konya escort beşiktaş escort taksim escort beylikdüzü escort malatya escort sakarya escort şişli escort maltepe escort kadıköy escort ataköy escort bostancı escort şirinevler escort bağcılar escort üsküdar escort etiler escort başaksehir escort ortaköy escort kağıthane escort alsancak escort bornova escort buca escort karabaglar escort karşıyaka escort konak escort narlıdere escort izmit escort başiskele escort kandira escort körfez escort karamürsel escort dilovası escort gölcük escort gebze escort kocaeli escort kayseri escort elazığ escort denizli escort diyarbakir escort adana escort ankara escort izmir escort antalya escort gaziantep escort kayseri escort konya escort mersin escort denizli escort kocaeli escort diyarbakır escort alanya escort manavgat escort bursa escort eskişehir escort sakarya escort samsun escort malatya escort trabzon escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balikesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort ısparta escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kütahya escort manisa escort mardin escort muğla escort zonguldak escort kıbrıs escort
adana escort adapazarı escort afyon escort aksaray escort alanya escort aliağa escort amasya escort antalya escort ataşehir escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayraklı escort bilecik escort bodrum escort bolu escort bornova escort buca escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort darıca escort didim escort edirne escort edremit escort elazığ escort konya escort eryaman escort kıbrıs escort eskişehir escort fethiye escort giresun escort gümüşhane escort güngören escort hatay escort iskenderun escort ısparta escort gaziemir escort karabük escort karaman escort karşıyaka escort kaş escort kastamonu escort kayseri escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort kuşadası escort kütahya escort lara escort malatya escort manisa escort maraş escort mersin escort muğla escort nevşehir escort niğde escort ödemiş escort ordu escort osmaniye escort pendik escort sakarya escort atakum escort samsun escort sincan escort sinop escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tuzla escort urfa escort uşak escort düzce escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort dörtyol escort antakya escort yüreğir escort bandırma escort gürsu escort marmaris escort ereğli escort çorlu escort afşin escort gemlik escort kemer escort karatay escort selçuklu escort beyşehir escort bosna escort ceyhan escort nazilli escort talas escort yıldırım escort

viagra sipariş

lifta 20 mg

cialis fiyat

viagra 100 mg fiyat

cialis jel

viagra satın al

cialis 5 mg fiyat

viagra satın al

viagra fiyatı

degra

vigrande

degra 100 mg

orcafil

cialis nedir

cialis 20 mg eczane fiyatı

cialis fiyat

cialis 20 mg

cialis 100 mg

viagra fiyat

lifta

lifta 5 mg

hardcis

cialis eczane

cialis 5 mg fiyatı

cialis 100 mg fiyat

cialis 5 mg

viagra fiyatları

viagra satış

online eczane viagra

viagra eczane

cialis 20 mg

viagra fiyat eczane

cialis 5 mg

kamagra satın al

kamagra

kamagra jel

kamagra jel sipariş

kamagra sipariş

kamagra fiyat

kamagra jel fiyatı

kamagra fiyatı

kamagra 100mg

kamagra 100mg fiyat

süper kamagra

kamagra nedir

Ereksiyon Hapları

orcafil 5 mg

flynta 5 mg

lifta 5 mg

flynta 20 mg

lifta 20 mg

degra fiyat

degra 100 mg

sildegra 100 mg

sildegra

sinegra

vigrande

vigrande 100 mg

combo 100 mg

vigaroo

jeligra

cialis satış

cialis 100 mg fiyat

cialis 20 mg eczane fiyatı

cialis 5 mg

cialis hap

cialis 5 mg fiyatı

cialis nedir

cialis 100 mg

cialis 20 mg

cialis fiyat

cialis

viagra fiyatı 2021

viagra fiyat

viagra yorum

viagra nedir

viagra satın al

viagra sipariş

eczane viagra

viagra 100 mg

orijinal viagra

viagra 100 mg fiyat

novagra

geciktirici krem

geciktirici sprey

viga krem

viga sprey

nely8

stag sprey

delay sprey

geciktirici mendil

geciktirici