คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าแรก / หลักสูตร / นิเทศศาสตร์ดิจิทัล

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล

Bachelor of Communication Arts Program in Digital Communication Arts
โอกาสทางวิชาชีพ  
           ทำงานทางด้านสื่อสารมวลชน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น กลุ่มสายงานโฆษณา ในตำแหน่งนักคิดสร้างสรรค์ (Creative) หรือฝ่ายผลิตและสร้างสรรค์งาน เช่น กราฟฟิกดีไซน์เนอร์อาร์ตไดเรคเตอร์ เป็นต้น กลุ่มงานประสาชาสัมพันธ์ ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์นักข่าว ผู้ประกาศนักวัดรายการวิทยุกระจายเสียง เป็นต้น และยังสามารถประกอบอาชีพอิสระได้อีกหลากหลาย ด้วยการนำศาสตร์ ทางด้านนิเทศศาสตร์ท่่มุ่งเน้นในการพัฒนาและใช้ความคิดสร้าง สรรค์นั้นไปประยุกต์ใช้

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร

1. หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30001103 : ภาษาไทยเชิงวิชารการ Thai for Academic purposes 3 (2-2-5)
30002101 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication 3 (2-2-5)
30002103 : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic English 3 (2-2-5)
30002104 : ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ English for Occupation 3 (2-2-5)
30003101 : ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร Vietnamese for Communication 3 (2-2-5)
30003102 : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร Chinese for Communication 3 (2-2-5)
30003103 : ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร Lao for Communication 3 (2-2-5)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30004104 : มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง Human and Multicultural Society in the Greater Mekong Subregion 3 (3-0-6)
30004105 : คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นำ Morality, Ethics, and Leadership 3 (3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30005101 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน Science and Technology in Daily Life 3 (3-0-6)
30005102 : คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา Mathematics and Logic 3 (3-0-6)
1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30006101 : การรู้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ Information, Media, and Information Technology Literacy 3 (2-2-5)
30006102 : สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ Health, Sport, and Aesthetics 3 (2-2-5)

2. หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาแกน48 หน่วยกิต2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ33 หน่วยกิต2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก9 หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30705201 : หลักการเบื้องต้นของสื่อดิจิทัล Principles of Digital Media 3 (3-0-6)
30705202 : ธุรกิจสื่อดิจิทัล Digital Media Business 3 (3-0-6)
30705203 : ศิลปะการออกแบบและคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น Introduction to Design Art and Computer Graphic 3 (2-2-5)
30705204 : การลำดับความคิดและการเล่าเรื่อง Thought Sequence and Story Telling 3 (2-2-5)
30705205 : หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ดิจิทัล Principles of Digital Broadcasting 3 (3-0-6)
30705206 : การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางสื่อดิจิทัล Digital Media in Advertising and Public Relations 3 (2-2-5)
30705207 : การเขียนเพื่อการผลิตสื่อดิจิทัล Writing for Digital Media Production 3 (2-2-5)
30705208 : หลักการวารสารศาสตร์และสิ่งพิมพ์ออนไลน์ Principles of Journalism and Online Publications 3 (3-0-6)
30705209 : สื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล Mass Communication in the Digital Age 3 (3-0-6)
30705210 : กฎหมายและจริยธรรมสื่อดิจิทัล Laws and Ethics of Digital Media 3 (3-0-6)
30705211 : หลักการภาพยนตร์ดิจิทัลเบื้องต้น Principles of Digital Film 3 (3-0-6)
30705212 : การตัดต่อภาพและเสียงในสื่อดิจิทัล Audio and Visual Editing for Digital Media 3 (2-2-5)
30705213 : การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ดิจิทัล Research for Digital Communication Arts 3 (3-0-6)
30705214 : ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อดิจิทัล English for Digital Media 3 (3-0-6)
30705215 : การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับสื่อดิจิทัล Strategic Management for Digital Media 3 (3-0-6)
30705216 : โครงงานระดับปริญญาตรี Undergraduate Senior Project 3 (2-2-5)
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30705301 : เทคโนโลยีการผลิตสื่อดิจิทัล Digital Media Production Technology 3 (2-2-5)
30705302 : การสื่อสารวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง Cultural Communication in the Middle Greater Mekong Sub-region 3 (3-0-6)
30705303 : ศิลปะการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว Art of Photography and Motion Picture 3 (2-2-5)
30705304 : คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานนิเทศศาสตร์ขั้นสูง Computer Graphic for Advanced Communication Arts 3 (1-4-4)
30705305 : การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ดิจิทัล Digital Radio and Digital Television Production 3 (1-4-4)
30705306 : การตลาดสำหรับสื่อดิจิทัล Marketing for Digital Media 3 (3-0-6)
30705307 : การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล Digital Film Production 3 (1-4-4)
30705308 : การจัดกิจกรรมพิเศษในงานนิเทศศาสตร์ Special Events in Communication Arts 3 (1-4-4)
30705309 : ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อดิจิทัล Entrepreneurship for Digital Media Business 3 (2-2-5)
30705310 : การสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์ Online Content Creation 3 (2-2-5)
30705311 : สัมมนาทางนิเทศศาสตร์ Seminar in Communication Arts 3 (2-2-5)
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30705312 : ความคิดสร้างสรรค์สำหรับการสื่อสาร Creativity for Communications 3 (2-2-5)
30705313 : การสื่อข่าวและการรายงานข่าวออนไลน์ News Coverage and Online News Reporting 3 (2-2-5)
30705314 : ศิลปะการพูดเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล Speech Art for Communication in Digital Media Age 3 (2-2-5)
30705315 : ผู้ประกาศและพิธีกร Announcer and Master of Ceremony 3 (2-2-5)
30705316 : การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ Online Publications Media Production 3 (1-4-4)

3. หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30705901 : เตรียมสหกิจศึกษา Pre- Cooperative Education 1 (3-0-6)
30705902 : สหกิจศึกษา Co-operative Education 6 (0-640-0)

Gallery

LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_1
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_11
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_16
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_17
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_18
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_19
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_22
previous arrow
next arrow
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_1
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_11
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_16
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_17
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_18
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_19
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_22
previous arrow
next arrow

คณาจารย์

อาจารย์คงฤทธิ์ รีวงษ์

หัวหน้าสาขา

วุฒิการศึกษา :

อาจารย์วัชระ สุตะโคตร

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

อาจารย์วัฒนา ศรีวรมย์

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานทางวิชาการ:

อาจารย์ณัฐพงศ์ เขียวศรี

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานทางวิชาการ:

อาจารย์สุภัทรชรี บุญประชุม

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
Tiktok
gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
beykoz escort cekmekoy escort