คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าแรก / หลักสูตร / นิเทศศาสตร์ดิจิทัล

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล

Bachelor of Communication Arts Program in Digital Communication Arts
โอกาสทางวิชาชีพ  
           ทำงานทางด้านสื่อสารมวลชน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น กลุ่มสายงานโฆษณา ในตำแหน่งนักคิดสร้างสรรค์ (Creative) หรือฝ่ายผลิตและสร้างสรรค์งาน เช่น กราฟฟิกดีไซน์เนอร์อาร์ตไดเรคเตอร์ เป็นต้น กลุ่มงานประสาชาสัมพันธ์ ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์นักข่าว ผู้ประกาศนักวัดรายการวิทยุกระจายเสียง เป็นต้น และยังสามารถประกอบอาชีพอิสระได้อีกหลากหลาย ด้วยการนำศาสตร์ ทางด้านนิเทศศาสตร์ท่่มุ่งเน้นในการพัฒนาและใช้ความคิดสร้าง สรรค์นั้นไปประยุกต์ใช้

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30001103 : ภาษาไทยเชิงวิชารการ Thai for Academic purposes 3 (2-2-5)
30002101 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication 3 (2-2-5)
30002103 : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic English 3 (2-2-5)
30002104 : ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ English for Occupation 3 (2-2-5)
30003101 : ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร Vietnamese for Communication 3 (2-2-5)
30003102 : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร Chinese for Communication 3 (2-2-5)
30003103 : ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร Lao for Communication 3 (2-2-5)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30004104 : มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง Human and Multicultural Society in the Greater Mekong Subregion 3 (3-0-6)
30004105 : คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นำ Morality, Ethics, and Leadership 3 (3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30005101 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน Science and Technology in Daily Life 3 (3-0-6)
30005102 : คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา Mathematics and Logic 3 (3-0-6)
1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30006101 : การรู้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ Information, Media, and Information Technology Literacy 3 (2-2-5)
30006102 : สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ Health, Sport, and Aesthetics 3 (2-2-5)

2.1 กลุ่มวิชาแกน48 หน่วยกิต2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ33 หน่วยกิต2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก9 หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30705201 : หลักการเบื้องต้นของสื่อดิจิทัล Principles of Digital Media 3 (3-0-6)
30705202 : ธุรกิจสื่อดิจิทัล Digital Media Business 3 (3-0-6)
30705203 : ศิลปะการออกแบบและคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น Introduction to Design Art and Computer Graphic 3 (2-2-5)
30705204 : การลำดับความคิดและการเล่าเรื่อง Thought Sequence and Story Telling 3 (2-2-5)
30705205 : หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ดิจิทัล Principles of Digital Broadcasting 3 (3-0-6)
30705206 : การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางสื่อดิจิทัล Digital Media in Advertising and Public Relations 3 (2-2-5)
30705207 : การเขียนเพื่อการผลิตสื่อดิจิทัล Writing for Digital Media Production 3 (2-2-5)
30705208 : หลักการวารสารศาสตร์และสิ่งพิมพ์ออนไลน์ Principles of Journalism and Online Publications 3 (3-0-6)
30705209 : สื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล Mass Communication in the Digital Age 3 (3-0-6)
30705210 : กฎหมายและจริยธรรมสื่อดิจิทัล Laws and Ethics of Digital Media 3 (3-0-6)
30705211 : หลักการภาพยนตร์ดิจิทัลเบื้องต้น Principles of Digital Film 3 (3-0-6)
30705212 : การตัดต่อภาพและเสียงในสื่อดิจิทัล Audio and Visual Editing for Digital Media 3 (2-2-5)
30705213 : การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ดิจิทัล Research for Digital Communication Arts 3 (3-0-6)
30705214 : ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อดิจิทัล English for Digital Media 3 (3-0-6)
30705215 : การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับสื่อดิจิทัล Strategic Management for Digital Media 3 (3-0-6)
30705216 : โครงงานระดับปริญญาตรี Undergraduate Senior Project 3 (2-2-5)
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30705301 : เทคโนโลยีการผลิตสื่อดิจิทัล Digital Media Production Technology 3 (2-2-5)
30705302 : การสื่อสารวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง Cultural Communication in the Middle Greater Mekong Sub-region 3 (3-0-6)
30705303 : ศิลปะการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว Art of Photography and Motion Picture 3 (2-2-5)
30705304 : คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานนิเทศศาสตร์ขั้นสูง Computer Graphic for Advanced Communication Arts 3 (1-4-4)
30705305 : การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ดิจิทัล Digital Radio and Digital Television Production 3 (1-4-4)
30705306 : การตลาดสำหรับสื่อดิจิทัล Marketing for Digital Media 3 (3-0-6)
30705307 : การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล Digital Film Production 3 (1-4-4)
30705308 : การจัดกิจกรรมพิเศษในงานนิเทศศาสตร์ Special Events in Communication Arts 3 (1-4-4)
30705309 : ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อดิจิทัล Entrepreneurship for Digital Media Business 3 (2-2-5)
30705310 : การสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์ Online Content Creation 3 (2-2-5)
30705311 : สัมมนาทางนิเทศศาสตร์ Seminar in Communication Arts 3 (2-2-5)
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30705312 : ความคิดสร้างสรรค์สำหรับการสื่อสาร Creativity for Communications 3 (2-2-5)
30705313 : การสื่อข่าวและการรายงานข่าวออนไลน์ News Coverage and Online News Reporting 3 (2-2-5)
30705314 : ศิลปะการพูดเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล Speech Art for Communication in Digital Media Age 3 (2-2-5)
30705315 : ผู้ประกาศและพิธีกร Announcer and Master of Ceremony 3 (2-2-5)
30705316 : การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ Online Publications Media Production 3 (1-4-4)

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30705901 : เตรียมสหกิจศึกษา Pre- Cooperative Education 1 (3-0-6)
30705902 : สหกิจศึกษา Co-operative Education 6 (0-640-0)

Gallery

LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_1
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_11
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_16
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_17
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_18
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_19
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_22
previous arrow
next arrow
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_1
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_11
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_16
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_17
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_18
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_19
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_22
previous arrow
next arrow

คณาจารย์

อาจารย์คงฤทธิ์ รีวงษ์

หัวหน้าสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงาน : 

วุฒิการศึกษา :

ผลงาน : 

อาจารย์วัชระ สุตะโคตร

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์พัฒนา ศรีวรมย์

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงาน : 

วุฒิการศึกษา :

ผลงาน : 

อาจารย์ณัฐพงศ์ เขียวศรี

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์สุภัทรชรี บุญประชุม

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงาน : 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
Tiktok
beylikdüzü escort
zaknigi.com
ankara escort antalya escort izmir escort mersin escort
istanbul escort esenyurt escort kapalı escort sirinevler escort taksim escort beylikduzu escort halkalı escort şişli escort avcılar escort turkey escorts
Cialis Viagra Kamagra Novagra Levitra Geciktirici ilaclarim.com.tr
izmir escort izmir escort bayan escort izmir buca escort
kocaeli escort izmit escort bayan gebze escort izmit sınırsız escort escort bursa tuzla escort aydınlı escort orhanlı escort bursa escort escort bayan istanbul escort istanbul sınırsız escort istanbul bayan escort izmit escort izmit escort kocaeli escort sisli escort mecidiyekoy escort bursa escort bayan bursa görükle escort maltepe escort goztepe escort yakacik-yeni-escort bursa sınırsız escort sisli escort bayan taksim escort bursa escort porno izle sikiş izle atasehir escort antalya escort ankara escort etlik escort çankaya escort kızılay escort demetevler escort dikmen escort esat escort eryaman escort ankara escort bayan
adıyaman escort adana escort afyonkarahisar escort ağrı escort amasya escort ankara escort antalya escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort bursa escort canakkale escort cankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ısparta escort mersin escort istanbul escort izmir escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort manisa escort kahramanmaraş escort mardin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort rize escort sakarya escort samsun escort siirt escort sinop escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tunceli escort urfa escort uşak escort van escort yozgat escort zonguldak escort aksaray escort bayburt escort karaman escort kırıkkale escort batman escort şırnak escort bartın escort ardahan escort ığdır escort yalova escort karabük escort kilis escort osmaniye escort düzce escort
istanbul escort beykoz escort kadıköy escort maltepe escort şişli escort bakırköy escort pendik escort beşiktaş escort tuzla escort kartal escort ataşehir escort bağcılar escort esenyurt escort fatih escort küçükçekmece escort büyükçekmece escort taksim escort sancaktepe escort Güngören escort eyüp escort bahçelievler escort başakşehir escort ataköy escort nişantaşı escort çengelköy escort erenköy escort kasımpaşa escort şirinevler escort bayrampaşa escort anadolu yakası escort avrupa yakası escort adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort izmir escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kırklareli escort kırşehir escort kilis escort kocaeli escort konya escort kütahya escort manisa escort mersin escort ordu escort rize escort samsun escort urfa escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort sakarya escort eskişehir escort malatya escort tekirdağ escort nevşehir escort niğde escort muş escort mardin escort muğla escort şırnak escort ısparta escort siirt escort bursa escort marmaris escort bodrum escort fethiye escort kuşadası escort didim escort cesme escort bornova escort karşıyaka escort alsancak escort konak escort karabağlar escort Narlıdere escort buca escort göztepe escort aliağa escort alanya escort manavgat escort lara escort izmit escort gebze escort adana escort ankara escort izmir escort antalya escort gaziantep escort kayseri escort konya escort mersin escort denizli escort kocaeli escort diyarbakır escort alanya escort manavgat escort bursa escort eskişehir escort sakarya escort samsun escort malatya escort trabzon escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balikesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort ısparta escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kütahya escort manisa escort mardin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort urfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort ordu escort tokat escort tunceli escort usak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort kıbrıs escort

kamagra jel

orcafil

degra

jeligra

geciktirici

lifta 20 mg

vigrande

combo 100 mg

degra 100 mg

sinegra

viagra

cialis

cialis jel

cialis nedir

cialis fiyat

cialis satın al

cialis 100 mg

viagra sipariş

viagra