คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าแรก / หลักสูตร / นิเทศศาสตร์ดิจิทัล

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล

Bachelor of Communication Arts Program in Digital Communication Arts
โอกาสทางวิชาชีพ  
           ทำงานทางด้านสื่อสารมวลชน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น กลุ่มสายงานโฆษณา ในตำแหน่งนักคิดสร้างสรรค์ (Creative) หรือฝ่ายผลิตและสร้างสรรค์งาน เช่น กราฟฟิกดีไซน์เนอร์อาร์ตไดเรคเตอร์ เป็นต้น กลุ่มงานประสาชาสัมพันธ์ ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์นักข่าว ผู้ประกาศนักวัดรายการวิทยุกระจายเสียง เป็นต้น และยังสามารถประกอบอาชีพอิสระได้อีกหลากหลาย ด้วยการนำศาสตร์ ทางด้านนิเทศศาสตร์ท่่มุ่งเน้นในการพัฒนาและใช้ความคิดสร้าง สรรค์นั้นไปประยุกต์ใช้

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร

1. หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30001103 : ภาษาไทยเชิงวิชารการ Thai for Academic purposes 3 (2-2-5)
30002101 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication 3 (2-2-5)
30002103 : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic English 3 (2-2-5)
30002104 : ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ English for Occupation 3 (2-2-5)
30003101 : ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร Vietnamese for Communication 3 (2-2-5)
30003102 : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร Chinese for Communication 3 (2-2-5)
30003103 : ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร Lao for Communication 3 (2-2-5)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30004104 : มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง Human and Multicultural Society in the Greater Mekong Subregion 3 (3-0-6)
30004105 : คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นำ Morality, Ethics, and Leadership 3 (3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30005101 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน Science and Technology in Daily Life 3 (3-0-6)
30005102 : คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา Mathematics and Logic 3 (3-0-6)
1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30006101 : การรู้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ Information, Media, and Information Technology Literacy 3 (2-2-5)
30006102 : สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ Health, Sport, and Aesthetics 3 (2-2-5)

2. หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาแกน48 หน่วยกิต2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ33 หน่วยกิต2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก9 หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30705201 : หลักการเบื้องต้นของสื่อดิจิทัล Principles of Digital Media 3 (3-0-6)
30705202 : ธุรกิจสื่อดิจิทัล Digital Media Business 3 (3-0-6)
30705203 : ศิลปะการออกแบบและคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น Introduction to Design Art and Computer Graphic 3 (2-2-5)
30705204 : การลำดับความคิดและการเล่าเรื่อง Thought Sequence and Story Telling 3 (2-2-5)
30705205 : หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ดิจิทัล Principles of Digital Broadcasting 3 (3-0-6)
30705206 : การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางสื่อดิจิทัล Digital Media in Advertising and Public Relations 3 (2-2-5)
30705207 : การเขียนเพื่อการผลิตสื่อดิจิทัล Writing for Digital Media Production 3 (2-2-5)
30705208 : หลักการวารสารศาสตร์และสิ่งพิมพ์ออนไลน์ Principles of Journalism and Online Publications 3 (3-0-6)
30705209 : สื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล Mass Communication in the Digital Age 3 (3-0-6)
30705210 : กฎหมายและจริยธรรมสื่อดิจิทัล Laws and Ethics of Digital Media 3 (3-0-6)
30705211 : หลักการภาพยนตร์ดิจิทัลเบื้องต้น Principles of Digital Film 3 (3-0-6)
30705212 : การตัดต่อภาพและเสียงในสื่อดิจิทัล Audio and Visual Editing for Digital Media 3 (2-2-5)
30705213 : การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ดิจิทัล Research for Digital Communication Arts 3 (3-0-6)
30705214 : ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อดิจิทัล English for Digital Media 3 (3-0-6)
30705215 : การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับสื่อดิจิทัล Strategic Management for Digital Media 3 (3-0-6)
30705216 : โครงงานระดับปริญญาตรี Undergraduate Senior Project 3 (2-2-5)
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30705301 : เทคโนโลยีการผลิตสื่อดิจิทัล Digital Media Production Technology 3 (2-2-5)
30705302 : การสื่อสารวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง Cultural Communication in the Middle Greater Mekong Sub-region 3 (3-0-6)
30705303 : ศิลปะการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว Art of Photography and Motion Picture 3 (2-2-5)
30705304 : คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานนิเทศศาสตร์ขั้นสูง Computer Graphic for Advanced Communication Arts 3 (1-4-4)
30705305 : การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ดิจิทัล Digital Radio and Digital Television Production 3 (1-4-4)
30705306 : การตลาดสำหรับสื่อดิจิทัล Marketing for Digital Media 3 (3-0-6)
30705307 : การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล Digital Film Production 3 (1-4-4)
30705308 : การจัดกิจกรรมพิเศษในงานนิเทศศาสตร์ Special Events in Communication Arts 3 (1-4-4)
30705309 : ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อดิจิทัล Entrepreneurship for Digital Media Business 3 (2-2-5)
30705310 : การสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์ Online Content Creation 3 (2-2-5)
30705311 : สัมมนาทางนิเทศศาสตร์ Seminar in Communication Arts 3 (2-2-5)
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30705312 : ความคิดสร้างสรรค์สำหรับการสื่อสาร Creativity for Communications 3 (2-2-5)
30705313 : การสื่อข่าวและการรายงานข่าวออนไลน์ News Coverage and Online News Reporting 3 (2-2-5)
30705314 : ศิลปะการพูดเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล Speech Art for Communication in Digital Media Age 3 (2-2-5)
30705315 : ผู้ประกาศและพิธีกร Announcer and Master of Ceremony 3 (2-2-5)
30705316 : การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ Online Publications Media Production 3 (1-4-4)

3. หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30705901 : เตรียมสหกิจศึกษา Pre- Cooperative Education 1 (3-0-6)
30705902 : สหกิจศึกษา Co-operative Education 6 (0-640-0)

Gallery

LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_1
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_11
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_16
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_17
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_18
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_19
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_22
นิเทศ2
นิเทศ5
นิเทศ7
นิเทศ8
previous arrow
next arrow
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_1
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_11
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_16
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_17
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_18
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_19
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_22
นิเทศ2
นิเทศ5
นิเทศ7
นิเทศ8
previous arrow
next arrow

คณาจารย์

อาจารย์ณัฐพงศ์ เขียวศรี

หัวหน้าสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานทางวิชาการ:

อาจารย์คงฤทธิ์ รีวงษ์

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

อาจารย์วัชระ สุตะโคตร

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

อาจารย์วัฒนา ศรีวรมย์

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานทางวิชาการ:

อาจารย์สุภัทรชรี บุญประชุม

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
Tiktok
escort şişli
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
casibom
deneme bonusu
deneme bonusu deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler
hdfilmcehennemi
bonus veren siteler
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
deneme bonusu veren siteler
gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
casibom
gebze escort kadikoy escort kartal escort
lenirobredo.com
film izle