คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าแรก / หลักสูตร / นิเทศศาสตร์ดิจิทัล

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล

Bachelor of Communication Arts Program in Digital Communication Arts
โอกาสทางวิชาชีพ  
           ทำงานทางด้านสื่อสารมวลชน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น กลุ่มสายงานโฆษณา ในตำแหน่งนักคิดสร้างสรรค์ (Creative) หรือฝ่ายผลิตและสร้างสรรค์งาน เช่น กราฟฟิกดีไซน์เนอร์อาร์ตไดเรคเตอร์ เป็นต้น กลุ่มงานประสาชาสัมพันธ์ ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์นักข่าว ผู้ประกาศนักวัดรายการวิทยุกระจายเสียง เป็นต้น และยังสามารถประกอบอาชีพอิสระได้อีกหลากหลาย ด้วยการนำศาสตร์ ทางด้านนิเทศศาสตร์ท่่มุ่งเน้นในการพัฒนาและใช้ความคิดสร้าง สรรค์นั้นไปประยุกต์ใช้

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร

1. หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30001103 : ภาษาไทยเชิงวิชารการ Thai for Academic purposes 3 (2-2-5)
30002101 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication 3 (2-2-5)
30002103 : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic English 3 (2-2-5)
30002104 : ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ English for Occupation 3 (2-2-5)
30003101 : ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร Vietnamese for Communication 3 (2-2-5)
30003102 : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร Chinese for Communication 3 (2-2-5)
30003103 : ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร Lao for Communication 3 (2-2-5)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30004104 : มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง Human and Multicultural Society in the Greater Mekong Subregion 3 (3-0-6)
30004105 : คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นำ Morality, Ethics, and Leadership 3 (3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30005101 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน Science and Technology in Daily Life 3 (3-0-6)
30005102 : คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา Mathematics and Logic 3 (3-0-6)
1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30006101 : การรู้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ Information, Media, and Information Technology Literacy 3 (2-2-5)
30006102 : สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ Health, Sport, and Aesthetics 3 (2-2-5)

2. หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาแกน48 หน่วยกิต2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ33 หน่วยกิต2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก9 หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30705201 : หลักการเบื้องต้นของสื่อดิจิทัล Principles of Digital Media 3 (3-0-6)
30705202 : ธุรกิจสื่อดิจิทัล Digital Media Business 3 (3-0-6)
30705203 : ศิลปะการออกแบบและคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น Introduction to Design Art and Computer Graphic 3 (2-2-5)
30705204 : การลำดับความคิดและการเล่าเรื่อง Thought Sequence and Story Telling 3 (2-2-5)
30705205 : หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ดิจิทัล Principles of Digital Broadcasting 3 (3-0-6)
30705206 : การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางสื่อดิจิทัล Digital Media in Advertising and Public Relations 3 (2-2-5)
30705207 : การเขียนเพื่อการผลิตสื่อดิจิทัล Writing for Digital Media Production 3 (2-2-5)
30705208 : หลักการวารสารศาสตร์และสิ่งพิมพ์ออนไลน์ Principles of Journalism and Online Publications 3 (3-0-6)
30705209 : สื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล Mass Communication in the Digital Age 3 (3-0-6)
30705210 : กฎหมายและจริยธรรมสื่อดิจิทัล Laws and Ethics of Digital Media 3 (3-0-6)
30705211 : หลักการภาพยนตร์ดิจิทัลเบื้องต้น Principles of Digital Film 3 (3-0-6)
30705212 : การตัดต่อภาพและเสียงในสื่อดิจิทัล Audio and Visual Editing for Digital Media 3 (2-2-5)
30705213 : การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ดิจิทัล Research for Digital Communication Arts 3 (3-0-6)
30705214 : ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อดิจิทัล English for Digital Media 3 (3-0-6)
30705215 : การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับสื่อดิจิทัล Strategic Management for Digital Media 3 (3-0-6)
30705216 : โครงงานระดับปริญญาตรี Undergraduate Senior Project 3 (2-2-5)
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30705301 : เทคโนโลยีการผลิตสื่อดิจิทัล Digital Media Production Technology 3 (2-2-5)
30705302 : การสื่อสารวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง Cultural Communication in the Middle Greater Mekong Sub-region 3 (3-0-6)
30705303 : ศิลปะการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว Art of Photography and Motion Picture 3 (2-2-5)
30705304 : คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานนิเทศศาสตร์ขั้นสูง Computer Graphic for Advanced Communication Arts 3 (1-4-4)
30705305 : การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ดิจิทัล Digital Radio and Digital Television Production 3 (1-4-4)
30705306 : การตลาดสำหรับสื่อดิจิทัล Marketing for Digital Media 3 (3-0-6)
30705307 : การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล Digital Film Production 3 (1-4-4)
30705308 : การจัดกิจกรรมพิเศษในงานนิเทศศาสตร์ Special Events in Communication Arts 3 (1-4-4)
30705309 : ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อดิจิทัล Entrepreneurship for Digital Media Business 3 (2-2-5)
30705310 : การสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์ Online Content Creation 3 (2-2-5)
30705311 : สัมมนาทางนิเทศศาสตร์ Seminar in Communication Arts 3 (2-2-5)
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30705312 : ความคิดสร้างสรรค์สำหรับการสื่อสาร Creativity for Communications 3 (2-2-5)
30705313 : การสื่อข่าวและการรายงานข่าวออนไลน์ News Coverage and Online News Reporting 3 (2-2-5)
30705314 : ศิลปะการพูดเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล Speech Art for Communication in Digital Media Age 3 (2-2-5)
30705315 : ผู้ประกาศและพิธีกร Announcer and Master of Ceremony 3 (2-2-5)
30705316 : การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ Online Publications Media Production 3 (1-4-4)

3. หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30705901 : เตรียมสหกิจศึกษา Pre- Cooperative Education 1 (3-0-6)
30705902 : สหกิจศึกษา Co-operative Education 6 (0-640-0)

Gallery

LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_1
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_11
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_16
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_17
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_18
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_19
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_22
นิเทศ2
นิเทศ5
นิเทศ7
นิเทศ8
previous arrow
next arrow
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_1
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_11
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_16
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_17
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_18
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_19
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_22
นิเทศ2
นิเทศ5
นิเทศ7
นิเทศ8
previous arrow
next arrow

คณาจารย์

อาจารย์ณัฐพงศ์ เขียวศรี

หัวหน้าสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานทางวิชาการ:

อาจารย์คงฤทธิ์ รีวงษ์

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

อาจารย์วัชระ สุตะโคตร

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

อาจารย์วัฒนา ศรีวรมย์

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานทางวิชาการ:

อาจารย์สุภัทรชรี บุญประชุม

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
Tiktok

iagra 100 mg nedir

kamagra 100 mg

afilta 20 mg

combo 100 mg

degra 100 mg

flynta 20 mg

hardcis 20 mg

jeligra 100 mg fiyat

lex 20 mg fiyat

lifta 20 mg fiyat

orcafil 20 mg

orcafil 5 mg

priligy 30 mg

sildegra

sinegra 100 mg

vigrande 100 mg

cialis 100 mg fiyat

cialis 20 mg

cialis 5 mg

cialis fiyat

cialis nedir

zayon

sildegra 100 mg fiyat

vigrande nedir

cialis 20 mg fiyat

viagra fiyat

orcafil 5 mg

canlı bahis
film izle filmmodu film izle hd film izle
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
deneme bonusu veren siteler 2024
accidentcar.net
deneme bonusu veren siteler
film izle hdfilmcehennemi hd film izle film izle
kadikoy escort kartal escort gebze escort
deneme bonusu veren siteler
maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort
numberoneescorts.com adana escort ankara escort antalya escort adıyaman escort afyon escort amasya escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bodrum escort bolu escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort gebze escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ısparta escort izmir escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kastamonu escort kayseri escort kırşehir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort kusadasi escort malatya escort manisa escort mardin escort mersin escort muğla escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort şanlıurfa escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort izmir escort kartal escort basaksehir escort maltepe escort tuzla escort pendik escort marmaris escort alanya escort manavgat escort fethiye escort bakirköy escort mecidiyekoy escort esenyurt escort sisli escort göztepe escort umraniye escort

casino siteleri

Kralbet Matadorbet Tipobet Milosbet 1win 7slots Paşacasino Oslobet
deneme bonusu veren siteler 2023 deneme bonusu veren siteler 2023 deneme bonusu veren siteler