คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าแรก / หลักสูตร / วิทยาศาสตร์การกีฬา

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

Bachelor of Science Program in Sports Science
แขนงวิชา  
         1. แขนงวิชาการฝึกกีฬาและการออกกำลังกาย
         2. แขนงวิชาการจัดการกีฬา
โอกาสทางวิชาชีพ
          อาจารย์สอนวิชาพลศึกษาและนันทนาการ นักนันทนาการ นักวิจัยการกีฬาผู้บริหารทางพลศึกษา หรือนักกีฬา ผู้จัดการทีมนักกีฬา ผู้จัดสอนกีฬาให้เยาวชนในภาคฤดูร้อนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ปรึกษาด้านสมรรถภาพนักกีฬาหรือสุขภาพ หัวหน้าหรือเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ออกกำลังกายเอกชนโค้ชกีฬาประจำสโมสรกีฬา ต่าง ๆ โค้ชกีฬาประ จำโรงแรมหรือคลับที่พักตากอากาศระดับห้าดาวสำหรับนักท่องเที่ยว ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า และอุปกรณ์การกีฬาผู้จัดการนันทนาการหรือกิจกรรมสัมพันธ์ให้กับพนักงานองค์กรต่างๆ เจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับกีฬาทุกประเภท เป็นต้น

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร

1. หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 34 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษา 14 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30001301 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai for Communication 2 (1-2-3)
30001302 : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ Thai for Foreigners 2 (1-2-3)
30001401 : สุนทรียภาพทางภาษาไทย Aesthetic of Thai 2 (1-2-3)
30002301 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication 2 (1-2-3)
30002302 : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic English 2 (1-2-3)
30002303 : ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน English for Work 2 (1-2-3)
30002401 : ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน English for Specific Purposes 2 (1-2-3)
30003301 : ภาษาจีนเบื้องต้น Basic Chinese 2 (1-2-3)
30003302 : ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร Vietnamese for Communication 2 (1-2-3)
30003401 : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร Chinese for Communication 2 (1-2-3)
30003402 : ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว Vietnamese for Tourism 2 (1-2-3)
30003403 : ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร Lao for Communication 2 (1-2-3)
30003404 : ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร Japanese for Communication 2 (1-2-3)
30003405 : ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร Korean for Communication 2 (1-2-3)
30003406 : ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร French for Communication 2 (1-2-3)
30003407 : ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร German for Communication 2 (1-2-3)
30003408 : ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร Spanish for Communication 2 (1-2-3)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30004301 : มนุษย์กับสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Humans and societies in the Greater Mekong Sub-region 2 (1-2-3)
30004401 : คุณธรรมและจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต Virtue, Ethics and Life Quality Development 2 (1-2-3)
30004402 : ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน King’s Philosophy for Sustainable Development 2 (1-2-3)
30004403 : มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม Humans and Environments 2 (1-2-3)
30004404 : จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม Volunteer Spirit for Social Development 2 (1-2-3)
30004405 : ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก Thai and Global Citizenships 2 (1-2-3)
30004406 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน Introduction to Laws in Daily Life 2 (1-2-3)
30004407 : เศรษฐศาสตร์และการปกครอง Economics and Government 2 (1-2-3)
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30005301 : การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา Creative Thinking and Problem Solving 2 (1-2-3)
30005401 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน Science and Technology in Daily Life 2 (1-2-3)
30005402 : พลังงานและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน Energy and Technology in Daily Life 2 (1-2-3)
30005403 : อาหาร ยา และสารเคมีในชีวิตประจำวัน Food, Drugs, and Chemicals in Daily Life 2 (1-2-3)
30005404 : การคิดและการตัดสินใจ Thinking and Decision Making 2 (1-2-3)
30005405 : คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา Mathematics and Logics 2 (1-2-3)
30005406 : การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน Problem Solving in Daily Life 2 (1-2-3)
30005401 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน Science and Technology in Daily Life 2 (1-2-3)
30005407 : มหัศจรรย์แห่งการคิด Miracle of Thinking 2 (1-2-3)
1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30006401 : การรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล Information Literacy in Digital Society 2 (1-2-3)
30006402 : เทคโนโลยีทางการเงิน Financial Technology 2 (1-2-3)
30006403 : การถ่ายภาพและอินโฟกราฟิก Photography and Infographic 2 (1-2-3)
30006404 : กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ Sports and Recreation for Health 1 (0-2-1)
30006405 : วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ Sports Science for Health 1 (0-2-1)
30006406 : กอล์ฟเบื้องต้น Basic Golf 1 (0-2-1)
1.5 กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30007301 : การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่และความเป็นผู้ประกอบการ Business Creation and Entrepreneurship 2 (1-2-3)
30007401 : การตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการใหม่ Digital Marketing for New Entrepreneurs 2 (1-2-3)
30007402 : การสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม Social Enterprise Creations 2 (1-2-3)
30007403 : การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ Project Feasibility Study 2 (1-2-3)
30007404 : การริเริ่มและการดำเนินธุรกิจดิจิทัล Starting and Operating Digital Business 2 (1-2-3)
30007405 : การจัดการธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ Modern Agribusiness Management 2 (1-2-3)

2. หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาแกน 24 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30703201 : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Anatomy and Physiology I 3 (2-2-5)
30703202 : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy and Physiology II 3 (2-2-5)
31401206 : ฟิสิกส์ทั่วไป General Physics 3 (0-0-0)
31401207 : ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่ว ไป General Physics Laboratory 1 (0-3-1)
31402271 : เคมีทั่วไป General Chemistry 3 (3-0-6)
31402272 : ปฏิบัติการเคมีทั่วไป General Chemistry Laboratory 1 (0-3-1)
31403267 : ชีววิทยาพื้นฐาน Fundamental Biology 3 (3-0-6)
31403268 : ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน Fundamental Biology Laboratory 1 (0-3-1)
31404240 : คณิตศาสตร์ทั่วไป General Mathematics 3 (3-0-6)
31404283 : สถิติพื้นฐาน Basic Statistics 3 (3-0-6)
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 33 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30703301 : วิทยาศาสตร์การกีฬา Sports Science 3 (3-0-6)
30703302 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา Sports Innovation and Technology 3 (3-0-6)
30706302 : การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย Body Conditioning 3 (3-0-6)
30703303 : การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายประยุกต์ Applied Body Conditioning Enhancement 3 (2-2-5)
30703304 : ชีวกลศาสตร์การกีฬา Sports Biomechanics 3 (2-2-5)
30703305 : จิตวิทยาการกีฬา Sports Psychology 3 (2-2-5)
30703306 : โภชนาการกีฬา Sports Nutrition 3 (3-0-6)
30703307 : สรีรวิทยาการออกกำลังกาย Physiology of Exercise 3 (3-0-6)
30703308 : เวชศาสตร์การกีฬา Sports Medicine 3 (2-2-5)
30703309 : หลักการจัดการศูนย์ฝึกกีฬาและสุขภาพ Principles of Sports and Health Center Management 3 (3-0-6)
30703310 : พื้นฐานการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา Basic Research in Sports Science 3 (2-0-4)
30703311 : การสัมมนาทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา Seminar in Sports Science 3 (1-4-4)
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 24 หน่วยกิต
แขนงวิชาการฝึกกีฬาและการออกกำลังกาย
กลุ่มวิชาทฤษฏี
ให้นักศึกษาที่เลือกกลุ่มฝึกงาน เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาที่เลือกกลุ่มสหกิจศึกษา เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30703406 : สังคมวิทยาการกีฬา Sports Sociology 2 (2-0-4)
30703407 : การตลาดทางการกีฬา Sports Marketing 2 (2-0-4)
30703408 : การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา Physical Rehabilitation of Sports Injury 2 (1-2-3)
30703409 : การช่วยชีวิต และความปลอดภัยทางน้ำ Life Saving and Water Safety 2 (1-2-3)
30703410 : การประชาสัมพันธ์และระบบสารสนเทศทางการกีฬา Sports Public Relations and Information System 2 (1-2-3)
30703411 : การทดสอบสมรรถภาพทางกาย Physical Fitness Testing 3 (3-0-6)
30706406 : กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ Physical Activity for Health 2 (1-2-3)
30706407 : เทคโนโลยีทางการกีฬา Sport Technology 3 (3-0-6)
30706408 : การนวดเพื่อสุขภาพ Massage for Health 2 (1-2-3)
30706409 : การจัดการกิจกรรมเข้าจังหวะ Rhythmic Activity Management 2 (1-2-3)
30706410 : การจัดการแอโรบิกด๊านซ์ Aerobic Dance Management 2 (1-2-3)
30706411 : การจัดการแอโรฟิตบอล Aerofitball Management 2 (1-2-3)
30706412 : การจัดการพิลาทิสฒ Pilates Management 2 (1-2-3)
30706413 : การจัดการโยคะ Yoga Management 2 (1-2-3)
30706414 : การจัดการกีฬาแบดมินตัน Badminton Management 2 (1-2-3)
30706415 : การจัดการกีฬาเทเบิลเทนนิส Table Tennis Management 2 (1-2-3)
30706416 : การจัดการกีฬาเทนนิส Tennis Management 2 (1-2-3)
30706417 : การจัดการกีฬากอล์ฟ Golf Management 2 (1-2-3)
30706418 : การจัดการกีฬาฟุตบอล Football Management 2 (1-2-3)
30706419 : การจัดการกีฬาฟุตซอล Futsal Management 2 (1-2-3)
30706420 : การจัดการกีฬารักบี้ฟุตบอล Rugby Football Management 2 (1-2-3)
30706421 : การจัดการกีฬาวอลเลย์บอล Volleyball Management 2 (1-2-3)
30706422 : การจัดการกีฬาบาสเกตบอล Basketball Management 2 (1-2-3)
30706423 : การจัดการกีฬาตะกร้อและเซปัคตะกร้อ Takraw and Sepak Takraw Management 2 (1-2-3)
30706424 : การจัดการกีฬากรีฑา Athletics Management 2 (1-2-3)
30706425 : การจัดการกีฬาศิลปะป้องกันตัว Martial Art Management 2 (1-2-3)
30706426 : การจัดการกีฬาว่ายน้ำ Swimming Management 2 (1-2-3)
30706427 : การจัดการกีฬาพื้นบ้าน Folk Sport Management 2 (1-2-3)
30706428 : การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ Life Saving and Water Safety 2 (1-2-3)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

4. หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30706901 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ Business Administration Internship 1 (1-0-2)
30706902 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการกีฬา Sport Management Internship 3 (0-480-0)
30706903 : สหกิจศึกษา Co-operative Education 6 (0-640-0)

Gallery

LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_0
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_2
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_9
previous arrow
next arrow
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_0
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_2
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_9
previous arrow
next arrow

คณาจารย์

อาจารย์สุทธิรักษ์ วิเศษสังข์

หัวหน้าสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผศ.ดร.ชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

อาจารย์ศักดิ์ชัย ศรีสุข

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

อาจารย์นริศรา เปรมศรี

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ว่าที่ ร.ต.จิระชัย คาระวะ

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
Tiktok
gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
beykoz escort cekmekoy escort