คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าแรก / หลักสูตร / วิทยาศาสตร์การกีฬา

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

Bachelor of Science Program in Sports Science
แขนงวิชา  
         1. แขนงวิชาการฝึกกีฬาและการออกกำลังกาย
         2. แขนงวิชาการจัดการกีฬา
โอกาสทางวิชาชีพ
          อาจารย์สอนวิชาพลศึกษาและนันทนาการ นักนันทนาการ นักวิจัยการกีฬาผู้บริหารทางพลศึกษา หรือนักกีฬา ผู้จัดการทีมนักกีฬา ผู้จัดสอนกีฬาให้เยาวชนในภาคฤดูร้อนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ปรึกษาด้านสมรรถภาพนักกีฬาหรือสุขภาพ หัวหน้าหรือเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ออกกำลังกายเอกชนโค้ชกีฬาประจำสโมสรกีฬา ต่าง ๆ โค้ชกีฬาประ จำโรงแรมหรือคลับที่พักตากอากาศระดับห้าดาวสำหรับนักท่องเที่ยว ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า และอุปกรณ์การกีฬาผู้จัดการนันทนาการหรือกิจกรรมสัมพันธ์ให้กับพนักงานองค์กรต่างๆ เจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับกีฬาทุกประเภท เป็นต้น

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษา 14 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30001301 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai for Communication 2 (1-2-3)
30001302 : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ Thai for Foreigners 2 (1-2-3)
30001401 : สุนทรียภาพทางภาษาไทย Aesthetic of Thai 2 (1-2-3)
30002301 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication 2 (1-2-3)
30002302 : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic English 2 (1-2-3)
30002303 : ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน English for Work 2 (1-2-3)
30002401 : ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน English for Specific Purposes 2 (1-2-3)
30003301 : ภาษาจีนเบื้องต้น Basic Chinese 2 (1-2-3)
30003302 : ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร Vietnamese for Communication 2 (1-2-3)
30003401 : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร Chinese for Communication 2 (1-2-3)
30003402 : ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว Vietnamese for Tourism 2 (1-2-3)
30003403 : ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร Lao for Communication 2 (1-2-3)
30003404 : ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร Japanese for Communication 2 (1-2-3)
30003405 : ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร Korean for Communication 2 (1-2-3)
30003406 : ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร French for Communication 2 (1-2-3)
30003407 : ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร German for Communication 2 (1-2-3)
30003408 : ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร Spanish for Communication 2 (1-2-3)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30004301 : มนุษย์กับสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Humans and societies in the Greater Mekong Sub-region 2 (1-2-3)
30004401 : คุณธรรมและจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต Virtue, Ethics and Life Quality Development 2 (1-2-3)
30004402 : ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน King’s Philosophy for Sustainable Development 2 (1-2-3)
30004403 : มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม Humans and Environments 2 (1-2-3)
30004404 : จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม Volunteer Spirit for Social Development 2 (1-2-3)
30004405 : ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก Thai and Global Citizenships 2 (1-2-3)
30004406 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน Introduction to Laws in Daily Life 2 (1-2-3)
30004407 : เศรษฐศาสตร์และการปกครอง Economics and Government 2 (1-2-3)
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30005301 : การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา Creative Thinking and Problem Solving 2 (1-2-3)
30005401 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน Science and Technology in Daily Life 2 (1-2-3)
30005402 : พลังงานและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน Energy and Technology in Daily Life 2 (1-2-3)
30005403 : อาหาร ยา และสารเคมีในชีวิตประจำวัน Food, Drugs, and Chemicals in Daily Life 2 (1-2-3)
30005404 : การคิดและการตัดสินใจ Thinking and Decision Making 2 (1-2-3)
30005405 : คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา Mathematics and Logics 2 (1-2-3)
30005406 : การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน Problem Solving in Daily Life 2 (1-2-3)
30005401 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน Science and Technology in Daily Life 2 (1-2-3)
30005407 : มหัศจรรย์แห่งการคิด Miracle of Thinking 2 (1-2-3)
1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30006401 : การรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล Information Literacy in Digital Society 2 (1-2-3)
30006402 : เทคโนโลยีทางการเงิน Financial Technology 2 (1-2-3)
30006403 : การถ่ายภาพและอินโฟกราฟิก Photography and Infographic 2 (1-2-3)
30006404 : กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ Sports and Recreation for Health 1 (0-2-1)
30006405 : วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ Sports Science for Health 1 (0-2-1)
30006406 : กอล์ฟเบื้องต้น Basic Golf 1 (0-2-1)
1.5 กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30007301 : การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่และความเป็นผู้ประกอบการ Business Creation and Entrepreneurship 2 (1-2-3)
30007401 : การตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการใหม่ Digital Marketing for New Entrepreneurs 2 (1-2-3)
30007402 : การสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม Social Enterprise Creations 2 (1-2-3)
30007403 : การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ Project Feasibility Study 2 (1-2-3)
30007404 : การริเริ่มและการดำเนินธุรกิจดิจิทัล Starting and Operating Digital Business 2 (1-2-3)
30007405 : การจัดการธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ Modern Agribusiness Management 2 (1-2-3)

2.1 กลุ่มวิชาแกน 24 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30703201 : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Anatomy and Physiology I 3 (2-2-5)
30703202 : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy and Physiology II 3 (2-2-5)
31401206 : ฟิสิกส์ทั่วไป General Physics 3 (0-0-0)
31401207 : ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่ว ไป General Physics Laboratory 1 (0-3-1)
31402271 : เคมีทั่วไป General Chemistry 3 (3-0-6)
31402272 : ปฏิบัติการเคมีทั่วไป General Chemistry Laboratory 1 (0-3-1)
31403267 : ชีววิทยาพื้นฐาน Fundamental Biology 3 (3-0-6)
31403268 : ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน Fundamental Biology Laboratory 1 (0-3-1)
31404240 : คณิตศาสตร์ทั่วไป General Mathematics 3 (3-0-6)
31404283 : สถิติพื้นฐาน Basic Statistics 3 (3-0-6)
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 33 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30703301 : วิทยาศาสตร์การกีฬา Sports Science 3 (3-0-6)
30703302 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา Sports Innovation and Technology 3 (3-0-6)
30706302 : การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย Body Conditioning 3 (3-0-6)
30703303 : การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายประยุกต์ Applied Body Conditioning Enhancement 3 (2-2-5)
30703304 : ชีวกลศาสตร์การกีฬา Sports Biomechanics 3 (2-2-5)
30703305 : จิตวิทยาการกีฬา Sports Psychology 3 (2-2-5)
30703306 : โภชนาการกีฬา Sports Nutrition 3 (3-0-6)
30703307 : สรีรวิทยาการออกกำลังกาย Physiology of Exercise 3 (3-0-6)
30703308 : เวชศาสตร์การกีฬา Sports Medicine 3 (2-2-5)
30703309 : หลักการจัดการศูนย์ฝึกกีฬาและสุขภาพ Principles of Sports and Health Center Management 3 (3-0-6)
30703310 : พื้นฐานการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา Basic Research in Sports Science 3 (2-0-4)
30703311 : การสัมมนาทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา Seminar in Sports Science 3 (1-4-4)
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 24 หน่วยกิต
แขนงวิชาการฝึกกีฬาและการออกกำลังกาย
กลุ่มวิชาทฤษฏี
ให้นักศึกษาที่เลือกกลุ่มฝึกงาน เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาที่เลือกกลุ่มสหกิจศึกษา เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30703406 : สังคมวิทยาการกีฬา Sports Sociology 2 (2-0-4)
30703407 : การตลาดทางการกีฬา Sports Marketing 2 (2-0-4)
30703408 : การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา Physical Rehabilitation of Sports Injury 2 (1-2-3)
30703409 : การช่วยชีวิต และความปลอดภัยทางน้ำ Life Saving and Water Safety 2 (1-2-3)
30703410 : การประชาสัมพันธ์และระบบสารสนเทศทางการกีฬา Sports Public Relations and Information System 2 (1-2-3)
30703411 : การทดสอบสมรรถภาพทางกาย Physical Fitness Testing 3 (3-0-6)
30706406 : กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ Physical Activity for Health 2 (1-2-3)
30706407 : เทคโนโลยีทางการกีฬา Sport Technology 3 (3-0-6)
30706408 : การนวดเพื่อสุขภาพ Massage for Health 2 (1-2-3)
30706409 : การจัดการกิจกรรมเข้าจังหวะ Rhythmic Activity Management 2 (1-2-3)
30706410 : การจัดการแอโรบิกด๊านซ์ Aerobic Dance Management 2 (1-2-3)
30706411 : การจัดการแอโรฟิตบอล Aerofitball Management 2 (1-2-3)
30706412 : การจัดการพิลาทิสฒ Pilates Management 2 (1-2-3)
30706413 : การจัดการโยคะ Yoga Management 2 (1-2-3)
30706414 : การจัดการกีฬาแบดมินตัน Badminton Management 2 (1-2-3)
30706415 : การจัดการกีฬาเทเบิลเทนนิส Table Tennis Management 2 (1-2-3)
30706416 : การจัดการกีฬาเทนนิส Tennis Management 2 (1-2-3)
30706417 : การจัดการกีฬากอล์ฟ Golf Management 2 (1-2-3)
30706418 : การจัดการกีฬาฟุตบอล Football Management 2 (1-2-3)
30706419 : การจัดการกีฬาฟุตซอล Futsal Management 2 (1-2-3)
30706420 : การจัดการกีฬารักบี้ฟุตบอล Rugby Football Management 2 (1-2-3)
30706421 : การจัดการกีฬาวอลเลย์บอล Volleyball Management 2 (1-2-3)
30706422 : การจัดการกีฬาบาสเกตบอล Basketball Management 2 (1-2-3)
30706423 : การจัดการกีฬาตะกร้อและเซปัคตะกร้อ Takraw and Sepak Takraw Management 2 (1-2-3)
30706424 : การจัดการกีฬากรีฑา Athletics Management 2 (1-2-3)
30706425 : การจัดการกีฬาศิลปะป้องกันตัว Martial Art Management 2 (1-2-3)
30706426 : การจัดการกีฬาว่ายน้ำ Swimming Management 2 (1-2-3)
30706427 : การจัดการกีฬาพื้นบ้าน Folk Sport Management 2 (1-2-3)
30706428 : การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ Life Saving and Water Safety 2 (1-2-3)

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30706901 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ Business Administration Internship 1 (1-0-2)
30706902 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการกีฬา Sport Management Internship 3 (0-480-0)
30706903 : สหกิจศึกษา Co-operative Education 6 (0-640-0)

Gallery

LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_0
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_2
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_9
previous arrow
next arrow
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_0
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_2
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_9
previous arrow
next arrow

คณาจารย์

อาจารย์สุทธิรักษ์ วิเศษสังข์

หัวหน้าสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงาน : 

วุฒิการศึกษา :

ผลงาน : 

ผศ.ดร.ชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ศักดิ์ชัย ศรีสุข

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงาน : 

วุฒิการศึกษา :

ผลงาน : 

อาจารย์นริศรา เปรมศรี

อาจารย์ประจำสาขา

ว่าที่ ร.ต.จิระชัย คาระวะ

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงาน : 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
Tiktok
maltepe escort pendik escort kadıköy escort kartal escort anadolu yakası escort bayan escort ümraniye escort pendik escort kurtköy escort anadolu yakası escort maltepe escort sex hikaye porno izle ümraniye escort
Deneme bonusu Bonus veren siteler Bahis forum Wonmania8.com
atasehir escort anadolu yakasi escort ankara escort
izmit escort bayan izmit anal yapan escort darıca escort izmit rus escort kocaeli escort bayan gemlik escort bursa escort pendik escort escort bayan tuzla sınırsız escort tuzla eve gelen escort tuzla otele gelen escort bursa escort escort bayan bursa eve gelen escort görükle escort bayan escort istanbul kadıköy escort ataköy escort bostancı escort göztepe escort avcılar escort kocaeli escort anal yapan escort darıca escort eve gelen escort gebze escort cialis cialis fiyat cialis 100 mg cialis 20 mg viagra escort ankara eryaman escort etlik escort çankaya escort kızılay escort sisli escort kurtuluş escort avrupa yakası escort şirinevler escort escort bursa bursa eve gelen escort bursa ucuz escort kartal escort atalar escort cevizli escort esentepe escort topselvi escort yakacik escort ugurmumcu escort karlıktepe escort cavuşoglu escort cumhuriyet escort gumuspinar escort kordonboyu escort orhantepe escort altayçeşme escort aydınevler escort zümrütevler escort gülsuyu escort gülensu escort girne escort başıbüyük escort bağlarbaşı escort idealtepe escort fındıklı escort esenkent escort büyükbakkalköy escort küçükyalı escort şişli escort taksim escort bursa escort seks izle zenci porno izle escort bayan ataşehir escort antalya kemer escort kepez escort antalya türbanlı escort ankara escort etlik escort çankaya escort kızılay escort demetevler escort dikmen escort esat escort eryaman escort ankara escort bayan
ankara escort marmaris escort bursa escort mersin escort antalya escort izmir escort samsun escort bodrum escort çeşme escort kuşadası escort adana escort eskişehir escort gaziantep escort esenyurt escort pendik escort tuzla escort fatih escort ümraniye escort mecidiyeköy escort kartal escort bahçelievler escort bahçeşehir escort ataşehir escort bakırköy escort nişantaşı escort avcılar escort büyükçekmece escort kurtkoy escort konya escort beşiktaş escort taksim escort beylikdüzü escort malatya escort sakarya escort şişli escort maltepe escort kadıköy escort ataköy escort bostancı escort şirinevler escort bağcılar escort üsküdar escort etiler escort başaksehir escort ortaköy escort kağıthane escort alsancak escort bornova escort buca escort karabaglar escort karşıyaka escort konak escort narlıdere escort izmit escort başiskele escort kandira escort körfez escort karamürsel escort dilovası escort gölcük escort gebze escort kocaeli escort kayseri escort elazığ escort denizli escort diyarbakir escort adana escort ankara escort izmir escort antalya escort gaziantep escort kayseri escort konya escort mersin escort denizli escort kocaeli escort diyarbakır escort alanya escort manavgat escort bursa escort eskişehir escort sakarya escort samsun escort malatya escort trabzon escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balikesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort ısparta escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kütahya escort manisa escort mardin escort muğla escort zonguldak escort kıbrıs escort
adana escort adapazarı escort afyon escort aksaray escort alanya escort aliağa escort amasya escort antalya escort ataşehir escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayraklı escort bilecik escort bodrum escort bolu escort bornova escort buca escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort darıca escort didim escort edirne escort edremit escort elazığ escort konya escort eryaman escort kıbrıs escort eskişehir escort fethiye escort giresun escort gümüşhane escort güngören escort hatay escort iskenderun escort ısparta escort gaziemir escort karabük escort karaman escort karşıyaka escort kaş escort kastamonu escort kayseri escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort kuşadası escort kütahya escort lara escort malatya escort manisa escort maraş escort mersin escort muğla escort nevşehir escort niğde escort ödemiş escort ordu escort osmaniye escort pendik escort sakarya escort atakum escort samsun escort sincan escort sinop escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tuzla escort urfa escort uşak escort düzce escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort dörtyol escort antakya escort yüreğir escort bandırma escort gürsu escort marmaris escort ereğli escort çorlu escort afşin escort gemlik escort kemer escort karatay escort selçuklu escort beyşehir escort bosna escort ceyhan escort nazilli escort talas escort yıldırım escort

viagra sipariş

lifta 20 mg

cialis fiyat

viagra 100 mg fiyat

cialis jel

viagra satın al

cialis 5 mg fiyat

viagra satın al

viagra fiyatı

degra

vigrande

degra 100 mg

orcafil

cialis nedir

cialis 20 mg eczane fiyatı

cialis fiyat

cialis 20 mg

cialis 100 mg

viagra fiyat

lifta

lifta 5 mg

hardcis

cialis eczane

cialis 5 mg fiyatı

cialis 100 mg fiyat

cialis 5 mg

viagra fiyatları

viagra satış

online eczane viagra

viagra eczane

cialis 20 mg

viagra fiyat eczane

cialis 5 mg

kamagra satın al

kamagra

kamagra jel

kamagra jel sipariş

kamagra sipariş

kamagra fiyat

kamagra jel fiyatı

kamagra fiyatı

kamagra 100mg

kamagra 100mg fiyat

süper kamagra

kamagra nedir

Ereksiyon Hapları

orcafil 5 mg

flynta 5 mg

lifta 5 mg

flynta 20 mg

lifta 20 mg

degra fiyat

degra 100 mg

sildegra 100 mg

sildegra

sinegra

vigrande

vigrande 100 mg

combo 100 mg

vigaroo

jeligra

cialis satış

cialis 100 mg fiyat

cialis 20 mg eczane fiyatı

cialis 5 mg

cialis hap

cialis 5 mg fiyatı

cialis nedir

cialis 100 mg

cialis 20 mg

cialis fiyat

cialis

viagra fiyatı 2021

viagra fiyat

viagra yorum

viagra nedir

viagra satın al

viagra sipariş

eczane viagra

viagra 100 mg

orijinal viagra

viagra 100 mg fiyat

novagra

geciktirici krem

geciktirici sprey

viga krem

viga sprey

nely8

stag sprey

delay sprey

geciktirici mendil

geciktirici