คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าแรก / หลักสูตร / วิทยาศาสตร์การกีฬา

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

Bachelor of Science Program in Sports Science
แขนงวิชา  
         1. แขนงวิชาการฝึกกีฬาและการออกกำลังกาย
         2. แขนงวิชาการจัดการกีฬา
โอกาสทางวิชาชีพ
          อาจารย์สอนวิชาพลศึกษาและนันทนาการ นักนันทนาการ นักวิจัยการกีฬาผู้บริหารทางพลศึกษา หรือนักกีฬา ผู้จัดการทีมนักกีฬา ผู้จัดสอนกีฬาให้เยาวชนในภาคฤดูร้อนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ปรึกษาด้านสมรรถภาพนักกีฬาหรือสุขภาพ หัวหน้าหรือเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ออกกำลังกายเอกชนโค้ชกีฬาประจำสโมสรกีฬา ต่าง ๆ โค้ชกีฬาประ จำโรงแรมหรือคลับที่พักตากอากาศระดับห้าดาวสำหรับนักท่องเที่ยว ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า และอุปกรณ์การกีฬาผู้จัดการนันทนาการหรือกิจกรรมสัมพันธ์ให้กับพนักงานองค์กรต่างๆ เจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับกีฬาทุกประเภท เป็นต้น

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร

1. หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 34 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษา 14 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30001301 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai for Communication 2 (1-2-3)
30001302 : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ Thai for Foreigners 2 (1-2-3)
30001401 : สุนทรียภาพทางภาษาไทย Aesthetic of Thai 2 (1-2-3)
30002301 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication 2 (1-2-3)
30002302 : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic English 2 (1-2-3)
30002303 : ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน English for Work 2 (1-2-3)
30002401 : ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน English for Specific Purposes 2 (1-2-3)
30003301 : ภาษาจีนเบื้องต้น Basic Chinese 2 (1-2-3)
30003302 : ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร Vietnamese for Communication 2 (1-2-3)
30003401 : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร Chinese for Communication 2 (1-2-3)
30003402 : ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว Vietnamese for Tourism 2 (1-2-3)
30003403 : ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร Lao for Communication 2 (1-2-3)
30003404 : ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร Japanese for Communication 2 (1-2-3)
30003405 : ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร Korean for Communication 2 (1-2-3)
30003406 : ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร French for Communication 2 (1-2-3)
30003407 : ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร German for Communication 2 (1-2-3)
30003408 : ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร Spanish for Communication 2 (1-2-3)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30004301 : มนุษย์กับสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Humans and societies in the Greater Mekong Sub-region 2 (1-2-3)
30004401 : คุณธรรมและจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต Virtue, Ethics and Life Quality Development 2 (1-2-3)
30004402 : ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน King’s Philosophy for Sustainable Development 2 (1-2-3)
30004403 : มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม Humans and Environments 2 (1-2-3)
30004404 : จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม Volunteer Spirit for Social Development 2 (1-2-3)
30004405 : ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก Thai and Global Citizenships 2 (1-2-3)
30004406 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน Introduction to Laws in Daily Life 2 (1-2-3)
30004407 : เศรษฐศาสตร์และการปกครอง Economics and Government 2 (1-2-3)
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30005301 : การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา Creative Thinking and Problem Solving 2 (1-2-3)
30005401 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน Science and Technology in Daily Life 2 (1-2-3)
30005402 : พลังงานและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน Energy and Technology in Daily Life 2 (1-2-3)
30005403 : อาหาร ยา และสารเคมีในชีวิตประจำวัน Food, Drugs, and Chemicals in Daily Life 2 (1-2-3)
30005404 : การคิดและการตัดสินใจ Thinking and Decision Making 2 (1-2-3)
30005405 : คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา Mathematics and Logics 2 (1-2-3)
30005406 : การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน Problem Solving in Daily Life 2 (1-2-3)
30005401 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน Science and Technology in Daily Life 2 (1-2-3)
30005407 : มหัศจรรย์แห่งการคิด Miracle of Thinking 2 (1-2-3)
1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30006401 : การรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล Information Literacy in Digital Society 2 (1-2-3)
30006402 : เทคโนโลยีทางการเงิน Financial Technology 2 (1-2-3)
30006403 : การถ่ายภาพและอินโฟกราฟิก Photography and Infographic 2 (1-2-3)
30006404 : กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ Sports and Recreation for Health 1 (0-2-1)
30006405 : วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ Sports Science for Health 1 (0-2-1)
30006406 : กอล์ฟเบื้องต้น Basic Golf 1 (0-2-1)
1.5 กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30007301 : การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่และความเป็นผู้ประกอบการ Business Creation and Entrepreneurship 2 (1-2-3)
30007401 : การตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการใหม่ Digital Marketing for New Entrepreneurs 2 (1-2-3)
30007402 : การสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม Social Enterprise Creations 2 (1-2-3)
30007403 : การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ Project Feasibility Study 2 (1-2-3)
30007404 : การริเริ่มและการดำเนินธุรกิจดิจิทัล Starting and Operating Digital Business 2 (1-2-3)
30007405 : การจัดการธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ Modern Agribusiness Management 2 (1-2-3)

2. หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาแกน 24 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30703201 : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Anatomy and Physiology I 3 (2-2-5)
30703202 : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy and Physiology II 3 (2-2-5)
31401206 : ฟิสิกส์ทั่วไป General Physics 3 (0-0-0)
31401207 : ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่ว ไป General Physics Laboratory 1 (0-3-1)
31402271 : เคมีทั่วไป General Chemistry 3 (3-0-6)
31402272 : ปฏิบัติการเคมีทั่วไป General Chemistry Laboratory 1 (0-3-1)
31403267 : ชีววิทยาพื้นฐาน Fundamental Biology 3 (3-0-6)
31403268 : ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน Fundamental Biology Laboratory 1 (0-3-1)
31404240 : คณิตศาสตร์ทั่วไป General Mathematics 3 (3-0-6)
31404283 : สถิติพื้นฐาน Basic Statistics 3 (3-0-6)
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 33 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30703301 : วิทยาศาสตร์การกีฬา Sports Science 3 (3-0-6)
30703302 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา Sports Innovation and Technology 3 (3-0-6)
30706302 : การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย Body Conditioning 3 (3-0-6)
30703303 : การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายประยุกต์ Applied Body Conditioning Enhancement 3 (2-2-5)
30703304 : ชีวกลศาสตร์การกีฬา Sports Biomechanics 3 (2-2-5)
30703305 : จิตวิทยาการกีฬา Sports Psychology 3 (2-2-5)
30703306 : โภชนาการกีฬา Sports Nutrition 3 (3-0-6)
30703307 : สรีรวิทยาการออกกำลังกาย Physiology of Exercise 3 (3-0-6)
30703308 : เวชศาสตร์การกีฬา Sports Medicine 3 (2-2-5)
30703309 : หลักการจัดการศูนย์ฝึกกีฬาและสุขภาพ Principles of Sports and Health Center Management 3 (3-0-6)
30703310 : พื้นฐานการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา Basic Research in Sports Science 3 (2-0-4)
30703311 : การสัมมนาทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา Seminar in Sports Science 3 (1-4-4)
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 24 หน่วยกิต
แขนงวิชาการฝึกกีฬาและการออกกำลังกาย
กลุ่มวิชาทฤษฏี
ให้นักศึกษาที่เลือกกลุ่มฝึกงาน เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาที่เลือกกลุ่มสหกิจศึกษา เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30703406 : สังคมวิทยาการกีฬา Sports Sociology 2 (2-0-4)
30703407 : การตลาดทางการกีฬา Sports Marketing 2 (2-0-4)
30703408 : การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา Physical Rehabilitation of Sports Injury 2 (1-2-3)
30703409 : การช่วยชีวิต และความปลอดภัยทางน้ำ Life Saving and Water Safety 2 (1-2-3)
30703410 : การประชาสัมพันธ์และระบบสารสนเทศทางการกีฬา Sports Public Relations and Information System 2 (1-2-3)
30703411 : การทดสอบสมรรถภาพทางกาย Physical Fitness Testing 3 (3-0-6)
30706406 : กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ Physical Activity for Health 2 (1-2-3)
30706407 : เทคโนโลยีทางการกีฬา Sport Technology 3 (3-0-6)
30706408 : การนวดเพื่อสุขภาพ Massage for Health 2 (1-2-3)
30706409 : การจัดการกิจกรรมเข้าจังหวะ Rhythmic Activity Management 2 (1-2-3)
30706410 : การจัดการแอโรบิกด๊านซ์ Aerobic Dance Management 2 (1-2-3)
30706411 : การจัดการแอโรฟิตบอล Aerofitball Management 2 (1-2-3)
30706412 : การจัดการพิลาทิสฒ Pilates Management 2 (1-2-3)
30706413 : การจัดการโยคะ Yoga Management 2 (1-2-3)
30706414 : การจัดการกีฬาแบดมินตัน Badminton Management 2 (1-2-3)
30706415 : การจัดการกีฬาเทเบิลเทนนิส Table Tennis Management 2 (1-2-3)
30706416 : การจัดการกีฬาเทนนิส Tennis Management 2 (1-2-3)
30706417 : การจัดการกีฬากอล์ฟ Golf Management 2 (1-2-3)
30706418 : การจัดการกีฬาฟุตบอล Football Management 2 (1-2-3)
30706419 : การจัดการกีฬาฟุตซอล Futsal Management 2 (1-2-3)
30706420 : การจัดการกีฬารักบี้ฟุตบอล Rugby Football Management 2 (1-2-3)
30706421 : การจัดการกีฬาวอลเลย์บอล Volleyball Management 2 (1-2-3)
30706422 : การจัดการกีฬาบาสเกตบอล Basketball Management 2 (1-2-3)
30706423 : การจัดการกีฬาตะกร้อและเซปัคตะกร้อ Takraw and Sepak Takraw Management 2 (1-2-3)
30706424 : การจัดการกีฬากรีฑา Athletics Management 2 (1-2-3)
30706425 : การจัดการกีฬาศิลปะป้องกันตัว Martial Art Management 2 (1-2-3)
30706426 : การจัดการกีฬาว่ายน้ำ Swimming Management 2 (1-2-3)
30706427 : การจัดการกีฬาพื้นบ้าน Folk Sport Management 2 (1-2-3)
30706428 : การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ Life Saving and Water Safety 2 (1-2-3)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

4. หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30706901 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ Business Administration Internship 1 (1-0-2)
30706902 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการกีฬา Sport Management Internship 3 (0-480-0)
30706903 : สหกิจศึกษา Co-operative Education 6 (0-640-0)

Gallery

LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_0
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_2
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_9
กีฬา1
กีฬา7
กีฬา8
กีฬา9
กีฬา10
กีฬา11
กีฬา13
previous arrow
next arrow
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_0
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_2
LINE_ALBUM_การจัดการ_๒๒๐๓๑๗_9
กีฬา1
กีฬา7
กีฬา8
กีฬา9
กีฬา10
กีฬา11
กีฬา13
previous arrow
next arrow

คณาจารย์

อาจารย์สุทธิรักษ์ วิเศษสังข์

หัวหน้าสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

ผศ.ดร.ชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

อาจารย์ศักดิ์ชัย ศรีสุข

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

อาจารย์นริศรา เปรมศรี

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

ว่าที่ ร.ต.จิระชัย คาระวะ

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ผลงานและงานวิจัย :

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
Tiktok

iagra 100 mg nedir

kamagra 100 mg

afilta 20 mg

combo 100 mg

degra 100 mg

flynta 20 mg

hardcis 20 mg

jeligra 100 mg fiyat

lex 20 mg fiyat

lifta 20 mg fiyat

orcafil 20 mg

orcafil 5 mg

priligy 30 mg

sildegra

sinegra 100 mg

vigrande 100 mg

cialis 100 mg fiyat

cialis 20 mg

cialis 5 mg

cialis fiyat

cialis nedir

zayon

sildegra 100 mg fiyat

vigrande nedir

cialis 20 mg fiyat

viagra fiyat

orcafil 5 mg

canlı bahis
film izle filmmodu film izle hd film izle
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
deneme bonusu veren siteler 2024
accidentcar.net
deneme bonusu veren siteler
film izle hdfilmcehennemi hd film izle film izle
kadikoy escort kartal escort gebze escort
deneme bonusu veren siteler
maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort
numberoneescorts.com adana escort ankara escort antalya escort adıyaman escort afyon escort amasya escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bodrum escort bolu escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort gebze escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ısparta escort izmir escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kastamonu escort kayseri escort kırşehir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort kusadasi escort malatya escort manisa escort mardin escort mersin escort muğla escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort şanlıurfa escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort izmir escort kartal escort basaksehir escort maltepe escort tuzla escort pendik escort marmaris escort alanya escort manavgat escort fethiye escort bakirköy escort mecidiyekoy escort esenyurt escort sisli escort göztepe escort umraniye escort

casino siteleri

Kralbet Matadorbet Tipobet Milosbet 1win 7slots Paşacasino Oslobet
deneme bonusu veren siteler 2023 deneme bonusu veren siteler 2023 deneme bonusu veren siteler