คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าแรก / นักศึกษา

ผศ.ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์

คณบดี

ดร.ดารณี เกตุชมภู

รองคณบดี

ฝ่ายบริหารและแผนงาน

ผศ.ระวิวร ฮงมา

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

อาจารย์เพ็ญพักตร์ สืบศรี

รองคณบดี

ฝ่ายประกันคุณภาพ

รศ.ดร.จำนง วงษ์ชาชม

ผู้ทรงคุณวิฒิ

นายปัญญา ธรเสนา

ผู้ทรงคุณวิฒิ

ผศ.ว่าที่ ร.ต.ภูมินทร์ ฮงมา

ตัวแทนคณาจารย์

นางสาวสุภัทรชรี บุญประชุม

ตัวแทนคณาจารย์

ผศ.วิทยา บุญสุข

หัวหน้าสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.ปิยาภิศักดิ์ เจยรสุคนธ์

หัวหน้าสาขาวิชา

การบัญชี

อาจารย์สุพรรณี เขียวไกร

หัวหน้าสาขาวิชา

การจัดการ

อาจารย์คงฤทธิ์ รีวงษ์

หัวหน้าสาขาวิชา

นิเทศศาสตร์ดิจิทัล

อาจารย์วชิรนันท์ ปุ้ม

หัวหน้าสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์สุทธิรักษ์ วิเศษสังข์

หัวหน้าสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การกีฬา

ดร.ศศิฉาย พิมพ์พรรค์

หัวหน้าสาขาวิชา

นวัตกรรมการตลาด

นางนัฐธิดา อาษาวัง

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสาวผุสดี นนท์ไพรวัน

งานธุรการ

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
Tiktok
beykoz escort cekmekoy escort