คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าแรก / นักศึกษา

ผศ.ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์

คณบดี

ดร.ดารณี เกตุชมภู

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

ผศ.ระวิวร ฮงมา

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

อาจารย์เพ็ญพักตร์ สืบศรี

รองคณบดี

ฝ่ายประกันคุณภาพและแผนงาน

ดร.นิตยา โพธิ์ศรีจันทร์

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

อาจารย์รสสุคนธ์ สุวรรณกูฏ

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร

ดร.อภิ คำเพราะ

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาบุคลากร

ดร.สรวิทย์ งามสุทธิ

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และอาคารสถานที่

อาจารย์ศิริวรรณ เพชรไพร

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ดร.สายทิพย์ จะโนภาษ

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางนัฐธิดา อาษาวัง

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
Tiktok
beykoz escort cekmekoy escort