ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศราวุธ ราชมณี ในโอกาสได้รับทุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและวัฒนธรรม (ววน.) ประเภททุนงานพื้นฐาน Fundmental Fund (FF) ประจำปีงบประมาณ 2565