คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม กับ การกีฬาแห่งประเทศไทย

วันนี้ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม กับ  นางสาวอัญชลี วุฒิศักดิ์ หัวหน้างานบริหารและการเงินกีฬาภูมิภาค (ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย) ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ,ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นสักขีพยาน สาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงฯ ฉบับนี้ กล่าวคือ “เป็นการบูรณาการด้านการบริหารจัดการกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา และการสนับสนุนกิจกรรมด้านต่าง อาทิ ด้านสหกิจศึกษา หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการกีฬา การให้ความอนุเคราะห์เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ สื่อความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา แก่มหาวิทยาลัยนครพนม ผ่านการร่วมมือของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร และ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนม เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ : National Training Center (NTC) ในอนาคต” โดยบันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ ๓ ปี (สามปี) ตั้งแต่วันที่ลงนามบันทึกข้อตกลง ก่อให้เกิดประโยชนสูงสุดกับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ของ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม และจังหวัดนครพนม

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
Tiktok
gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
beykoz escort cekmekoy escort