คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

.

อาจารย์-นักศึกษา ม.นครพนม รับทุนวิจัยโครงการ “นวัตกรรมการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเพื่อการยกระดับวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมงานผ้าด้วยยุวชนอาสาเพื่อความยั่งยืน” จาก อว.

รศ.ดร.ยุวนุช กุลาตี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าโครงการ “นวัตกรรมการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเพื่อการยกระดับวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมงานผ้าด้วยยุวชนอาสาเพื่อความยั่งยืน” ประชุมทีมร่วมกับ อาจารย์ ดร.ปรีดารี ศิริรัตน์ สาขาวิชาการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ,อาจารย์อานันท์นิตย์ มโนรมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ,นางสาวชรินทร์ทิพย์ แผ้วไธสง นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ ภายหลังได้รับทุนวิจัยโครงการจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม

โดยโครงการดังกล่าว เป็นทุนวิจัยเพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษา ได้นำองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ ๆ ไปบูรณาการ ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าในชุมชน สนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมถึงสร้างการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนให้ชุมชนท้องถิ่นมีอาชีพใหม่ และมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ซึ่งการประชุมครั้งนี้ นอกจากการชี้แจงทำความเข้าใจแผนดำเนินโครงการ ทั้งนักศึกษาและคณาจารย์จะได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูล และนำมาจัดทำแผนพัฒนางานวิจัยร่วมกับชุมชนในลำดับต่อไปด้วย

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
Tiktok
gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
beykoz escort cekmekoy escort