คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Ads ป.โท-2-64--Last Edit-02
ลงทะเบียนบัณฑิต 64-ED-02
Untitled-1-1-01
previous arrow
next arrow

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตรหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

ชื่อปริญญา ภาษาไทย: บัญชีบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy Program

โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร

1 หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30001103 : ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic purposes
3 (2-2-5)
30002101 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (2-2-5)
30002103 : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (2-2-5)
30002104 : ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Occupation
3 (2-2-5)
30003101 : ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
Vietnamese for Communication
3 (2-2-5)
30003102 : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (2-2-5)
30003103 : ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
Lao for Communication
3 (2-2-5)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30004104 : มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
Human and Multicultural Society in the Greater Mekong Subregion
3 (3-0-6)
30004105 : คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นำ
Morality, Ethics, and Leadership
3 (3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30005101 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
Science and Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
30005102 : คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
Mathematics and Logic
3 (3-0-6)
1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30006101 : การรู้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information, Media, and Information Technology Literacy
3 (2-2-5)
30006102 : สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ
Health, Sport, and Aesthetics
3 (2-2-5)
2 หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน 42 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30701205 : การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
Management and Organizational Behavior
3 (3-0-6)
30701207 : การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
3 (3-0-6)
30701208 : สถิติธุรกิจ
Business Statistics
3 (3-0-6)
30701306 : การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
Quantitative Analysis for Business Decision Making
3 (3-0-6)
30702204 : การบัญชีขั้นต้น 1
Introduction to Accounting I
3 (3-0-6)
30702205 : การบัญชีขั้นต้น 2
Introduction to Accounting II
3 (3-0-6)
30702206 : การภาษีอากร
Taxation
3 (3-0-6)
30702207 : เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Economics
3 (3-0-6)
30702208 : หลักการตลาดในยุคดิจิทัล
Principles of Marketing in Digital Era
3 (3-0-6)
30702209 : การจัดการการผลิตและการปฏิบัติกา
ร Production and Operation Management
3 (3-0-6)
30702210 : กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์
Business and Commercial Law
3 (3-0-6)
30702211 : การเงินและการลงทุน
Finance and Investment
3 (3-0-6)
30702212 : การจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
Business Management with Information Technology
3 (2-2-5)
30702213 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพบัญชี
English for Accounting Profession
3 (3-0-6)
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 36 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30702301 : การบัญชีขั้นกลาง
1 Intermediate Accounting I
3 (3-0-6)
30702302 : การบัญชีขั้นกลาง 2
Intermediate Accounting II
3 (3-0-6)
30702303 : การบัญชีขั้นสูง 1
Advanced Accounting I
3 (3-0-6)
30702304 : การบัญชีขั้นสูง 2
Advanced Accounting II
3 (3-0-6)
30702305 : การบัญชีต้นทุน
Cost Accounting
3 (3-0-6)
30702306 : การบัญชีบริหา
Managerial Accounting
3 (3-0-6)
30702307 : การบัญชีภาษีอาก
ร Tax Accounting
3 (3-0-6)
30702308 : การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
Internal Audit and Internal Control
3 (3-0-6)
30702309 : การสอบบัญชี
Auditing
3 (3-0-6)
30702310 : ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information Systems
3 (3-0-6)
30702311 : การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
Financial Reporting Analysis
3 (3-0-6)
30702312 : สัมมนาทางการบัญชี
Seminar in Accounting
3 (3-0-6)
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30702401 : การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
Public Sector Accounting
3 (3-0-6)
30702402 : หลักการทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
Principles of financial and financial reporting standard
3 (3-0-6)
30702403 : การบัญชีธุรกิจการค้าชายแดน
Cross-Border Trade Accounting
3 (3-0-6)
30702404 : ระบบบัญชีสหกรณ์
Co-op Accounting System
3 (3-0-6)
30702405 : การบัญชีธุรกิจยางพารา
Rubber Business Accounting
3 (3-0-6)
30702406 : การบัญชีโรงแรมและการท่องเที่ยว
Hotel and Tourism Accounting
3 (3-0-6)
30702407 : การบัญชีสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Accounting for Small and Medium Enterprises
3 (3-0-6)
30702408 : การบัญชีสำหรับอสังหาริมทรัพย์
Accounting for Real Estates
3 (3-0-6)
30702409 : การวางแผนกำไรและการควบคุม
Profit Planning and Control
3 (3-0-6)
30702410 : การบริหารต้นทุน
Cost Management
3 (3-0-6)
30702411 : การประยุกต์โปรแกรมสำหรับงานบัญชี
Software Application for Accounting
3 (2-2-5)
30702412 : การวางแผนภาษี
Tax Planning
3 (3-0-6)
30702413 : ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี
Accounting Research Methodology
3 (3-0-6)
30702414 : การประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ
Businessof Entrepreneurship
3 (3-0-6)
30702415 : ความเป็นมืออาชีพทางการบัญชี
Accounting Professionalism
3 (3-0-6)
30702416 : การบัญชีนานาชาติ
International Accounting
3 (3-0-6)
3 หมวดวิชาเลือกเสรี์ 6 หน่วยกิต
4 หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30702901 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี
Internship in Accounting
3 (0-500-0)
30702902 : สหกิจศึกษา
Co-operative Education
6 (0-640-0)
buca escort
ataşehir escort maltepe escort bostancı escort kadıköy escort maltepe escort ataşehir escort tuzla escort pendik escort ümraniye escort kartal escort
maltepe escort kurtköy escort
sakarya escort sakarya escort bayan adapazarı escort serdivan escort escort sakarya webmaster forum
ankara escort çankaya escort çukurambar escort demetevler escort eryaman escort kızılay escort sincan escort tunalı escort balgat escort cebeci escort dikmen escort maltepe escort keçiören escort etlik escort batıkent escort gaziosmanpaşa escort bahçelievler escort