คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


sakarya escort - adapazarı escort - sakarya escort bayan - escort sakarya - adapazarı escort - serdivan escort - sakarya escort bayan - escort sakarya - sakarya escort - sakarya escort bayan - sakarya escort - adapazarı escort - sakarya escort bayan - escort sakarya - escort sakarya - sakarya escort - adapazarı escort - sakarya escort - hd porn - nevşehir escort - ankara travesti
sakarya escort - sakarya escort - sakarya escort - sakarya escort - sakarya escort
escort bayan - sakarya escort - escort bayan - sakarya escort - escort bayan - sakarya escort - escort bayan - sakarya escort - escort bayan - sakarya escort - escort bayan - sakarya escort - escort bayan - sakarya escort - escort bayan - sakarya escort

ตีพิมพ์เผยแพร่

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
(Digital Technology for Smart City Center)

                              คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยนครพนมตามประกาศกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญา เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และผลิตกำลังคน ด้านวิทยาการจัดการบริหารธุรกิจ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเห็นได้ว่า คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีเจตนารมณ์ เพื่อช่วยประชาชนได้นำวัตกรรมไอซีทีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อการเรียนรู้ เศรษฐกิจ และสังคมมุ่งเน้นความเป็นศูนย์กลางทางวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง เป็นแหล่งรวบรวม ค้นคว้าและถ่ายทอดองค์ความรู้ และการทำนุบำรุงวัฒนธรรมให้อำนวย ประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศไทยโดยรวม ซึ่งคณะได้มีกลุ่มนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญทางการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องจนมีผลงานวิจัยเป็นที่ ประจักษ์และยอมรับในวงการวิชาการอย่างกว้างขวาง รวมถึงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับนักวิจัยด้านไอซีทีจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและจากหน่วยงานภายนอกอย่างเข้มแข็งทั้งงานวิจัยต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ทำให้งานวิจัยด้านการใช้นวัตกรรมไอซีทีมีความโดดเด่นและมีองค์ความรู้ หลากหลายสาขาวิชา ทั้งด้านการเกษตร การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เป็นต้น

                              ดังนั้น ศูนย์วิจัยงานวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์วิจัยที่มีจุดมุ่งหมาย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีสู่ชุมชนตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงการพัฒนาการ แข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง พัฒนานวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ประเทศ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อให้องค์ความรู้เชิงประจักษ์ และสร้างสรรค์ในระดับชาติและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง สร้างผลงานวิจัยในการใช้นวัตกรรมไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ เศษฐกิจ และสังคมให้ประชาชน โดยมีแผนการบริหารศูนย์เพื่อ สร้างกลุ่มนักวิจัยเฉพาะทางพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีสู่ชุมชนตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงการพัฒนาการ แข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ให้นักวิจัยเชี่ยวชาญที่รวมกลุ่มพัฒนาชุดโครงการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย พัฒนานวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ประเทศ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล ศูนย์หาแนวทางแสวงหารายได้นำมาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เชิงประจักษ์ และสร้างสรรค์ในระดับชาติและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในการใช้นวัตกรรมไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ เศรษฐกิจ และสังคมให้ประชาชน โดยตลอดระยะเวลา 2 ปีศูนย์จะผลักดันสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติในสาขาวิชาต่างๆ ภายใต้ 3 สาขาการวิจัยหลัก (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการกีฬา และ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล) เพื่อสร้างองค์ความรู้ พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และเป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหา และพัฒนาประเทศ  สนับสนุนโครงการวิจัยสหวิทยาการ/บูรณาการที่สร้างองค์ความรู้เชิงบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน แก้ปัญหาความยากจนของประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ สนับสนุนงานวิจัยที่เป็นปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนหรือวิกฤตของประเทศ  และสนับสนุนงานวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน เพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนเป็นฐานในการเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาและสร้าง องค์ความรู้ ร่วมกันระหว่างชุมชนกับศูนย์วิจัยและสถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ

ชื่อหัวหน้าโครงการและคณะนักวิจัย

รศ.ดร.ยุวนุช กุลาตรี

หัวหน้าศูนย์วิจัย

ผศ.ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์

ที่ปรึกษาโครงการ

ผศ.ระวิวร ฮงมา

ที่ปรึกษาโครงการ

อาจารย์สุจิรา หงษามนุษย์

ที่ปรึกษาโครงการ

อาจารย์จีราพร รัตนโกสุม

คณะกรรมการวิจัย

ผศ.จิตติยา สุระนรากุล

คณะกรรมการวิจัย

ดร.สรวิทย์ งามสุทธิ

คณะกรรมการวิจัย

อาจารย์ศิริวรรณ เพชรไพร

คณะกรรมการวิจัย

ผศ.บัวจันทร์ อินธิโส

คณะกรรมการวิจัย

อาจารย์ณัฐกฤตา ศรีเมือง

คณะกรรมการวิจัย

อาจารย์ดวงฤทัย ณ นครพนม

คณะกรรมการวิจัย

ดร.สายทิพย์ จะโนภาษ

คณะกรรมการวิจัย

อาจารย์นิภาภัทร พงษ์โสภณ

คณะกรรมการวิจัย

ผศ.ว่าที่ ร.ต.ภูมินทร์ ฮงมา

คณะกรรมการวิจัย

ดร.นิตยา โพธิ์ศรีจันทร์

คณะกรรมการวิจัย

ดร.อภิ คำเพราะ

คณะกรรมการวิจัย

ดร.ศศิฉาย พิมพ์พรรค์

คณะกรรมการวิจัย

ดร.ปิยาภิศักดิ์ เจียรสุคนธ์

คณะกรรมการวิจัย

ผศ.วิทยา บุญสุข

คณะกรรมการวิจัย

อาจารย์อุมาพร จันโสภา

คณะกรรมการวิจัย

ดร.จรรยารัตน์ พฤกษานันท์

คณะกรรมการวิจัย

อาจารย์รสสุคนธ์ สุวรรณกูฏ

คณะกรรมการวิจัย

อาจารย์สุภัทรชรี บุญประชุม

คณะกรรมการวิจัย

อาจารย์ณัฐพงศ์ เขียวศรี

คณะกรรมการวิจัย

ว่าที่ร้อยตรีจิระชัย คาระวะ

คณะกรรมการวิจัย

นางสาวชรินทร์ทิพย์ แผ้วไธสง

เลขานุการ

เป้าหมาย วัตถุประสงค์และแผนกลยุทธ์

 1. พัฒนาและถ่ายทอดองค์งานวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะสู่ชุมชนตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงการพัฒนาการ แข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 2. พัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ประเทศ และๅอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล
 3. เพื่อให้องค์ความรู้เชิงประจักษ์ และสร้างสรรค์ในระดับชาติและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 4. สร้างผลงานวิจัยในงานวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

แผนการบริหารศูนย์วิจัย

 1. สร้างกลุ่มนักวิจัยเฉพาะทางพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะสู่ชุมชนตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงการพัฒนาการ แข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

 2. นักวิจัยเชี่ยวชาญที่รวมกลุ่มพัฒนาชุดโครงการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย พัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ประเทศ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล

 3. มีแนวทางแสวงหารายได้นำมาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เชิงประจักษ์ และสร้างสรรค์ในระดับชาติและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

 4. ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานงานวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะสู่สาธารณะ

แผนการดำเนินงาน ระยะเวลา 2 ปี

 1. สนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติในสาขาวิชาต่างๆ ภายใต้ 3 สาขาการวิจัยหลัก (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการกีฬา และ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล) เพื่อสร้างองค์ความรู้ พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และเป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหา และพัฒนาประเทศ

 2. สนับสนุนโครงการวิจัยสหวิทยาการ/บูรณาการที่สร้างองค์ความรู้เชิงบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน แก้ปัญหาความยากจนของประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

 3. สนับสนุนงานวิจัยที่เป็นปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนหรือวิกฤตของประเทศ

 4. สนับสนุนงานวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน เพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนเป็นฐานในการเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาและสร้าง องค์ความรู้ ร่วมกันระหว่างชุมชนกับศูนย์วิจัยและสถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามเป้าหมายตัวชี้วัด

ปีที่ 1 (2563)

1.

การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิจัยนานาชาติ

จำนวน 1 เรื่อง

2.

จำนวนเงินทุนภายนอกที่ได้รับการสนับสนุน

จำนวน 1โครงการ

3.

การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิจัยในประเทศ

จำนวน 1 เรื่อง

4.

การนำเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติ   

จำนวน 1 เรื่อง

ปีที่ 2 (2564)

1.

จัดโครงการเขียนขอทุนวิจัยภายนอก

จำนวน 1 ครั้ง/ โครงการวิจัยขอทุนภายนอก 2 โครงการ

2.

จำนวนอาจารย์/นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่เพิ่มขึ้นภายใต้ศูนย์ฯ           

รวมอาจารย์และนักศึกษาจำนวน 30 คน

3.

การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิจัยนานาชาติเทียบเท่า Scopus หรือ ISI

จำนวน 1 เรื่อง

4.

ได้รับการสนับสนุนจากทุนภายนอก

จำนวน  2 โครงการ

ปีที่ 3 (2565)

1.

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

จำนวน 1 โครการ

2.

การนำเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติ             

จำนวน 2 เรื่อง

3.

การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิจัยนานาชาติ

จำนวน 1 เรื่อง

4.

จำนวนเงินทุนภายนอกที่ได้รับการสนับสนุน

จำนวน 1โครงการ

5.

การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิจัยในประเทศ

จำนวน 1 เรื่อง

6.

ได้รับการสนับสนุนจากทุนภายนอก

จำนวน  2 โครงการ

ปีที่ 4 (2566)

1

การตีพิมพ์ตำราหรือหนังสือ  

จำนวน 1 เล่ม

2

การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิจัยนานาชาติ

จำนวน 3 เรื่อง

3

จำนวนเงินทุนภายนอกที่ได้รับการสนับสนุน

จำนวน 3โครงการ

4

การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิจัยในประเทศ

จำนวน 3 เรื่อง


sakarya escort - adapazarı escort - sakarya escort bayan - escort sakarya - adapazarı escort - serdivan escort - sakarya escort bayan - escort sakarya - sakarya escort - sakarya escort bayan - sakarya escort - adapazarı escort - sakarya escort bayan - escort sakarya - escort sakarya - sakarya escort - adapazarı escort - sakarya escort - hd porn - nevşehir escort - ankara travesti
sakarya escort - sakarya escort - sakarya escort - sakarya escort - sakarya escort
escort bayan - sakarya escort - escort bayan - sakarya escort - escort bayan - sakarya escort - escort bayan - sakarya escort - escort bayan - sakarya escort - escort bayan - sakarya escort - escort bayan - sakarya escort - escort bayan - sakarya escort
gaziantep escort title="gaziantep escort bayan">gaziantep escort bayan
malatya escort ağrı escort adana escort kilis escort osmaniye escort siirt escort muş escort bartın escort sivas escort çorlu escort uşak escort şile escort ayvalık escort balıkesir escort rize escort sultangazi escort şile escort bayan escort bayan escort escort bayan escort edirne escort zonguldak escort çankırı escort afyon escort burdur escort çorum escort bilecik escort düzce escort manisa escort amasya escort yalova escort konak escort karabük escort afyon escort alanya escort amasya escort ayvalık escort balıkesir escort bilecik escort çankırı escort çeşme escort didim escort düzce escort fethiye escort gebze escort ısparta escort karabük escort karaman escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort konyaaltı escort kuşadası escort lefkoşa escort manavgat escort marmaris escort muğla escort ordu escort rize escort şile escort tekirdağ escort yalova escort zonguldak escort iskenderun escort görükle escort adapazarı escort çorlu escort adana escort afyon escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort bayburt escort bilecik escort bolu escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort düzce escort edirne escort eskişehir escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ısparta escort istanbul escort izmir escort maraş escort karabük escort karaman escort kastamonu escort kayseri escort kırıkkale escort kırklareli escort kocaeli escort kırşehir escort konya escort kütahya escort manisa escort mersin escort muğla escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort sinop escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort uşak escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort kırşehir escort hatay escort muğla escort sinop escort artvin escort giresun escort kastamonu escort ankara escort malatya escort kayseri escort mersin escort konya escort sakarya escort adana escort samsun escort antakya escort aydın escort bolu escort niğde escort trabzon escort gaziemir escort karşıyaka escort antalya escort sincan escort izmir escort izmit escort eskişehir escort bursa escort hatay escort çanakkale escort yozgat escort nevşehir escort gümüşhane escort kütahya escort malatya escort antep escort karşıyaka escort gaziemir escort urfa escort ısparta escort kıbrıs escort aydın escort kırklareli escort aydın escort bolu escort elazığ escort mardin escort tekirdağ escort van escort muş escort ağrı escort bayburt escort gümüşhane escort diyarbakır escort izmit escort bodrum escort urfa escort bitlis escort bingöl escort bursa escort erzurum escort erzincan escort samsun escort çankırı escort yalova escort kocaeli escort tekirdağ escort zonguldak escort buca escort bolu escort edirne escort kırşehir escort kütahya escort denizli escort kocaeli escort zonguldak escort malatya escort kayseri escort mersin escort diyarbakır escort hatay escort van escort sakarya escort trabzon escort izmit escort gebze escort antakya escort alanya escort adıyaman escort amasya escort sincan escort çaycuma escort kahramanmaraş escort çanakkale escort aydın escort kütahya escort kastamonu escort aksaray escort mardin escort bodrum escort düzce escort uşak escort balıkesir escort edirne escort ısparta escort nevşehir escort afyon escort erzincan escort yalova escort adana escort şanlıurfa escort bitlis escort bingöl escort ağrı escort şırnak escort tunceli escort manisa escort ordu escort giresun escort mersin escort muğla escort konya escort gümüşhane escort batman escort çorlu escort marmaris escort fethiye escort çeşme escort beylikdüzü escort sivas escort antalya escort ayvalık escort ankara escort gaziantep escort niğde escort kıbrıs escort erzurum escort kars escort kuşadası escort mersin escort esenyurt escort beşiktaş escort mecidiyeköy escort avcılar escort sakarya escort izmit escort sinop escort artvin escort kırıkkale escort adıyaman escort alanya escort kırşehir escort çorum escort çankırı escort gölcük escort iznik escort görükle escort bandırma escort tekirdağ escort adapazarı escort yozgat escort bornova escort etiler escort pendik escort ataşehir escort bahçeşehir escort bahçelievler escort batman escort gebze escort girne escort silivri escort iskenderun escort görükle escort
antalya escort akseki escort aksu escort alanya escort bayan antalya escort antalya grup escort antalya masöz antalya rus escort antalya sınırsız escort antalya travesti escort bdsm escort beldibi escort bayan belek escort bayan çallı escort bayan çamyuva escort bayan demre escort bayan elmalı escort bayan fethiye escort bayan finike escort bayan göynük escort bayan güllük escort bayan ışıklar escort bayan kaş escort bayan kemer escort bayan konyaaltı altınkum escort bayan konyaaltı arapsuyu escort bayan konyaaltı escort bayan konyaaltı liman escort korkuteli escort bayan kültür escort kundu escort bayan lara escort bayan manavgat escort bayan muratpaşa escort bayan örnekköy escort bayan rus escort bayan serik escort bayan side escort bayan suriyeli escort tekirova escort bayan üniversiteli escort alanya escort mahmutlar escort alanya escort mahmutlar escort alanya escort mahmutlar escort istanbul escort avrupa yakası escort şişli escort topkapı escort istanbul vip escort maslak escort merter escort aksaray escort arnavutköy escort ataköy escort bağcılar escort bahçelievler escort bakırköy escort beşitaş escort beylikdüzü escort beyoğlu escort halkalı escort istanbul sınırsız escort kağıthane escort mecidiyeköy escort nişantaşı escort escort istanbul ataşehir escort beykoz escort çekmeköy escort kadıköy escort maltepe escort pendik escort sancaktepe escort şile escort sultanbeyli escort tuzla escort ümraniye escort üsküdar escort
ataşehir escort ataşehir anadolu yakası escort ankara escort
adana escort ankara escort bursa escort diyarbakir escort eskisehir escort kayseri escort kocaeli escort konya escort malatya escort maras escort mersin escort ordu escort sakarya escort samsun escort hatay escort mardin escort tekirdag escort antalya escort aydin escort nigde escort nevsehir escort elazig escort manisa escort osmaniye escort denizli escort mugla escort
izmit escort bayan izmit anal yapan escort darıca escort izmit rus escort kocaeli escort bayan gemlik escort bursa escort pendik escort escort bayan tuzla sınırsız escort tuzla eve gelen escort tuzla otele gelen escort bursa escort escort bayan bursa eve gelen escort görükle escort bayan escort istanbul kadıköy escort ataköy escort bostancı escort göztepe escort avcılar escort kocaeli escort anal yapan escort darıca escort eve gelen escort gebze escort cialis cialis fiyat cialis 100 mg cialis 20 mg viagra escort ankara eryaman escort etlik escort çankaya escort kızılay escort sisli escort kurtuluş escort avrupa yakası escort şirinevler escort escort bursa bursa eve gelen escort bursa ucuz escort kartal escort atalar escort cevizli escort esentepe escort topselvi escort yakacik escort ugurmumcu escort karlıktepe escort cavuşoglu escort cumhuriyet escort gumuspinar escort kordonboyu escort orhantepe escort altayçeşme escort aydınevler escort zümrütevler escort gülsuyu escort gülensu escort girne escort başıbüyük escort bağlarbaşı escort idealtepe escort fındıklı escort esenkent escort büyükbakkalköy escort küçükyalı escort şişli escort taksim escort bursa escort seks izle zenci porno izle escort bayan ataşehir escort antalya kemer escort kepez escort antalya türbanlı escort
ankara escort marmaris escort bursa escort mersin escort antalya escort izmir escort samsun escort bodrum escort çeşme escort kuşadası escort adana escort eskişehir escort gaziantep escort esenyurt escort pendik escort tuzla escort fatih escort ümraniye escort mecidiyeköy escort kartal escort bahçelievler escort bahçeşehir escort ataşehir escort bakırköy escort nişantaşı escort avcılar escort büyükçekmece escort kurtkoy escort konya escort beşiktaş escort taksim escort beylikdüzü escort malatya escort sakarya escort şişli escort maltepe escort kadıköy escort ataköy escort bostancı escort şirinevler escort bağcılar escort üsküdar escort etiler escort başaksehir escort ortaköy escort kağıthane escort sultangazi escort halkalı escort çekmeköy escort şaşkınbakkal escort mamak escort sincan escort keçiören escort çankaya escort beypazarı escort akyurt escort pursaklar escort kahramankazan escort göztepe escort alsancak escort bornova escort buca escort karabaglar escort karşıyaka escort konak escort narlıdere escort izmit escort başiskele escort kandira escort körfez escort karamürsel escort dilovası escort gölcük escort gebze escort kocaeli escort kayseri escort elazığ escort denizli escort diyarbakir escort adana escort ankara escort izmir escort antalya escort gaziantep escort kayseri escort konya escort mersin escort denizli escort kocaeli escort diyarbakır escort alanya escort manavgat escort bursa escort eskişehir escort sakarya escort samsun escort malatya escort trabzon escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balikesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort ısparta escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kütahya escort manisa escort mardin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort urfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort ordu escort tokat escort tunceli escort usak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort kıbrıs escort
adana escort ankara escort bursa escort diyarbakir escort eskisehir escort kayseri escort kocaeli escort konya escort malatya escort maras escort mersin escort ordu escort sakarya escort samsun escort hatay escort mardin escort tekirdag escort antalya escort aydin escort nigde escort nevsehir escort elazig escort manisa escort osmaniye escort denizli escort mugla escort
adana escort adapazarı escort afyon escort aksaray escort alanya escort aliağa escort amasya escort antalya escort ataşehir escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayraklı escort bilecik escort bodrum escort bolu escort bornova escort buca escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort darıca escort didim escort edirne escort edremit escort elazığ escort konya escort eryaman escort kıbrıs escort eskişehir escort fethiye escort giresun escort gümüşhane escort güngören escort hatay escort iskenderun escort ısparta escort gaziemir escort karabük escort karaman escort karşıyaka escort kaş escort kastamonu escort kayseri escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort kuşadası escort kütahya escort lara escort malatya escort manisa escort maraş escort mersin escort muğla escort nevşehir escort niğde escort ödemiş escort ordu escort osmaniye escort pendik escort sakarya escort atakum escort samsun escort sincan escort sinop escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tuzla escort urfa escort uşak escort düzce escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort adana escort adapazarı escort afyon escort aksaray escort alanya escort aliağa escort amasya escort antalya escort ataşehir escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayraklı escort bilecik escort bodrum escort bolu escort bornova escort buca escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort darıca escort didim escort edirne escort edremit escort elazığ escort konya escort eryaman escort kıbrıs escort eskişehir escort fethiye escort giresun escort gümüşhane escort güngören escort hatay escort iskenderun escort ısparta escort gaziemir escort karabük escort karaman escort karşıyaka escort kaş escort kastamonu escort kayseri escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort kuşadası escort kütahya escort lara escort malatya escort manisa escort maraş escort mersin escort muğla escort nevşehir escort niğde escort ödemiş escort ordu escort osmaniye escort pendik escort sakarya escort atakum escort samsun escort sincan escort sinop escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tuzla escort urfa escort uşak escort düzce escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort dörtyol escort antakya escort yüreğir escort bandırma escort gürsu escort marmaris escort ereğli escort çorlu escort afşin escort gemlik escort kemer escort karatay escort selçuklu escort beyşehir escort bosna escort ceyhan escort nazilli escort talas escort yıldırım escort