คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Ads ป.โท-2-64--Last Edit-02
ลงทะเบียนบัณฑิต 64-ED-02
Untitled-1-1-01
previous arrow
next arrow

ชื่อปริญญา ภาษาไทย: วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information Technology

โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต

โอกาสทางวิชาชีพ
สามารถประกอบอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์ ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้วิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร

1 หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30001103 : ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic purposes
3 (2-2-5)
30002101 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (2-2-5)
30002103 : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (2-2-5)
30002104 : ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Occupation
3 (2-2-5)
30003101 : ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
Vietnamese for Communication
3 (2-2-5)
30003102 : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (2-2-5)
30003103 : ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
Lao for Communication
3 (2-2-5)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30004104 : มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
Human and Multicultural Society in the Greater Mekong Subregion
3 (3-0-6)
30004105 : คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นำ
Morality, Ethics, and Leadership
3 (3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30005101 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
Science and Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
30005102 : คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
Mathematics and Logic
3 (3-0-6)
1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30006101 : การรู้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information, Media, and Information Technology Literacy
3 (2-2-5)
30006102 : สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ
Health, Sport, and Aesthetics
3 (2-2-5)
2 หมวดวิชาเฉพาะ 89 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน 18 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30703205 : คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Mathematics for Computer and Information Technology
3 (3-0-6)
30703206 : สถิติและวิจัยสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Statistics and Research for Information Technology
3 (3-0-6)
30703207 : กฎหมายและจริยธรรมสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Laws and Ethics for Information Technology
3 (3-0-6)
30703208 : เครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Networks
3 (2-2-5)
30703209 : ระบบฐานข้อมูล
Database Systems
3 (2-2-5)
30703210 : หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Principles Computer Programming
1 (1-0-2)
30703211 : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computer Programming
2 (0-4-2)
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 57 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศับ 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30703325 : เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
Introduction to Information Technology
3 (3-0-6)
30703326 : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems
3 (3-0-6)
30703327 : การบริหารโครงการซอฟต์แวร์
Software Project Management
3 (3-0-6)
2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 24 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30703328 : ฐานข้อมูลขั้นสูง
Advanced Database
3 (0-6-3)
30703329 : การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web Programming
3 (0-6-3)
30703330 : เทคโนโลยีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย
Internetworking Technology
3 (0-6-3)
30703331 : ความมั่นคงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Security
3 (2-2-5)
30703332 : การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
Application Development for Mobile Devices
3 (0-6-3)
30703333 : หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Special Topics in Information Technology
3 (0-6-3)
30703334 : หลักการสื่อดิจิทัล
Principles of Digital Media
1 (1-0-2)
30703335 : ปฏิบัติการออกแบบสื่อดิจิทัล
Digital Media Design
2 (0-4-2)
30703336 : โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Project
3 (0-6-3)
2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟท์แวร์ต์ 18 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30703337 : การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
Information System Analysis and Design
3 (3-0-6)
30703338 : การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object Oriented Programming
3 (0-6-3)
30703339 : การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร
์ Computer Graphic Design
3 (0-6-3)
30703340 : เกมคอมพิวเตอร์
Computer Game Security
3 (0-6-3)
30703341 : การออกแบบและพัฒนาเว็บ
Web Design and Development
3 (0-6-3)
30703342 : คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล Data Warehouse and Data Mining 3 (2-2-5)
2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30703343 : โครงสร้างข้อมูล
Data Structure
3 (2-2-5)
30703344 : ระบบปฏิบัติการ
Operating System
3 (0-6-3)
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 8 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30703414 : ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับธุรกิจ
Geographic Information System for Business
3 (2-2-5)
30703415 : การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
Cloud Computing
3 (2-2-5)
30703416 : เทคโนโลยีไร้สายและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง
Wireless Technologies and Internet of Things
3 (2-2-5)
30703417 : การออกแบบภาพเคลื่อนไหว
Animation Design
3 (2-2-5)
30703418 : ปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence
3 (3-0-6)
30703419 : การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
Software Design and Development
3 (2-2-5)
30703420 : ซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส
Open Source Software
3 (2-2-5)
30703421 : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
Human-computer Interaction
3 (3-0-6)
30703422 : ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
English for Information Technology
3 (3-0-6)
30703423 : สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Seminar in Information Technology
1 (1-0-2)
30703424 : เตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจ
Pre-Cooperative Education
1 (1-0-2)
30703425 : หลักการสืบค้นทางสารสนเทศ
Principles of Information
3 (3-0-6)
30703426 : พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
e-Commerce
3 (2-2-5)
3 หมวดวิชาเลือกเสรี์ 6 หน่วยกิต
4 หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30703901 : สหกิจศึกษา
Co-operative Education
6 (0-640-0)
30703902 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Professional Traning in Information Technology
3 (0-40-0)
buca escort
ataşehir escort maltepe escort bostancı escort kadıköy escort maltepe escort ataşehir escort tuzla escort pendik escort ümraniye escort kartal escort
maltepe escort kurtköy escort
sakarya escort sakarya escort bayan adapazarı escort serdivan escort escort sakarya webmaster forum
ankara escort çankaya escort çukurambar escort demetevler escort eryaman escort kızılay escort sincan escort tunalı escort balgat escort cebeci escort dikmen escort maltepe escort keçiören escort etlik escort batıkent escort gaziosmanpaşa escort bahçelievler escort