คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Ads ป.โท-2-64--Last Edit-02
ลงทะเบียนบัณฑิต 64-ED-02
Untitled-1-1-01
previous arrow
next arrow

ชื่อปริญญา ภาษาไทย: บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Sport Management

โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต

โอกาสทางวิชาชีพ
อาจารย์สอนวิชาพลศึกษาและนันทนาการ นักนันทนาการ นักวิจัยการกีฬาผู้บริหารทางพลศึกษา หรือนักกีฬา ผู้จัดการทีมนักกีฬา ผู้จัดสอนกีฬาให้เยาวชนในภาคฤดูร้อนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ปรึกษาด้านสมรรถภาพนักกีฬาหรือสุขภาพ หัวหน้าหรือเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ออกกำลังกายเอกชนโค้ชกีฬาประจำสโมสรกีฬา ต่าง ๆ โค้ชกีฬาประ จำโรงแรมหรือคลับที่พักตากอากาศระดับห้าดาวสำหรับนักท่องเที่ยว ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า และอุปกรณ์การกีฬาผู้จัดการนันทนาการหรือกิจกรรมสัมพันธ์ให้กับพนักงานองค์กรต่างๆ เจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับกีฬาทุกประเภท เป็นต้น

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร

1 หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30001103 : ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic purposes
3 (2-2-5)
30002101 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (2-2-5)
30002103 : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (2-2-5)
30002104 : ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Occupation
3 (2-2-5)
30003101 : ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
Vietnamese for Communication
3 (2-2-5)
30003102 : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (2-2-5)
30003103 : ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
Lao for Communication
3 (2-2-5)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30004104 : มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
Human and Multicultural Society in the Greater Mekong Subregion
3 (3-0-6)
30004105 : คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นำ
Morality, Ethics, and Leadership
3 (3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30005101 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
Science and Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
30005102 : คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
Mathematics and Logic
3 (3-0-6)
1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30006101 : การรู้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information, Media, and Information Technology Literacy
3 (2-2-5)
30006102 : สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ
Health, Sport, and Aesthetics
3 (2-2-5)
2 หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน 39 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30701201 : เศรษฐศาสตร์จุลภาค
Microeconomicsr
3 (3-0-6)
30701202 : เศรษฐศาสตร์มหภาค
Macroeconomics
3 (3-0-6)
30701203 : หลักการตลาด
Principles of Marketing
3 (3-0-6)
30701204 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
Introduction to Business
3 (3-0-6)
30701205 : การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
Managment and Organizational Behavior
3 (3-0-6)
30701206 : การจัดการการผลิต
Production Management
3 (3-0-6)
30701207 : การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
3 (3-0-6)
30701208 : สถิติธุรกิจ
Business Statistics
3 (3-0-6)
30701209 : กฎหมายธุรกิจ
Business Laws
3 (3-0-6)
30701210 : ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการ
Business English for Entrepreneurs
3 (3-0-6)
30702201 : หลักการบัญชีขั้นต้น
Introduction to Principles of Accounting
3 (2-2-5)
30702202 : การเงินธุรกิจ
Business Finance
3 (3-0-6)
30702203 : การภาษีอากร 1
Taxation 1
3 (3-0-6)
30704201 : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
Business Computer and Information Technology
3 (2-2-5)
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 33 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30706300 : วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
Sport Science for Health Promotion
3 (3-0-6)
30706301 : พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ทางการกีฬา
Basic Human Anatomy and Physiological in Sport
3 (3-0-6)
30706302 : การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
Body Conditioning
3 (3-0-6)
30706303 : การจัดการธุรกิจศูนย์ฝึกกีฬาและสุขภาพ
Sport and Health Center Business Management
3 (3-0-6)
30706304 : จิตวิทยาการออกกำลังกายและกีฬาเบื้องต้น
Basic Exercise and Sport Psychology
3 (3-0-6)
30706305 : กฎหมายธุรกิจทางการกีฬา
Business Laws of Sport
3 (3-0-6)
30706306 : การจัดการธุรกิจการแข่งขันกีฬา
Sport Competition Business Management
3 (3-0-6)
30706307 : การตลาดทางการกีฬา
Sport Marketing
3 (3-0-6)
30706308 : การวิจัยทางการจัดการกีฬา 1
Sport Management Research I
3 (2-0-4)
30706309 : การวิจัยทางการจัดการกีฬา 2
Sport Management Research II
3 (3-0-6)
30706310 : การสัมมนาทางการจัดการกีฬา
Seminar of Sport Management
3 (2-0-4)
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 24 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30706400 : การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา
Sport Coaching
3 (3-0-6)
30706401 : การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยวทางการกีฬา
Recreation Management and Sport Tourism
3 (3-0-6)
30706402 : การจัดการการออกกำลังกายและการควบคุมน้ำหนัก
Exercise Management and Weight Control
3 (3-0-6)
30706403 : การฝึกด้วยน้ำหนัก
Weight Training
3 (3-0-6)
30706404 : ความปลอดภัยทางกีฬา
Sport Safety Responsibility
3 (3-0-6)
30706405 : การออกกำลังกายสำหรับบุคคลกลุ่มพิเศษ
Exercise for Special Populations
3 (3-0-6)
30706406 : กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
Physical Activity for Health
2 (1-2-3)
30706407 : เทคโนโลยีทางการกีฬา
Sport Technology
3 (3-0-6)
30706408 : การนวดเพื่อสุขภาพ
Massage for Health
2 (1-2-3)
30706409 : การจัดการกิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activity Management
2 (1-2-3)
30706410 : การจัดการแอโรบิกด๊านซ์
Aerobic Dance Management
2 (1-2-3)
30706411 : การจัดการแอโรฟิตบอล
Aerofitball Management
2 (1-2-3)
30706412 : การจัดการพิลาทิสฒ
Pilates Management
2 (1-2-3)
30706413 : การจัดการโยคะ
Yoga Management
2 (1-2-3)
30706414 : การจัดการกีฬาแบดมินตัน
Badminton Management
2 (1-2-3)
30706415 : การจัดการกีฬาเทเบิลเทนนิส
Table Tennis Management
2 (1-2-3)
30706416 : การจัดการกีฬาเทนนิส
Tennis Management
2 (1-2-3)
30706417 : การจัดการกีฬากอล์ฟ
Golf Management
2 (1-2-3)
30706418 : การจัดการกีฬาฟุตบอล
Football Management
2 (1-2-3)
30706419 : การจัดการกีฬาฟุตซอล
Futsal Management
2 (1-2-3)
30706420 : การจัดการกีฬารักบี้ฟุตบอล
Rugby Football Management
2 (1-2-3)
30706421 : การจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
Volleyball Management
2 (1-2-3)
30706422 : การจัดการกีฬาบาสเกตบอล
Basketball Management
2 (1-2-3)
30706423 : การจัดการกีฬาตะกร้อและเซปัคตะกร้อ
Takraw and Sepak Takraw Management
2 (1-2-3)
30706424 : การจัดการกีฬากรีฑา
Athletics Management
2 (1-2-3)
30706425 : การจัดการกีฬาศิลปะป้องกันตัว
Martial Art Management
2 (1-2-3)
30706426 : การจัดการกีฬาว่ายน้ำ
Swimming Management
2 (1-2-3)
30706427 : การจัดการกีฬาพื้นบ้าน
Folk Sport Management
2 (1-2-3)
30706428 : การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ
Life Saving and Water Safety
2 (1-2-3)
3 หมวดวิชาเลือกเสรี์ 6 หน่วยกิต
4 หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30706901 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ
Business Administration Internship
1 (1-0-2)
30706902 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการกีฬา
Sport Management Internship
3 (0-480-0)
30706903 : สหกิจศึกษา
Co-operative Education
6 (0-640-0)
buca escort
ataşehir escort maltepe escort bostancı escort kadıköy escort maltepe escort ataşehir escort tuzla escort pendik escort ümraniye escort kartal escort
maltepe escort kurtköy escort
sakarya escort sakarya escort bayan adapazarı escort serdivan escort escort sakarya webmaster forum
ankara escort çankaya escort çukurambar escort demetevler escort eryaman escort kızılay escort sincan escort tunalı escort balgat escort cebeci escort dikmen escort maltepe escort keçiören escort etlik escort batıkent escort gaziosmanpaşa escort bahçelievler escort