คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Ads ป.โท-2-64--Last Edit-02
ลงทะเบียนบัณฑิต 64-ED-02
Untitled-1-1-01
previous arrow
next arrow

ชื่อปริญญา ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Aadministration (Business Computer)

โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต

โอกาสทางวิชาชีพ
สามารถประกอบอาชีพในตำแหน่งเจ้าหน้าคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล เจ้าหน้าที่พัฒนาและออกแบบระบบงาน โปรแกรมเมอร์ ผู้จัดการสารสนเทศ พนักงานบริษัท ผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์ เว็บมาสเตอร์ และสามารถทำงานในภาคราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนประกอบธุรกิจส่วนตัว

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร

1 หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30001103 : ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic purposes
3 (2-2-5)
30002101 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (2-2-5)
30002103 : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (2-2-5)
30002104 : ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Occupation
3 (2-2-5)
30003101 : ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
Vietnamese for Communication
3 (2-2-5)
30003102 : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (2-2-5)
30003103 : ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
Lao for Communication
3 (2-2-5)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30004104 : มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
Human and Multicultural Society in the Greater Mekong Subregion
3 (3-0-6)
30004105 : คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นำ
Morality, Ethics, and Leadership
3 (3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30005101 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
Science and Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
30005102 : คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
Mathematics and Logic
3 (3-0-6)
1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30006101 : การรู้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information, Media, and Information Technology Literacy
3 (2-2-5)
30006102 : สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ
Health, Sport, and Aesthetics
3 (2-2-5)
2 หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน 42 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30701201 : เศรษฐศาสตร์จุลภาค
Microeconomicsr
3 (3-0-6)
30701202 : เศรษฐศาสตร์มหภาค
Macroeconomics
3 (3-0-6)
30701203 : หลักการตลาด
Principles of Marketing
3 (3-0-6)
30701204 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
Introduction to Business
3 (3-0-6)
30701205 : การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
Managment and Organizational Behavior
3 (3-0-6)
30701206 : การจัดการการผลิต
Production Management
3 (3-0-6)
30701207 : การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
3 (3-0-6)
30701208 : สถิติธุรกิจ
Business Statistics
3 (3-0-6)
30701209 : กฎหมายธุรกิจ
Business Laws
3 (3-0-6)
30701210 : ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการ
Business English for Entrepreneurs
3 (3-0-6)
30701211 : การเงินธุรกิจ
Business Finance
3 (3-0-6)
30702201 : หลักการบัญชีขั้นต้น
Introduction to Principles of Accounting
3 (2-2-5)
30702202 : การภาษีอากร 1
Taxation 1
3 (2-2-5)
30704201 : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
Business Computer and Information Technology
3 (2-2-5)
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 47 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30704301 : กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Laws and Ethics in Information Technology
3 (3-0-6)
30704302 : การเขียนโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบไร้สายในงานธุรกิจ
Mobile Programming and Wireless Component in Business
3 (2-2-5)
30704303 : คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล
Data Warehouse and Data Mining
3 (2-2-5)
30704304 : ความมั่นคงของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Business Information System Security
3 (2-2-5)
30704305 : การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
Cloud Computing
3 (2-2-5)
30704306 : ระเบียบวิธีวิจัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Business Computer Research Methodology
3 (2-2-5)
30704307 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับระบบโลจิสติคส์
Information Technology for logistics System
3 (2-2-5)
30704308 : เครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Networks
3 (2-2-5)
30704309 : เครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Networks
3 (2-2-5)
30704310 : ระบบฐานข้อมูล
Database Systems
3 (2-2-5)
30704311 : โครงสร้างข้อมูล
Data Structure
3 (2-2-5)
30704312 : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computer Programming
3 (2-2-5)
30704313 : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System
3 (3-0-6)
30704314 : การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
Information Systems Analysis and Design
3 (3-0-6)
30704315 : สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Seminar in Business Computer
1 (0-3-1)
30704316 : โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ 1
Business Computer Project 1
1 (0-3-1)
30704317 : โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ 2
Business Computer Project 21
2 (0-6-2)
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30704401 : เทคนิคการนำเสนอทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
Presentation Techniques in Business Information Technology
3 (2-2-5)
30704402 : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
Business Information Technology Management
3 (3-0-6)
30704403 : การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
Business Information Technology Audit
3 (2-2-5)
30704404 : การสื่อสารแบบไร้สายและแบบเคลื่อนที่ในงานธุรกิจ
Wireless and Mobile Communication in Business
3 (2-2-5)
30704405 : การประยุกต์คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อธุรกิจ
Computer Graphic Application for Business
3 (2-2-5)
30702406 : เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
Technology Computer and Operating System
3 (2-2-5)
30704407 : การตรวจสอบและประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
Software Quality Auditing and Assurance
3 (2-2-5)
30704408 : การพัฒนาและประยุกต์ฐานข้อมูล
Database Development and Application
3 (2-2-5)
30704409 : ระบบความปลอดภัยสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Security System for Electronic Commerce
3 (2-2-5)
30704410 : การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Electronic Commerce 3 (2-2-5)
30704411 : การบริหารทรัพยากรองค์กร
Enterprise Resource Planning
3 (2-2-5)
30704412 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
3 (3-0-6)
30704413 : การเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ
Entrepreneurship and Business Development
3 (2-2-5)
30704414 : นวัตกรรมและการจัดการองค์ความรู้
Digital MarketingInnovation and Knowledge Management
3 (3-0-6)
30704415 : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
Decision Support System
3 (3-0-6)
30704416 : คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
Mathematics for Computer
3 (2-2-5)
30704417 : โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัยทางธุรกิจ
Program Application for Business Statistics and Research
3 (2-2-5)
3 หมวดวิชาเลือกเสรี์ 6 หน่วยกิต
4 หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30704318 : เตรียมฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
Preparation for Experience
1 (1-0-2)
30704319 : เตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา
Pre - Cooperative Education
1 (1-0-2)
30704901 : ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
Experienceา
Pre - Cooperative Education
3 (0-480-0)
30704902 : สหกิจศึกษา
Cooperative Education
6 (0-640-0)
buca escort
ataşehir escort maltepe escort bostancı escort kadıköy escort maltepe escort ataşehir escort tuzla escort pendik escort ümraniye escort kartal escort
maltepe escort kurtköy escort
sakarya escort sakarya escort bayan adapazarı escort serdivan escort escort sakarya webmaster forum
ankara escort çankaya escort çukurambar escort demetevler escort eryaman escort kızılay escort sincan escort tunalı escort balgat escort cebeci escort dikmen escort maltepe escort keçiören escort etlik escort batıkent escort gaziosmanpaşa escort bahçelievler escort