คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Ads ป.โท-2-64--Last Edit-02
ลงทะเบียนบัณฑิต 64-ED-02
Untitled-1-1-01
previous arrow
next arrow

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิต สาขาวิชาการจัดการ

ชื่อปริญญา ภาษาไทย: บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Management)

โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต

โอกาสทางวิชาชีพ
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานในฐานะนักบริหารขององค์การภาคเอกชนและภาครัฐ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจของครอบครัว หรือเป็นพื้นฐาน ในการจัดตั้งธุรกิจ ของตนเอง

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร

1 หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30001103 : ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic purposes
3 (2-2-5)
30002101 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (2-2-5)
30002103 : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (2-2-5)
30002104 : ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Occupation
3 (2-2-5)
30003101 : ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
Vietnamese for Communication
3 (2-2-5)
30003102 : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (2-2-5)
30003103 : ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
Lao for Communication
3 (2-2-5)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30004104 : มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
Human and Multicultural Society in the Greater Mekong Subregion
3 (3-0-6)
30004105 : คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นำ
Morality, Ethics, and Leadership
3 (3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30005101 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
Science and Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
30005102 : คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
Mathematics and Logic
3 (3-0-6)
1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30006101 : การรู้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information, Media, and Information Technology Literacy
3 (2-2-5)
30006102 : สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ
Health, Sport, and Aesthetics
3 (2-2-5)
2 หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน 42 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30701201 : เศรษฐศาสตร์จุลภาค
Microeconomicsr
3 (3-0-6)
30701202 : เศรษฐศาสตร์มหภาค
Macroeconomics
3 (3-0-6)
30701203 : หลักการตลาด
Principles of Marketing
3 (3-0-6)
30701204 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
Introduction to Business
3 (3-0-6)
30701205 : การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
Managment and Organizational Behavior
3 (3-0-6)
30701206 : การจัดการการผลิต
Production Management
3 (3-0-6)
30701207 : การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
3 (3-0-6)
30701208 : สถิติธุรกิจ
Business Statistics
3 (3-0-6)
30701209 : กฎหมายธุรกิจ
Business Laws
3 (3-0-6)
30701210 : ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการ
Business English for Entrepreneurs
3 (3-0-6)
30701211 : การเงินธุรกิจ
Business Finance
3 (3-0-6)
30702201 : หลักการบัญชีขั้นต้น
Introduction to Principles of Accounting
3 (2-2-5)
30702202 : การภาษีอากร 1
Taxation 1
3 (2-2-5)
30704201 : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
Business Computer and Information Technology
3 (2-2-5)
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 33 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30701301 : สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
Business Environments
3 (3-0-6)
30701302 : การพัฒนาองค์การ
Organizationnal Development
3 (3-0-6)
30701303 : การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Managment
3 (3-0-6)
30701304 : ธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business
3 (3-0-6)
30701305 : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ
Business Management Information Systems
3 (3-0-6)
30701306 : การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
Quantitative Analysis for Business Decision Making
3 (3-0-6)
30701307 : การบัญชีเพื่อการจัดการ
Management Accounting
3 (3-0-6)
30701308 : การพยากรณ์ธุรกิจ
Business Forecasting
3 (3-0-6)
30701309 : ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
Business Research Methods
3 (2-2-5)
30701310 : สัมมนาทางการจัดการ
Seminar in Management
3 (2-2-5)
30701701 : ปัญหาพิเศษทางการจัดการ
Special Problems in Management
3 (1-4-6)
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30701401 : การจัดการธุรกิจ
Business Management
3 (3-0-6)
30701402 : การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
Small Business Management
3 (3-0-6)
30701403 : การวิเคราะห์โครงการและการลงทุน
Project Analysis and Investment
3 (3-0-6)
30701404 : การจัดการความเสี่ยง
Risk Management
3 (3-0-6)
30701405 : ความรับผิดชอบสังคมขององค์กรธุรกิจ
Corporate Social Responsibility
3 (3-0-6)
30701406 : ธุรกิจจำลอง
Simulative Business
3 (3-0-6)
30701407 : โลจิสติกส์และซับพลายเชน
Logistics and Supply Chain
3 (3-0-6)
30701408 : การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
Warehouse and Distribution Center Management
3 (3-0-6)
30701409 : การจัดการขนส่ง
Transportation Management
3 (3-0-6)
30701410 : การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
Business Negotiation
3 (3-0-6)
30701411 : กฎหมายเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ
Economic and International Investment Laws
3 (3-0-6)
30701412 : การจัดการการค้าชายแดน
Border Trade Management
3 (3-0-6)
30701413 : กฏหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์
Labor and Labor Relations Laws
3 (3-0-6)
30701414 : มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ
Human Relations in Organizations
3 (3-0-6)
30701415 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Development
3 (3-0-6)
30701416 : การจัดการความขัดแย้ง
Conflict Management
3 (3-0-6)
30701417 : การสื่อสารในองค์การ
Organizational Communication
3 (3-0-6)
30701418 : การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมองค์การ
Change and Organizational Innovation Management
3 (3-0-6)
30701419 : การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Project Management
3 (2-2-5)
30701420 : การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นเพื่องานธุรกิจ
Application Development for Business
3 (2-2-5)
30701421 : การตลาดบนอินเทอร์เน็ต
Internet Marketing
3 (2-2-5)
30701422 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับระบบโลจิสติคส์
Information Development for Business
3 (2-2-5)
30701423 : ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจธุรกิจ
Computer Based Business Decision Support Systems
3 (3-0-6)
30701424 : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
Business Information Technogy Management
3 (3-0-6)
3 หมวดวิชาเลือกเสรี์ 6 หน่วยกิต
4 หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30701901 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ
Business Administration Internship
3 (0-480-0)
30702902 : สหกิจศึกษา
Co-operative Education
6 (0-640-0)
buca escort
ataşehir escort maltepe escort bostancı escort kadıköy escort maltepe escort ataşehir escort tuzla escort pendik escort ümraniye escort kartal escort
maltepe escort kurtköy escort
sakarya escort sakarya escort bayan adapazarı escort serdivan escort escort sakarya webmaster forum
ankara escort çankaya escort çukurambar escort demetevler escort eryaman escort kızılay escort sincan escort tunalı escort balgat escort cebeci escort dikmen escort maltepe escort keçiören escort etlik escort batıkent escort gaziosmanpaşa escort bahçelievler escort