คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Ads ป.โท-2-64--Last Edit-02
ลงทะเบียนบัณฑิต 64-ED-02
Untitled-1-1-01
previous arrow
next arrow

หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิชานิเทศศาสตร์)

ชื่อปริญญา ภาษาไทย: นิเทศศาสตร์บัณฑิต

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts

โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

โอกาสทางวิชาชีพ

ทำงานทางด้านสื่อสารมวลชน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น กลุ่มสายงานโฆษณา ในตำแหน่งนักคิดสร้างสรรค์ (Creative) หรือฝ่ายผลิตและสร้างสรรค์งาน เช่น กราฟฟิกดีไซน์เนอร์อาร์ตไดเรคเตอร์ เป็นต้น กลุ่มงานประสาชาสัมพันธ์ ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์นักข่าว ผู้ประกาศนักวัดรายการวิทยุกระจายเสียง เป็นต้น และยังสามารถประกอบอาชีพอิสระได้อีกหลากหลาย ด้วยการนำศาสตร์ ทางด้านนิเทศศาสตร์ท่่มุ่งเน้นในการพัฒนาและใช้ความคิดสร้าง สรรค์นั้นไปประยุกต์ใช้

1 หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30001103 : ภาษาไทยเชิงวิชารกา
Thai for Academic purposes
3 (2-2-5)
30002101 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (2-2-5)
30002103 : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (2-2-5)
30002104 : ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Occupation
3 (2-2-5)
30003101 : ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
Vietnamese for Communication
3 (2-2-5)
30003102 : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (2-2-5)
30003103 : ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
Lao for Communication
3 (2-2-5)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30004104 : มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
Human and Multicultural Society in the Greater Mekong Subregion
3 (3-0-6)
30004105 : คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นำ
Morality, Ethics, and Leadership
3 (3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30005101 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
Science and Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
30005102 : คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
Mathematics and Logic
3 (3-0-6)
1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30006101 : การรู้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information, Media, and Information Technology Literacy
3 (2-2-5)
30006102 : สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ
Health, Sport, and Aesthetics
3 (2-2-5)
2 หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน 48 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
30705201 : หลักการเบื้องต้นของสื่อดิจิทัล
Principles of Digital Media
3 (3-0-6)
30705202 : ธุรกิจสื่อดิจิทัล
Digital Media Business
3 (3-0-6)
30705203 : ศิลปะการออกแบบและคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น
Introduction to Design Art and Computer Graphic
3 (2-2-5)
30705204 : การลำดับความคิดและการเล่าเรื่อง
Thought Sequence and Story Telling
3 (2-2-5)
30705205 : หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ดิจิทัล
Principles of Digital Broadcasting
3 (3-0-6)
30705206 : การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางสื่อดิจิทัล
Digital Media in Advertising and Public Relations
3 (2-2-5)
30705207 : การเขียนเพื่อการผลิตสื่อดิจิทัล
Writing for Digital Media Production
3 (2-2-5)
30705208 : หลักการวารสารศาสตร์และสิ่งพิมพ์ออนไลน์
Principles of Journalism and Online Publications
3 (3-0-6)
30705209 : สื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล
Mass Communication in the Digital Age
3 (3-0-6)
30705210 : กฎหมายและจริยธรรมสื่อดิจิทัล
Laws and Ethics of Digital Media
3 (3-0-6)
30705211 : หลักการภาพยนตร์ดิจิทัลเบื้องต้น
Principles of Digital Film
3 (3-0-6)
30705212 : การตัดต่อภาพและเสียงในสื่อดิจิทัล
Audio and Visual Editing for Digital Media
3 (2-2-5)
30705213 : การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ดิจิทัล
Research for Digital Communication Arts
3 (3-0-6)
30705214 : ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อดิจิทัล
English for Digital Media
3 (3-0-6)
30705215 : การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับสื่อดิจิทัล
Strategic Management for Digital Media
3 (3-0-6)
30705216 : โครงงานระดับปริญญาตรี
Undergraduate Senior Project
3 (2-2-5)
buca escort
ataşehir escort maltepe escort bostancı escort kadıköy escort maltepe escort ataşehir escort tuzla escort pendik escort ümraniye escort kartal escort
maltepe escort kurtköy escort
sakarya escort sakarya escort bayan adapazarı escort serdivan escort escort sakarya webmaster forum
ankara escort çankaya escort çukurambar escort demetevler escort eryaman escort kızılay escort sincan escort tunalı escort balgat escort cebeci escort dikmen escort maltepe escort keçiören escort etlik escort batıkent escort gaziosmanpaşa escort bahçelievler escort