Home      Services       Download      About      Contact
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2554 (1 มิ.ย.2554 - 31 พ.ค.2555)

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒.๓     : ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ(สมศ.๗)
ชนิดของตัวบ่งชี้    : ผลลัพธ์
การคิดรอบปี        : ใช้ปีปฏิทิน พ.ศ.๒๕๕๔  (๑ มกราคม ๒๕๕๔ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔)
คำอธิบายตัวบ่งชี้:
ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย               การปฏิบัติจริงและได้นำไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางานในหน้าที่จนเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ

เกณฑ์การประเมิน
กำหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้

ค่าน้ำหนัก

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ

๐.๒๕

บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

๐.๕๐

บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

๐.๗๕

ตำราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

๑.๐๐

ตำราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่ง
ทางวิชาการแล้วหรือตำราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ


วิธีการคำนวณ

 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ
-------------------------------------------------------------------------------

x

๑๐๐

 

อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ ๑๐ เท่ากับ ๕ คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑.  จำนวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตำรา หนังสือ) ที่มีคุณภาพของอาจารย์ประจำ โดยนับรวมผลงานของอาจารย์ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่ผลงานแล้วเสร็จ ปีที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ชื่อหน่วยงานที่รับรองและมีหลักฐานการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค่าน้ำหนักของผลงานวิชาการแต่ละชิ้น
๒.  จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ

ผลการดำเนินงาน 
          คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอาจารย์ในปี  ๒๕๕๔  จำนวน ๓๐ คน  มีตำราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว จำนวน ๒ เรื่อง คิดผลรวมถ่วงน้ำหนักคะแนนได้เท่ากับ (๒/๓๐ )x๑๐๐ = ๖.๖๗  โดยเกณฑ์กำหนดร้อยละ ๑๐ เท่ากับ ๕ คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา ดังนั้น คิดค่าคะแนนได้เท่ากับ (๖.๖๗*๕)/๑๐ เท่ากับ ๓.๓๓

ผลการดำเนินงาน
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจำนวนผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ จำนวน ๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๐ ประกอบด้วย

  1. บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ             จำนวน           ๐ เรื่อง
  2. บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ      จำนวน           ๐ เรื่อง
  3. ตำราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ                 จำนวน           ๐  เรื่อง
  4.  ตำราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตำราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ    
    จำนวน           ๒ เรื่อง

การบรรลุเป้าหมาย
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดค่าเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.)” เท่ากับ ค่าเฉลี่ย ๓.๖ ดำเนินการได้ ค่าเฉลี่ย ๓.๓๓ จึงไม่บรรลุเป้าหมายตามกำหนด

สรุปผลการประเมินตนเอง

ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนน

๔.๒.๓

ค่าเฉลี่ย ๓.๖

x

ค่าเฉลี่ย ๓.๓๓

๓.๓๓


แนวทางการพัฒนา
งานวิจัยและพัฒนา ควรสนับสนุนให้อาจารย์เขียนตำราหรือหนังสือ โดยจัดการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสนับสนุนการผลิต และเผยแพร่ผลงานวิจัย ตามเกณฑ์สมศ.รอบที่สาม

รายการเอกสารอ้างอิง

๔.๒.๓ -๓.๓๓-๑   จำนวนอาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจำปี ๒๕๕๔
๔.๒.๓ -๓.๓๓-๒    ตำราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตำราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอ
ตำแหน่งทางวิชาการ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์เนียน คำมุลตรี เรื่อง เศรษฐศาสตร์จุลภาค ๑              
๔.๒.๓ -๓.๓๓-๓   ตำราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตำราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตำแหน่ง
ทางวิชาการ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์เนียน คำมุลตรี เรื่อง เศรษฐศาสตร์มหภาค ๑