Untitled Document
Untitled Document

งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ SPSS ในการวิจ

เมื่อวันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการณ์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม SPS...


ปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และปี

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 3 คณะวิทยการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และปี ...


เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะฯ และสมาชิกสภามหาวิท

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. – 15.00 น. บริเวณ ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะฯ และสมาชิกสภามหาวิทยาลัยนครพนม ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสโมสรนักศึ...


กีฬาน้องใหม่ เชื่อมสายใยด้วยกีฬา ประจำปีการศึ

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่มหาวิทยาลัยนครพนม เชื่อมสายใยด้วยกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สนามกีฬาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...


โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 255

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินจัดโครงการถวายเทียนวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ วัดอรัญวิเวก ตำบลนาราชควาย อำเ...


โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ

งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรม "ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ" รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพร...


โครงการสงกรานต์

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 เมษายน 2557 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินจัดโครงการวันสงกรานต์คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2557 เป็นการสืบสานประเพณีไ...


รับน้องเชื่อมสัมพันธ์น้องพี่คณะวิทยาการจัดการ

...


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2

...


ซ้อมรับน้อง 56

...
www.studentloan.or.th
www.studentloan.or.th
ตรวจสอบยอดหนี้ผู้กู้
Untitled Document