Untitled Document
Untitled Document 

คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไท

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2560 ประเพณีลอยกระทง โดยการจัดกิจกรรม ประกวดกระทงของทั้ง 6 สาขาวิชา เพื่อเลือกสรรกระทงที่สวยงามที่สุด เข้าประกวดกระทงในระดับคณะ วิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นบริเวณสระน้ำศาลเจ้าปู่ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ถือเป็นการร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทยให้ดำรงอยู่คู่กับสังคมไทย ในกิจกรรมมีการเดินขบวนเชิญกระทงของแต่ละคณะ วิทยาลัย การประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจา


กิจกรรมทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา ณ สำนักสงฆ์อรั

วันนี้ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 7.00 น. ณ สำนักสงฆ์อรัญวิเวก (ป่าช้านาราชควาย) ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำโดย นายวัฒนพงษ์ คงสืบเสาะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ได้ร่วมกันทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องสังฆทาน และปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนา และปลูกฝังให้นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนที่ดี และดำรงไว้วัฒนธรรมอันดีงานข


รดน้ำขอพรผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม เนื่องในว

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ บริเวณหน้าอาคารคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการฯ จัดโครงการประเพณีรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ในชื่อ "ม่วนซื่น โฮแซว สัมพันธ์ สุขสันต์ วันปีใหม่ไทย" โดยมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ สำนักวิทยบริการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมรดน้ำขอพร รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 บรรยากาศเป็


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นลุ่ม

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษานำตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแสดงกิจกรรมงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2560 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และเกาะกลางบึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาด้านงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยนครพนม งานบุญผะเหวด หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า บุญมหาชาติ เป็นประเพณีบุญเดือนสี่ ตาม ฮีตสิบสอง ของชาวอีสาน ถือว่าเป็นประเพณีการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ เป็นงานประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด สืบเนื่องติดต่อกันมาทุ


โครงการอนุรักษ์และร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 29 - 30 มกราคม 2560 งานกิจการนักศึกษาได้นำนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของชนเผ่าไทยแสก ณ บ้านอาจสามารถ ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม โดยนำนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมการกิจกรรมในงานเพื่อเป็นร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมของชาวบ้านอาจสามารถ โดยเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และยังเป็นการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยนครพนมในอีกด้านหนึ่งด้วย


โครงการลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี ๒๕

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณแลนด์มาร์ค พญาศรีสัตตนาคราช นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมกิจกรรม “ ชาวนครพนมร้อยดวงใจ ลอยเรือไฟ ถวายพ่อหลวง ” ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และจุดเทียมถวายความอาลัย ร่วมกิจกรรมลอยกระทง ประจำ 2559 ซึ่งคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมประกวดในครั้งนี้ด้วย ซึ่งกระทงของคณะฯได้รับรางวัลชมเชย โดยมีนางสาวจิราภา ปะวัง เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลในครั้งนี้


โครงการลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 25

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้กำหนดจัดโครงการลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ ลานพนมนาคา ริมเขื่อนแม่น้ำโขง อ.เมือง จ.นครพนม ซึ่งประเพณีวันลอยกระทงของทุกปีจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย หรือถ้าเป็นปฏิทินจันทรคติล้านนาจะตรงกับเดือนยี่ และหากเป็นปฏิทินสุริยคติจะราวเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเดือน 12 นี้เป็นช่วงต้นฤดูหนาว อากาศจึงเย็นสบาย และอยู่ในช่วงฤดูน้ำหลาก มีน้ำขึ้นเต็มฝั่ง ทำให้เห็นสายน้ำอย่างช


โครงการถวายเทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เล็งเห็นความสำคัญของประเพณีดังกล่าว วันพุธ ที่ ๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ด้วยทุกปีได้มีประเพณีเข้าพรรษา เพื่อเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนา ที่มีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ และทรงสั่งสอนแก่ชาวพุทธทุกคน ดังนั้น การดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนที่ดี จึงเป็นหน้าที่อีกประการหนึ่งที่ควรยึดถือและดำเนินการปฏิบัติให้ดำรงต่อไป


โครงการสงกรานต์คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีส

งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการสงกรานต์คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2559 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการอนุรักษ์ประเพณีไทยและแสดงความเคารพอ่อนน้อมแก่ผู้อาวุโส เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ บริเวณหน้าตึกคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นลุ่ม

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นลุ่มน้ำโขงประจำปี 2559 ในงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และเกาะกลางบึงพลาญชัย ในวันที่ 11-13 มีนาคม 2559 โดยบุญผะเหวด หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า บุญมหาชาติ เป็นประเพณีบุญเดือนสี่ ตามฮีตสิบสอง ของชาวอีสาน ถือว่าเป็นประเพณีการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ พุทธศาสนิกชนจะเก็บดอกไม้ที่ชาวอีสานว่าเรียกว่า ดอกจิก ดอกจาน ซึ่ง


โครงการอนุรักษ์และร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมอนุรักษ์และร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น เผ่าไทแสก สืบเนื่องจากกรอบการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยนครพนมได้กำหนดกรอบ TOR หัวข้อที่ ๕.กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำกิจกรรม ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัยฯ โดยงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะฯ มีหน้าที่ในการจัดการกิจกรรมดังกล่าวคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มห


โครงการเปิดโลกวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง

งานทำนุศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ ได้ดำเนินการจัดโครงการเปิดโลกวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2556 ณ งานประเพณีบุณหลวง และ การละเล่นผีตาโขน ปี 2556 อ.ด่านซ้าย จ.เลย เพื่อร่วมอนุรักษ์ เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกอันล้ำค่าและเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดแถบลุ่มน้ำโขง