บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง Hall of fame อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ ลงนามร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนียน คำมุลตรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อร่วมประสานความเข้มแข็งทางวิชาการและงานวิจัย ตลอดจน เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยงานเครือข่ายทั้งด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาและสังคมโดยรวม ทั้งนี้สัญญาความร่วมมือทางวิชาการจะร่วมมือในด้านบุคลากร สถานที่ และวิชาการซึ่งสนับสนุนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและด้านวิชาการ ดังต่อไปนี้ 1. การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร และการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ 2. ความร่วมมือในการจัดอาจารย์ผู้สอน การศึกษาค้นคว้า วิจัย แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารวิชาการและกาให้วิชาการร่วมกัน 3. การเป็นแหล่งเรียนรู้ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านต่างๆร่วมกัน 4. การพัฒนาทางด้านวิชาการ ตัวแบบในการแก้ไขปัญหาทางด้านบริหารธุรกิจ ด้านการบัญชี ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านการตลาด และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 5. การร่วมมือกันในเรื่องอื่นๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน