โครงการสร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการและวิชาชีพในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกับวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขวงคำม่วน

  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 คณาอาจารย์คณะวิทยาการจัดการฯ ได้ดำเนินจัดโครงการสร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการและวิชาชีพในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกับวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขวงคำม่วน ณ วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขวงคำม่วน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยคณะวิทยาการจัดการฯมีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนจำนวน 6 สาขาวิชา และมีการดำเนินการด้านงานวิจัยและการให้บริการวิชาการ ทั้งภายในประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือด้านการให้บริการวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการฯ กับ วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขวงคำม่วน