ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการให้บริการวิชาการ

  วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2560) เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนอุเทนพัฒนา อำเภอ ท่าอุเทน จังหวัด นครพนม งานบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม นำคณะอาจารย์ ของคณะ ฯ นำโดย อาจารย์กรรณิกา สิงห์ศรี ,อาจารย์บัวจันทร์ อินธิโส ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระวิวร ฮงมา ,อาจารย์วชิรนันท์ ปุ้ม ,อาจารย์สุชีวา สิทธิจินดา และนางสาววิกานดา หล้าบา นักวิชาการศึกษาเข้าพบ นางจันทร์จรัส ไตรยราช รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ เพื่อหารือเกี่ยวกับกำหนดวันและเวลาการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีทั้งหมด 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมอบรมการทำซูซิ (จากสาขาวิชาการจัดการ) กิจกรรมอบรมการคำนวณต้นทุน ส่วนประสมการตลาด (4P) ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรในชุมชน (จากสาขาวิชาการบัญชี) กิจกรรมอบรมการจัดทำแผนที่ด้วยภาพถ่ายทางอากาศ (จากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) กิจกรรมอบรมการใช้งานระบบ Google Cloud (จากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเป็นผู้ประกาศข่าวและพิธีกรเบื้องต้น (จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์) และกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย (จากสาขาวิชาการจัดการกีฬา) ซึ่งงานบริการวิชาการ ได้ทำการสำรวจความต้องการของนักเรียน เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทั้งหมดเพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด และเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนมากที่สุด ข่าว/ภาพ นายคณธร เกตุแย้ม ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม