การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม

  การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ หน่วยเลือกตั้งคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยเริ่มเปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.30 น. และปิดหีบลงคะแนนในเวลา 12.00 น. จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงทำการนับคะแนน โดยมี อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ร่วมสังเกตการณ์ ทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความโปร่งใส สำหรับผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม ในส่วนของคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีภูมินทร์ ฮงมา เป็นตัวแทนในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนครพนม ต่อไป