การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ 5 ปี มหาวิทยาลัยนครพนม

  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรม การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 และ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ภูมิพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม จากนั้นเป็นการแนะนำคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวถึง ทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยนครพนม ในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไร และเปิดโอกาส ให้ผู้เข้าร่วมรับฟังสอบถามปัญหา และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ กิจกรรมการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 และ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผู้เข้าร่วม อาทิ คณบดี คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจน เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ร่วมการรับฟังจำนวนมาก คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย นางสาวสุจิรา หงษามนุษย์ รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ ฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารและผู้เข้าประชุม ได้ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และถ่ายภาพร่วมกัน ต่อจะนั้นเป็นกิจกรรมจับรางวัล มอบของรางวัล สร้างความสนุกสนานให้กับบุคลากรในการลุ้นรางวัลเป็นอย่างยิ่ง