ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ

  คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา สังกัด คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่าว : นายคณธร เกตุแย้ม เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ