การนำเสนอวิสัยทัศน์ และตอบข้อซักถาม ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  วันนี้ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแก้วกาญจนา ชั้น ๖ คณะวิทยาการจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ภูมิพันธุ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา งามสุทธิ ประธานกรรมการสรรหาคณบดี และคณะกรรมการสรรหา ฯ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ฯ เข้ารับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ และตอบข้อซักถาม ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ รุ่งสุข ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยใช้เวลาในการนำเสนอวิสัยทัศน์ ไม่เกิน ๓๐ นาที และตอบข้อซักถาม ไม่เกิน ๒๐ นาที จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของประธานคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการสรรหา ฯ ต่อไป