คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มนพ. ขอเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยนครพนม 12 ปี

  ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2560 ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยนครพนม วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 นั้น บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ได้สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ดังนี้ รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประเภท Gold Medalist สาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวนุช กุลาตี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม