ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  เมื่อวันที่ 12 และ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และ ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ฝ่ายวิชาการ โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรโดยครั้งนี้มีหลักสูตรที่เข้ารับการประเมิน 3 หลักสูตร ได้แก่ - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการจัดการกีฬา - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มลิจันทร์ ทองคำ เป็นประธาน ร่วมด้วย อาจารย์มุทุดา แก่นสุวรรณ และ อาจารย์อาทิตยาพร อรุณพิพัฒนพงศ์ เป็นกรรมการ คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล เป็นประธาน ร่วมด้วยอาจารย์กาญ ดำริสุ และ อาจารย์ภคินี วัชรปรีดา เป็นกรรมการ คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล เป็นประธาน ร่วมด้วยอาจารย์กาญ ดำริสุ และ อาจารย์ภคินี วัชรปรีดา เป็นกรรมการ คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีรัตน์ วุฒิเสน เป็นประธาน ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธราธิป ภู่ระหงษ์ และ อาจารย์ชาญวิช สุวรรณพงศ์ เป็นกรรมการ โดยแต่ละหลักสูตรได้รับข้อแนะนำ ข้อเสนอแนะ จากกรรมการ ที่ประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา และมหาวิทยาลัยนครพนม