การสรรหาผู้แทนเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.บ.ม.

  วันนี้ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมแก้วกาญจนา ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมเพื่อสรรหาผู้แทนเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.บ.ม. ประเภทผู้แทนสายวิชาการและสายสนับสนุน สายละ 2 ท่าน การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรสายวิชาการ และ สายสนับสนุน ร่วมใช้สิทธิกันอย่างพร้อมเพรียง