โครงการวิพากษ์การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ

  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกาญจนา ชั้น 6 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการวิพากษ์การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวิทยากร ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ นางสาวสุจิรา หงษามนุษย์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน และ นางสาวเพ็ญพักตร์ สืบศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมด้วยบุคลากร ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ การประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ระดับคณะ ในปีการศึกษา 2559 ร่วมถึงการเตรียมหลักฐานประกอบการประเมิน ร่วมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และครอบคลุมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายงาน สืบเนื่องมากจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่า การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รองรับการประกันคุณภาพภายนอก ประกอบกับมหาวิทยาลัยนครพนม กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ ในช่วงเดือน มิถุนายน 2560 งานประกันคุณภาพการศึกษา จึงจัดโครงการสัมมนาวิพากษ์การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 วัตถุประสงค์ก็เพื่อ จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ รวมถึงตัวบ่งชี้ที่เป็นเชิงคุณภาพ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และครอบคลุมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการดำเนินโครงการดังกล่าว ก็คือ การได้รายงานผลการประเมินตนเองระดับคณะ พร้อมสำหรับการเข้ารับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ในปีการศึกษา 2559 ต่อไป ภาพ/ข่าว : นายคณธร เกตุแย้ม (ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม)