โครงการวิพากษ์การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร

  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมแก้วกาญจนา ชั้น 6 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการวิพากษ์การเขียนรายงานการประเมินตนเอง เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 โดยมี นางสาวเพ็ญพักตร์ สืบศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน เปิดโครงการดังกล่าว และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวิทยากร ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะอาจารย์จากทั้ง 6 สาขา ของคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบเนื่องมากจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่า การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รองรับการประกันคุณภาพภายนอก ประกอบกับมหาวิทยาลัยนครพนม กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร ในช่วงเดือน มิถุนายน 2560 งานประกันคุณภาพการศึกษา จึงจัดโครงการสัมมนาวิพากษ์การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 วัตถุประสงค์ก็เพื่อ จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร รวมถึงตัวบ่งชี้ที่เป็นเชิงคุณภาพให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และครอบคลุมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการนี้ก็เพื่อให้คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รายงานผลการประเมินตนเองระดับ หลักสูตร ครอบคลุมครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมสำหรับการเข้ารับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 ต่อไป ภาพ/ข่าว : นายคณธร เกตุแย้ม (ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม)