การปฏิบัติธรรม อิทธิบาท 4 นักศึกษาบัญชี ชั้นปีที่ 1

  โครงการปฏิบัติธรรม อิทธิบาท 4 หลักธรรมเพื่อความสำเร็จสำหรับนักศึกษาบัญชี ชั้นปีที่ 1 โดยมีอาจารย์ดวงฤทัย ณ นครพนม เป็นผู้ควบคุมดูแล ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม วัดน้อยโพธิ์คำ อำเภอ เมือง จังหวัด นครพนม วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาและเรียนรู้หลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เช่น เรื่องของ อิทธิบาท 4 หลักธรรมเพื่อความสำเร็จ และแนวปฏิบัติของศาสนาพุทธด้านสมถกรรมฐานเบื้องต้น เช่น การเดินจงกลม การนั่งสมาธิ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้และการบูรณาการด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษากับการสืบทอดหลักคำสอนให้คงอยู่และสืบต่อไป กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา