ปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และปี 4 เทียบโอน

  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 3 คณะวิทยการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และปี 4 เทียบโอน ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา โดยมี นายวัฒนพงษ์ คงสืบเสาะ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิด โครงการดังกล่าว ปัจฉิมนิเทศ หมายถึง ปัจฉิม คือ หลังสุด นิเทศ คือ ชี้แจง รวมแล้วจึงหมายถึง การทำความเข้าใจและชี้แจง หลังสิ้นสุดทำการต่าง ๆ เมื่อสิ้นกิจกรรมใด ๆ ก็ตามจะขาดไม่ได้คือ การปัจฉิมนิเทศ เพื่อชี้แจงให้ข้อมูล และให้แนวทางในเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม เช่น เมื่อสำเร็จการศึกษาการปัจฉิมนิเทศจะเป็นการให้โอวาท อวยพร ให้แนวทางในการวางตน เพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงทางบทบาทหน้าที่จากนักเรียน นักศึกษาไปเป็นผู้ใหญ่วัยทำงานพร้อมเข้าสู่โลกของอาชีพ สู่สังคมความเป็นจริง ให้แนวทางการพัฒนาตนหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป ตลอดจนถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดี ปลูกฝังความรักความศรัทธาระหว่างสถาบันให้เหนี่ยวแน่น ต่อจากนั้นเป็นการบรรยาย จากตัวแทนสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม นางสาวณัฐปภัสร์ อ่อนทา เจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน การปรับปรุงบุคลิกภาพ การตอบคำถามในการสมัครงาน และแนะนำตำแหน่งงานต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา ช่วงสุดท้ายเป็นการประกอบพิธีการบายศรีสู่ขวัญ ให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา โดยมีนายวัฒนพงษ์ คงสืบเสาะ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ และ ดร.สายทิพย์ จะโนภาษ หัวหน้าสาขาวิชาการสาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมพิธีดังกล่าว การบายศรีสู่ขวัญ นั้น คำว่า “ บายศรี ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานแปลว่า ภาชนะใส่เครื่องสังเวยในพิธีทำขวัญ หรือ สู่ขวัญ จัดตกแต่งให้สวยงาม เป็นพิเศษด้วยใบตอง และดอกไม้สด มีข้าว ขนม ข้าวต้มเป็นเครื่องประกอบอันสำคัญ การทำพิธีเรียกขวัญ จึงเรียกว่า “ บายศรีสู่ขวัญ ” คำว่า “ พาขวัญ ” เป็นภาษาอีสาน มีความหมายเช่นเดียวกับ “ พานบายศรี ” มีการแต่งพาขวัญพร้อมเครื่องสังเวยต่างๆ เหมือนกัน การสู่ขวัญ หรือสูตขวัญ การสู่ขวัญหรือสูตขวัญของชาวอีสาน คงวิวัฒนาการมาจากพิธีพราหมณ์ เพราะบรรพบุรุษเคยนับถือทั้งพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ การสู่ขวัญเป็นเรื่องเกี่ยวกับขวัญและจิตใจ เพื่อหาทางก่อให้เกิดขวัญหรือกำลังใจดีขึ้น ชาวอีสานเห็นความสำคัญทางจิตใจมาก ดังนั้น วิถีการดำเนินชีวิตแทบทุกอย่างจึงมักจะมีการเรียกร้องพลังทางจิต จะได้ช่วยให้มีพลังใจเข็มแข็ง สามารถฟันฝ่าอุปสรรคหรือภัยพิบัติได้นั้นเอง จึงเป็นประเพณีถือปฏิบัติยั่งยืนมาจาสมัยนี้ การสู่ขวัญ เป็นประเพณีโบราณที่บรรพบุรุษได้เคยประพฤติปฏิบัติสืบต่อๆ กันมาช้านาน โดยเชื่อว่า เป็นสิริมงคลแก่การเป็นอยู่หรือช่วยให้เกิดมงคลและอยู่ด้วยความสวัสดีมีชัย มีโชคลาภยิ่งขึ้น ทำให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ด้วยความราบรื่นและอาจดลบันดาลให้ผู้ที่เคราะห์ร้ายหายจากสรรพเคราะห์ทั้งปวงด้วย แต่การสู่ขวัญต้องอาศัยคนเฒ่าคนแก่ผู้เป็นนักปราชญ์ ผู้ฉลาดหรือผู้รู้วิธีทำ ซึ่งเรียกว่า “ หมอขวัญ ” หรือ “ พราหมณ์ ” สู่ขวัญให้ จึงจะเป็นสิริมงคลได้ผลดีสมความปรารถนา ถ้าหากทำไปสักแต่ว่าทำไม่มีพิธีการอันแนบเนียนก็จะมีผลน้อย เพราะการทำพิธีนี้เกี่ยวกับจิตวิทยาอย่างหนึ่งด้วย ถ้าผู้ทำเป็นผู้ฉลาดในพิธีการ ตั้งอกตั้งใจทำจริงๆ มุ่งหวังให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้รับขวัญของผู้รับการสู่ขวัญจริงๆ อย่างนี้จึงจะได้รับประโยชน์จากการสู่ขวัญนั้น สาเหตุที่มีการสู่ขวัญ เหตุที่จะมีการสู่ขวัญปกติมีอยู่ 2 ประการด้วยกัน คือ เพราะปรารภในเหตุที่ดีอย่างหนึ่ง และปรารภในเหตุไม่ดีอย่างหนึ่ง การสู่ขวัญเนื่องในเหตุที่ดี ก็ได้แก่ การทำเนื่องในการได้รับโชคลาภ หรือสิ่งที่พึงพอใจ เช่น ไปค้าขายได้เงินทองมามาก ได้เลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์ แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ เจ้านายหรือผู้ใหญ่ที่เคารพไปมาหาสู่ จากบ้านไปนานแล้วมาเยี่ยมบ้าน ได้ลาภพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นต้น ส่วนเหตุในทางไม่ดี จัดการสู่ขวัญเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ให้หายเสนียดจัญไรต่าง ๆ เช่น เจ็บไข้ได้ป่วย หรือหายจากป่วย ได้รับความตกใจหรืออกสั่นขวัญหายจากเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เคราะห์ร้ายเสียทรัพย์สินเงินทองเกิดถ้อยร้อยความ สัตว์หรือสิ่งของหายแล้วได้คืนมา เป็นต้น ก็ทำการสู่ขวัญเพื่อเรียกขวัญ หรือเชิญขวัญมา เพื่อให้ขวัญผู้นั้นมาอยู่กับเนื้อกับตัว จะได้ทำจิตใจของผู้นั้นมีความสุขสบาย หรือหายจากเคราะห์เข็ญ ต่าง ๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นประเพณีโบราณที่สืบทอดต่อกันมายาวนาน คณะวิทยาการจัดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ และพิธีบายศรีสู่ขวัญ ให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้กับนักศึกษาที่กำลังจะวัยทำงานพร้อมเข้าสู่โลกของอาชีพ สู่สังคม นอกรั้วมหาวิทยาลัย ภาพ / ข่าว : นายคณธร เกตุแย้ม