เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะฯ และสมาชิกสภามหาวิทยาลัยนครพนม

  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. – 15.00 น. บริเวณ ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะฯ และสมาชิกสภามหาวิทยาลัยนครพนม ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและสภานักศึกษาระดับคณะ ว่าที่นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการฯ ได้แก่ นายศักรินทร์ คำแพงดี จำนวนคะแนนเสียง 206 คะแนน และว่าที่สภานักศึกษาคณะฯ ได้แก่ นายเทพประสิทธิ์ สายคำ จำนวนเสียง 163 คะแนน และนายวัฒนา มาภา จำนวน 159 คะแนน เป็นตัวแทนนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมหาวิทยาลัยนครพนม รายละเอียดผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เบอร์ 2 นายศักรินทร์ คำแพงดี ได้ 206 คะแนน เบอร์ 1 นางสาวสุพรรษา ดวงวิเศษ ได้ 119 คะแนน บัตรเสีย 10 ใบ สมาชิกสภามหาวิทยาลัยนครพนม เบอร์ 1 นายเทพประสิทธิ์ สายคำ ได้ 163 คะแนน เบอร์ 2 นายวัฒนา มาภา ได้ 159 คะแนน บัตรเสีย 13 ใบ รวมผู้ใช้สิทธิ 335 คน