โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน

  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกาญจนา ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ในหัวข้อ “ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในการปรับปรุงหลักสูตร” โดยมีอาจารย์ สาขาต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมหาวิทยาลัยนครพนม ในอนาคต