การสอบสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

  วันนี้ 28 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคณาจารย์สาขาต่างๆ ได้แก่ สาขาการบัญชี สาขาการจัดการกีฬา และสาขานิเทศศาสตร์ ร่วมสอบสัมภาษณ์ ซึ่งมีนักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์รวมจำนวน 114 คน จำแนกออกเป็น สาขาการบัญชี 4 ปี (ปกติ) จำนวน 42 คน สาขาการบัญชี เทียบโอน (ปกติ) จำนวน 42 คน สาขาการจัดการกีฬา 20 คน สาขานิเทศศาสตร์ 10 คน ตามลำดับ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากส่วนงานต่างๆ ในคณะฯ อย่างเต็มที่