อบรมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

  เมื่อวันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องเรียน 304 ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดอบรมเรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยการมีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมจำนวน 60 คน มีการแบ่งกลุ่ม workshop จำนวน 5 กลุ่ม และนำเสนอโครงการซึ่งแต่ละโครงการนั้นเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นอย่างยิ่ง การประกันคุณภาพการศึกษา ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญยิ่งของหน่วยงานการศึกษาทุกระดับ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา และได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา 2542 กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องมีการทำประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกแห่ง และรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกปีการศึกษา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการทบทวนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอยู่ตลอดเวลา สำหรับมาตรฐานใดที่ดำเนินการณ์แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ดีก็ต้องรักษามาตรฐานให้ดีขึ้น เพื่อให้มีการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถนำความรู้ด้านประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมของคณะและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราธิป ภู่ระหงษ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพ ในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้นักศึกษาให้มีความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างทักษะในการทำงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการเตรียมความพร้อมของคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสำหรับปีการศึกษาต่อไป ภาพ/ข่าว : นายคณธร เกตุแย้ม