สาขาวิชาการจัดการกีฬา

ชื่อ: นางสาวนริศรา เปรมศรี
ตำแหน่ง:หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการกีฬา
Email: modna_07@hotmail.co.th
 

ชื่อ:ดร.ชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ
ตำแหน่ง:อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการกีฬา
Email: chayanona@yahoo.com

 

ชื่อ: นายศักดิ์ชัย ศรีสุข 
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการกีฬา
Email: sakchai0072@hotmail.com

 

ชื่อ:นายสุทธิรักษ์ วิเศษสังข์ 
ตำแหน่ง:อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการกีฬา
Email: rindaman1996@hotmail.com

ชื่อ: นายวัฒนพงษ์ คงสืบเสาะ
ตำแหน่ง:อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการกีฬา
Email: