บุคลากรฝ่ายวิชาการ

ชื่อ: อาจารย์เพ็ญพักตร์ สืบศรี
ตำแหน่ง:รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Email: 

ชื่อ: นายเดชา วงศ์ปัสสะ
ตำแหน่ง:นักวิชาการศึกษา
Email: decha.mit@gmail.com

ชื่อ: นางสาววิกานดา หล้าบา
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา(งานประกันฯ)
Email: jang_fake_7@hotmail.com

ชื่อ: นางสาวอภัยวรรณ์ จิตมาตย์
ตำแหน่ง:นักวิชาการศึกษา
Email: aphaiwanjitmart73@hotmail.com

ชื่อ: พัชราภรณ์ เหมะธุลิน
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email: