บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ชื่อ:นายวัฒนพงษ์ คงสืบเสาะ
ตำแหน่ง:ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
Email: 

ชื่อ: นางสาวธิดารัตน์ ประพัฒพงษ์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา
Email: kik_tida77@hotmail.com

ชื่อ: นางสาวจิราภา ปะวัง
ตำแหน่ง:นักกิจการนักศึกษา
Email:salapao1988@gmail.com