บุคลากรฝ่ายบริหารและแผนงาน

ชื่อ: อาจารย์สุจิรา หงษามนุษย์
ตำแหน่ง:รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน
Email: 

ชื่อ: นางนัฐธิดา อาษาวัง
ตำแหน่ง:รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
Email: nattida929.asa@gmail.com

ชื่อ: นางสาวอรพรรณ สุวรรณมาโจ
ตำแหน่ง:นักทรัพยากรบุคคล
Email: orapunsu@gmail.com

ชื่อ: นางสาวผุสดี นนท์ไพรวัน
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
Email: pussadee_5588@hotmail.co.th

ชื่อ: นางสาวสุจิตตรา แสนชัย
ตำแหน่ง:นักวิชาการเงินและบัญชี
Email: ke_au_6543@hotmail.com

ชื่อ: นางชื่นสุมล อินทร์หา
ตำแหน่ง:นักวิชาการเงินและบัญชี
Email: chunesumon@gmail.com

ชื่อ: นางสาววราภรณ์ พันธุ์เมือง
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ
Email: waraporn252411@gmail.com

ชื่อ: นางสาวอมรรัตน์ ลาวงค์
ตำแหน่ง:นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Email:arlung_5555@outlook.co.th

ชื่อ: นายนิรุตติ์ ประเสริฐสังข์
ตำแหน่ง:นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Email: nirut@npu.ac.th

ชื่อ: นายคณธร เกตุแย้ม
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
Email: 

ชื่อ:นายภานุเดช นราหนองแวง
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

ชื่อ: นายธนพล ภิรมณ์จิตต์
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถ

ชื่อ: นางสาวผุสดี โพธิ์ชัย
ตำแหน่ง:แม่บ้าน

ชื่อ: นายสัปต้า มูลมี
ตำแหน่ง:คนงาน

     

ชื่อ:นางสาวสรัญญา ลาวงค์
ตำแหน่ง: แม่บ้าน