สาขาวิชาการจัดการ

ชื่อ:นางกรรณิกา สิงห์ศรี
ตำแหน่ง:หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ
Email:ganniga_nid@yahoo.co.th

ชื่อ:ผศ.เนียน คำมุลตรี
ตำแหน่ง:อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
Email: niank.npu@gmail.com

ชื่อ:นางสาวเพ็ญพักตร์ สืบศรี
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
Email: penpuk.npu@hotmail.com

ชื่อ:นางสาวสุจิรา หงษามนุษย์
ตำแหน่ง:อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
Email:sujira_h@hotmail.com

ชื่อ:นางสาวปิยธิดา รัตนรามา
ตำแหน่ง:อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
Email: ajanoom@hotmail.com

ชื่อ:นางสุพรรณี เขียวไกร
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
Email: supunnee_kob51@yahoo.co.th

ชื่อ:นางนิสากร พุทธวงศ์
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
Email: nisagorn@npu.ac.th

ชื่อ:นางสาวจีราพร รัตนโกสุม
ตำแหน่ง:อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
Email: aaa.jee@gmail.com

ชื่อ:นางสาวพณิฐา ยงพิทยาพงศ์
ตำแหน่ง:อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
Email: panitha660@gmail.com

ชื่อ:นายรัฐวุฒิ เจาลา
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
Email: 

ชื่อ:ผศ.จิตติยา สุระนรากุล
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
Email: