สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ:ผศ. ระวิวร ฮงมา
ตำแหน่ง:หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Email: worn_h@hotmail.com
 

ชื่อ:ผศ.ว่าที่ร.ต.ภูมินทร์ ฮงมา
ตำแหน่ง:อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Email: phumin_h@hotmail.com

 

ชื่อ:นายจิ่ม ยืนนาน
ตำแหน่ง:อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Email: jim@npu.ac.th

 

ชื่อ:ผศ.วิทยา บุญสุข
ตำแหน่ง:อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Email: witthaya_boon@hotmail.com

 

ชื่อ:นางยอดรัก สายสิญจน์
ตำแหน่ง:อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Email: ajanoom@hotmail.com

 

ชื่อ:นายชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย
ตำแหน่ง:อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Email: chinapat.sakun@npu.ac.th

 

ชื่อ: ผศ.ดร.ยุวนุช กุลาตรี
ตำแหน่ง:อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Email: ัy_gulatee@hotmail.com

 

ชื่อ:นางสาวพัชรนิกานต์ พงษ์ธนู
ตำแหน่ง:อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Email: patcharanikarn@gmail.com

 

ชื่อ:ดร.จรรยารัตน์ พฤกษานันท์
ตำแหน่ง:อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Email: janyarat@npu.ac.th